Adequacy of Pedagogical Ideas of Father Jacek Woroniecki

Main Article Content

Alina Rynio

Abstract

The publication points at the subject of the need of father Jacek Woroniecki’s person’s and  teaching’s memory. In general, it brings closer who he was and through what he deserved posterity’s remembrance. The author of the publication shows the essence of his contribution to the development of pedagogics as such and the Catholic pedagogogics in particular. Therefore she brings up the arguments which make father Jacek Woroniecki’s ideas about understanding the problem of education as well as preceptor’s or role model’s meaning for the education stand the test of time.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Alina Rynio, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Dr hab. Alina Rynio – Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

Bednarski, F.W. (1982). Zagadnienia pedagogiczne. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.
Boużyk, M.M. (2015). Myśl pedagogiczna Jacka (Adama) Woronieckiego w wybranych publikacjach z okresu 1903-1918. Polska Myśl Pedagogiczna, 1, 221-240.
Boużyk, M.M. (2016). Jacek Woroniecki o modlitwie jako czynniku doskonalącym naturę ludzką. Rocznik Tomistyczny, 357-373.
Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego (2000), red. J. Gałkowski, M.L. Niedziela. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Czupryn, B. (1999). Antropologiczne podstawy teorii wychowania według Woronieckiego. Człowiek w Kulturze, 12, 23-29.
Gałkowski, S. (1998). Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Gałkowski, S. (2003). Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Horowski, J. (2007). Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu: wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Adam Marszałek.
Horowski, J. (2016). Wstyd a rozwój moralny: o antropologicznych fundamentach neotomistycznej teorii wychowania moralnego. Polska Myśl Pedagogiczna, 2, 231-244.
Jabłońska, J.L. (1996). Autorytet wychowawcy w koncepcjach pedagogicznych Heleny Radlińskiej i o. Jacka Woronieckiego OP. Kultura i Edukacja, 4, 93-104.
Kalinowska, K. (1999). „Nie grzebać w przeszłości, ale z całym zapałem patrzeć w przyszłość” – na 50. rocznicę śmierci o. Jacka Woronieckiego. Paedagogia Christiana, 4, 177-187.
Kamińska, W. (2000). O poszukiwaniu idei paedagogiae perennis we współczesnym modelu edukacyjnym. W: J. Gałkowski, M.L. Niedziela OP (red.), Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (s. 137-144). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Karolewicz, G. (2006). Ojciec Jacek Woroniecki (1878-1949) jako wychowawca inteligencji katolickiej. W: E.J. Kryńska (red.), Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, t. 2 (s. 149-158). Białystok: Trans Humana.
Karpińska, B. (2002). Aktualności „Katolickiej etyki wychowawczej” Jacka Woronieckiego OP. Pedagogika Społeczna, 3, 12132.
Kiereś, B. (2017). Człowiek i wychowanie: od osoby do osobowości. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kostkiewicz, J. (2009). Potencjalność podmiotu wychowania w ujęciu antropologii katolickiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Pedagogika, 25, 11-27.
Kostkiewicz, J. (2013). Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Krasnodębski, M. (2009). Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego. Studia Ełckie, 11, 29-58.
Król, R. (2015). Klasyczny ideał wychowania w kręgu wartości tradycyjnych. Warszawa–Łódź: Heliodor.
Marchlewicz, L. (1999). Koncepcja pedagogiki w pismach o. Jacka Woronieckiego (1878-1949). Życie i Myśl, 4, 91-94.
Olbrycht, K. (2007). O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń: Adam Marszałek.
Polak, R. (1999). Jacek Woroniecki – życie i twórczość naukowa. Człowiek i Kultura, 12, 214-240.
Polak, R. (1999). Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej. Człowiek w Kulturze, 12, 45-62.
Polak, R. (2004). Jacka Woronieckiego pedagogia cnót. Cywilizacja, nr 10, 137-147.
Polak, R. (2011). Woroniecki Jacek Adam. W: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2 (s. 838-841). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Polak, R. (2017). Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP. Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady. Warszawa-Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky.
Potocki, A. (2000). Problemy wychowawcze w publicystyce Jacka Woronieckiego OP. W: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (red.), Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (s. 119-135). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Radzcki, K. (2011). Prowadzić w życie: antropologiczne podstawy wychowania u Jacka Woronieckiego. Wrocław: Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Rembierz, M. (1999). „Sensus catholicus”: uniwersalizm, obiektywizm, realizm. Myśl filozoficzno-teologiczna i działalność pedagogiczno-duszpasterska Jacka Woronieckiego OP w rozprawach i wspomnieniach Stefana Swieżawskiego. W: Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (s. 207-233). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Robaczewski, M. (1999). Doskonałość człowieka celem wychowania. Człowiek w Kulturze, 14, 31-35.
Rynio, A., Tomczyk, M. (2012). Sprawności moralne jako elementy konstytutywne w formowaniu moralnego charakteru człowieka w twórczości o. Jacka Woronieckiego. W: I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.), Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość (s. 13-47). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Skrzyniarz, R. (2017). Modlitwa i jej rozumienie w życiu studentów. Uwagi pedagogiczne. Biografistyka Pedagogiczna, 1, 295-320.
Śleziński, K. (2016). Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego. Polska Myśl Pedagogiczna, 2, 175-187.
Walewander, E. (2007). Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Wistuba, G. (2003). Ojca Jacka Woronieckiego pedagogia perennis. Cywilizacja,7, 235-246.
Woroniecki, J. (1938). Wady moralne i stopnie ich nasilenia. Szkoła Chrystusowa, 9(11), 241-249.
Woroniecki, J. (1947). Program pedagogiki katolickiej. Ateneum Kapłańskie, 47, 3-28.
Woroniecki, J. (1961). Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, wybór W.K. Szymański, opr. J. Kołątaj. Kraków: Znak.
Woroniecki, J. (2000a). Katolicka etyka wychowawcza: Etyka Ogólna, t. 1. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej–Wydawnictwo KUL.
Woroniecki, J. (2000b). Katolicka etyka wychowawcza: Etyka szczegółowa, t. 2 (cz. I. i cz. II). Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej–Wydawnictwo KUL.

Most read articles by the same author(s)