Did Adam Naruszewicz Write Życiorysy sławnych Polaków? The Unknown Manuscripts of the Coadjutor Bishop of Smolensk

  • Magdalena Bober-Jankowska Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Keywords: Naruszewicz, Boelcke, Biographies, Dykcyjonarz, manuscript, text attribution

Abstract

Życiorysy sławnych Polaków [The Lives of Famous Poles] is a lesser-known work by Adam Naruszewicz which encompasses several biographies of outstanding representatives of the Polish Enlightenment. Its basic, although hitherto unnoticed, problem is the attribution of the text. Doubts have been raised about the authorship of the manuscript recorded in Nowy Korbut, as only a few of the biographies included there were actually written by Naruszewicz. However, some justified reservations concerning both the work and its author emerge only in the light of recently discovered manuscripts, as their analysis proves the existence of an unknown work by Adam Naruszewicz.

Author Biography

Magdalena Bober-Jankowska, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

Dr Magdalena Bober-Jankowska − adiunkt Katedry Oświecenia i Edytorstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, red. tomu do roku 1958 T. Mikulski, t. V: Oświecenie, Warszawa 1966.

Bohomolec F.: Życie Jerzego Ossolińskiego, t. I-II, Warszawa 1777.

Bohomolec F.: Życie Jana Zamoyskiego, Warszawa 1775.

Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, t. II, Warszawa 2015.

Dykcjonarz sławnych Polaków lub cudzoziemców z Polską związanych, rkps sygn. 46/III, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796, z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał J. Platt, red. T. Mikulski, Wrocław 1959.

Literatura Grecji starożytnej. Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska, red. H. Podbielski, t. II, Lublin 2005, s. 236-239.

Mniszech M.: Kazimierz Wielki, Warszawa 1777.

Miscellanea z doby Oświecenia. 2, red. R. Kaleta, Wrocław 1965.

[Naruszewicz A.]: Artykuły do dykcyjonarza sławnych Polaków Adama Naruszewicza oraz wypisy z Metryki Litewskiej dotyczące różnych rodzin, rkps sygn. 344, Biblioteka im. Wasyla Stefanyka, Lwów.

Naruszewicz A.: Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008.

Naruszewicz A.: Dziennik podróży Króla Jegomości Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych Ziem Koronnych roku 1787 dnia 23. lutego rozpoczętej, a dnia 22. lipca zakończonej, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019.

Naruszewicz A.: Historia Jana Karola Chodkiewicza wojewody wileńskiego, hetmana W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego], t. I, Warszawa 1781.

Naruszewicz A.: Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza, opracowanie edytorskie M. Bober-Jankowska, „Sztuka Edycji” 2018, nr 2, s. 113-129.

Naruszewicz A.: Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, t. I-IV, Warszawa 2005-2015.

[Naruszewicz A.]: Życia sławnych Polaków przez Naruszewicza, rkps sygn. 608/I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

[Naruszewicz A.]: Życiorysy sławnych Polaków, rkps sygn. 1748, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków.

[Naruszewicz A.]: [Życiorysy sławnych Polaków], rkps sygn. 1745, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków.

Orzechowski S.: Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, wyd. F. Bohomolec, Warszawa 1773.

Pisarze polskiego oświecenia, t. I, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1992, s. 321.

M.C. Sarbiewski Societate Jesu: Poemata ex vetustis manuscriptis et variis condicillis olim ab authore dissimulato nomine editis deprompta et in unum collecta, Vilnae 1757.

M.C. Sarbiewski Soc. Jesu: Opera posthuma, quibus accesserunt multa poemata vernaculo carmine reddita, Varsaviae 1769.

Wichary G.: Recepcja twórczości M.K. Sarbiewskiego w polskim Oświeceniu, „Pamiętnik Literacki” 66(1975), z. 2, s. 143-157.

Published
2020-02-03
Section
Articles