The Development of the Melodic Formulas in Old Ruthenian Orthodox Church Monody on the Example of Dogmaticon of the Second Tone Based on Selected 16th-18th Century West Ruthenian Irmologions

  • Daniel Sawicki Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Keywords: liturgical singing of the Orthodox Church, Orthodox church music, znamenny chant

Abstract

In the work in question, the author has analysed the melodic formulas used in the dogmaticon of the second tone. For this purpose, the author has used selected Irmologions, both the oldest, which originate from the territories of today’s Belarus and Ukraine, and song books originating from the southern Podlachia Uniate Orthodox churches, in particular of Rokitno and Witoroże. The author points to the important role of the Orthodox monasteries and, after the signing of the Union of Brest (1596), also to that of the parish, in the development of the Old Ruthenian Orthodox church singing. In the course of the research, the author has proven a close connection between the dogmaticon of the second tone melodics and the text. Moreover, the conducted research has shown that, despite the passage of time, there has been no change in the structure of the dogmaticon of the second tone and in the selection of the melodic formulas.

Key words: liturgical singing of the Orthodox Church; Orthodox church music; znamenny chant

Author Biography

Daniel Sawicki, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Daniel Sawicki, PhD – doctor of theological sciences, currently a PhD student at the Institute of History of UMCS, historian, researcher of Old Ruthenian Orthodox Church singing

References

Abijski M., Bogdan Onisimowicz – śpiewak rodem z Pińska, w: Latopisy Akademii Supraskiej, t. 1: Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej, Białystok 2010, s. 49-58.

Podskalsky G., Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237), Kraków 2000.

Sawicki D., Ciągłość tradycji staroruskiej monodii cerkiewnej na przykładzie wybranych dogmatyków ośmiu skal modalnych z Irmologionów Ławrowskiego i Supraskiego „Wschodni Rocznik Humanistyczny” [Lublin–Radzyń Podlaski], 15(2018), nr 1, s. 23-50.

Sawicki D., Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego, ELPIS 2017, t. 19, s. 67-78.

Sawicki D., Staroje istinnorieczije i razdielnorieczije jako dwie główne epoki w dziejach śpiewu liturgicznego na Rusi od XI w. do XVII w., w: Z badań nad językiem i kulturą Słowian, red. P. Sotirov, P. Złotkowski, Lublin 2007, s. 169-178.

Sawicki D., Staroruski neumatyczny Irmologion Ławrowski z XVI wieku – niezbadany zabytek wschodniosłowiańskiego piśmiennictwa muzycznego na południowo-zachodniej Rusi, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” [Lublin–Radzyń Podlaski], 13(2016), s. 18-56.

Sawicki D., System formuł melodycznych staroruskiego śpiewu cerkiewnego na przykładzie dogmatyka tonu pierwszego z XVI-wiecznego Irmologionu Ławrowskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” [Lublin-Radzyń Podlaski], 16(2017), nr 1, s. 7-28.

Sawicki D., Z badań nad śpiewem cerkiewnym na Południowym Podlasiu w XVIII-XIX w. Irmologiony z Rokitna i Witoroża, „Rocznik Bialskopodlaski” [Biała Podlaska], 24(2016), s. 89-117.

Wereda D., Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII w., Siedlce 2014.

Wołosiuk W., Irmologion Supraski, „Rocznik Teologiczny” [Warszawa], 46(2004), nr 2.

Znosko A., Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok 1996.

Алексеева Г., Византино-русская певческая палеография, Санкт-Петербург 2007.

Борзецовский С., Объяснение догматиков восьми гласов, Москва 1878.

Бражников М., Лица и фиты знаменного распева, Ленинград 1984.

Владышевская T., Музыкальная культура древней руси, Москва 2006.

Герцман Е., Византийское музыкознание, Ленинград 1988.

Григорьев Е., Пособие по изучению церковного пения и чтения, Рига 2001.

Кручинина А, Попевка знаменного роспева в русской музыкальной теории, w: Певческое наследие Древней Руси (историа, теория, эстетика), Санкт-Петербург 2002, s. 46-150.

Кручинина А., О семиографии попевок знаменного роспева в музыкально-теоретических руководствах нонца XV – середины XVII века, w: Проблемы истории и теории древнерусской музыки, сост. А Белоненко, Ленинград 1979, s. 148-159.

Лозовая Е., Столповой знаменный распев (2-я половина (XV-XVII вв.) Формульная структура, Москва 2015.

Мартынов В., История богослужебного пения, Москва 1994.

Металлов В., Азбука крюкового пения. Oпыт систематического руководства к чтению крюковой семиографии песнопений знаменного роспева, периода киноварных помет, Москва 1899.

Модест арх., О церковном октоихе, Вильна 1865.

Разумовский Д., Богослужебное пение Православной Греко-Российской Церкви. Москва 1886, s. 32.

Разумовский Д., Церковное пение в России, Москва 1867-1869.

Туровский Кирилл, Сказание о черноризьчьстѣмь чину, ошъ Вьтхаго закона и Новаго, оною образѣ носяіца, а сего дѣды съвьршающа, w: Памятники Российской Словесности XII века, Москва 1821.

Успенский Б., К вопросу о хомовом пении w: Музыкальная культура средневековья, Вып. 2 (Тезисы и доклады конференций), Москва 1991.

Флоринский Н., История богослужебных песнопений Православной Кафолической Восточной Церкви, Kijów 1881.

Цалай-Якименко О., Київська школа музыки XVII столiття, Київ–Львiв–Полтава 2002.

Шабалин Д., Певческие азбуки Древней Руси, t. 1, Краснодар 2003.

Ясiновський Ю., Ірмоси Київської Церкви. Критичне видання за супрасльским нотолiнiйним iрмологiоном 1598-1601 рокiв, t. 2, Львiв 2018.

Ясiновський Ю., Супрасльский iрмолой Богдана Онисимовича як пам’ятка киïвськоï митрополiï, „ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ” 2016, nr 8, s. 46-88.

Published
2020-01-27
Section
Articles