Politeness in Social Media: A Draft of a Research Procedure

Keywords: (linguistic) politeness, social media, social networking sites, Facebook, media linguistics

Abstract

This paper proposes a draft of a research procedure on politeness in social media. Firstly, a justification is provided for adopting a broad understanding of politeness (as a set of linguistic and extra-linguistic ways and principles of building interpersonal relations in order to maintain communication). Secondly, the descriptive stance in researching politeness as understood in this way is advocated for and justified. In analysing politeness in social media as a pivotal research topic in media linguistics, the way in which social media can be understood is explored. Thirdly, the research procedure is designed to analyse data extracted primarily from Facebook. The stages of the analytical procedure are then put forward: (a) an analysis of the formal-stylistic patterns of language behaviour in social media (phrases of address and speech acts and genres of politeness, including their stylistic tonality), (b) an analysis of the pragmatic patterns of language behaviour (the way in which Grice’s principle of linguistic co-operation is implemented), and (c) an analysis of the socio-cultural patterns of language behaviour.

References

Anusiewicz, Janusz, i Małgorzata Marcjanik, redaktorzy. Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze, 1992.

Bachtin, Michał. Estetyka twórczości słownej. Tłum. Danuta Ulicka, oprac. przekładu i wstęp Eugeniusz Czaplajewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

Budzik, Małgorzata. „Uwagi o kulturze komunikacyjnej w internecie”. Norma a komunikacja, red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Atut, 2009, ss. 227-238.

Dąbrowska, Marta. „(Nie)grzeczność w mediach elektronicznych”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, t. 62, 2006, ss. 117-127.

Duskayeva, Lilya. „Fundamentals of The Research of Speech Etiquette in Polylogic Communication of Online Communities”. Speech Etiquette in Slavic Online Communities, red. Lilya R. Duskayeva, Reutledge, w druku.

Duskayeva, Lilya. „Introduction”. Speech Etiquette in Slavic Online Communities, red. Lilya R. Duskayeva, Reutledge, w druku.

Duskayeva, Lilya. „Medialingvistika”. Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh: Slovar'-spravochnik, red. Lilya R. Duskayeva, FLINTA [„Медиалингвистика”. Медиалингвистика в терминах и понятиях: Словарь-справочник, ред. Лилия Р. Дускаева, ФЛИНТА], 2018, ss. 61-63.

Duskayeva, Lilya. „Predisloviye”. Grammatika rechevykh deystviy v medialingvistik, red. L.R. Duskayeva, V.I. Kon’kov, T.YU. Red’kina, Flinta [„Предисловие”. Грамматика речевых действий в медиалингвистик, red. Л.Р. Дускаева, В.И. Коньков, Т.Ю. Редькина, Флинта], 2019, ss. 9-28.

Duskayeva, Lilya. „Rechevoy etiket v massmedia”. Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh: Slovar’-spravochnik, red. Lilya R. Duskayeva, Flinta [„Речевой этикет в массмедиа”. Медиалингвистика в терминах и понятиях: Словарь-справочник, ред. Лилия Р. Дускаева, Флинта], 2018, ss. 235-238.

Gajda, Stanisław. „Nowe media w perspektywie lingwistycznej”. Styl – dyskurs – media, red. Barbara Bogołębska i Monika Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, ss. 25-31.

Grice, Paul. „Logika a konwersacja”. Język w świetle nauki, red. Barbara Stanosz, Czytelnik, 1980, ss. 91-114.

Grybosiowa, Antonina. „Destrukcja tradycyjnego, polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne”. Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. Kazimierz Ożóg i Ewa Oronowicz-Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, ss. 31-37.

Grybosiowa, Antonina. „Nowe sytuacje – nowe zachowania grzecznościowe”. Poradnik Językowy, nr 2, 2002, ss. 3-8.

Grybosiowa, Antonina. „Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, nr 37, 1998, ss. 57-61.

Grzenia, Jan. Komunikacja językowa w Internecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Grzenia, Jan. „Zasady komunikacji internetowej”. Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 310-345.

Karwatowska, Małgorzata, Jarosz Beata. „Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym”, Język w internecie. Antologia, red. Małgorzata Kita i Iwona Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, ss. 230-242.

Kępa-Figura, Danuta. „Gatunek mowy „informacja” – czy to możliwe?”. Komunikacja. Tradycja i innowacje, red. Małgorzata Karwatowska i Adam Siwiec, 2013, ss. 222-236.

Kępa-Figura, Danuta. „Linguistic politeness in Polish social media – an overview of the problem”. Socjolingwistyka, t. 35, 2021, ss. 171-193. DOI: https://doi.org/10.17651/SOCJO LING.35.10.

Kita, Małgorzata. „Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna”: o wielości odmian grzeczności językowej”. Postscriptum Polonistyczne, nr 1, 2016, ss. 193-212.

Kita, Małgorzata. Językowe rytuały grzecznościowe, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2005.

Koszembar-Wiklik, Małgorzata. „Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacją uczelni ze studentami”. Kultura – Media – Teologia, nr 21, 2015, ss. 9-22.

Levinson, Paul. Nowe nowe media. Tłum. Maria Zawadzka, Wydawnictwo WAM, 2010.

Marcjanik, Małgorzata. „Etykieta językowa”. Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wiedza o Kulturze, 1993, ss. 271-281.

Marcjanik, Małgorzata. „Granice polskiej grzeczności językowej”. Poradnik Językowy, nr 7, 1993, ss. 375-383.

Marcjanik, Małgorzata. Grzeczność w komunikacji językowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Marcjanik, Małgorzata. „Normy regulujące językowe zachowania grzecznościowe. Przegląd Humanistyczny, nr 7, 1990, ss. 77-82.

Marcjanik, Małgorzata. „Wielkie zmiany przyjdą jutro. O przemianach w językowych obyczajach grzecznościowych”. Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. Anna Dąbrowska, 2008, ss. 89-98.

Marcjanik, Małgorzata. „Współczesna etykieta językowa – zmierzch wartości?”. Studia Medioznawcze, nr 4 (63), 2015, ss. 115-119.

Marcjanik, Małgorzata. „Zmiany w etykiecie językowej ostatnich lat XX wieku”. Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. Jerzy Bralczyk i Katarzyna Mosiołek-Kłosinska, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 2001, ss. 79-84.

Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2011.

Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Kultura zachowań językowych w internecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Naruszewicz-Duchlińska, Alina. „O internetowych dobrych obyczajach językowych, tzw. netykiecie, na przykładzie grup dyskusyjnych (Usenetu)”. Norma a komunikacja, red. Magdalena Steciąg i Marian Bugajski, Atut, 2009, ss. 219-226.

Norwa, Agnieszka. „Formuły grzecznościowe w korespondencji elektronicznej studentów do pracowników uniwersytetu”. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, t. 10, nr 3, 2014, ss. 11-27.

Ożóg, Kazimierz. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2001.

Ożóg, Kazimierz. „Współczesna polska grzeczność językowa a postmodernizm”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, t. 9, 2014. ep.up.krakow.pl/ xmlui/bitstream/handle/11716/5095/AF167--05--Wspolczesna-polska-grzecznosc--Ozog.pdf? sequence=1&isAllowed=y. Dostęp 20.05.2021.

Ożóg, Kazimierz. Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Podviazkina, Alena. „Polilog w mediach społecznościowych – tematyczna struktura tekstu a grzeczność językowa”. Prace Językoznawcze 22, nr 4, 2020, ss. 121-138.

Rheingold, Howard. Virtual community. 2nd ed. The MIT Press, 2000.

Ścigała-Stiller, Barbara. „Akty etykiety językowej na forach internetowych”. Praca doktorska 2012, doktorat3264.pdf (sbc.org.pl). Dostęp 20.05.2021.

Sikora, Kazimierz. Grzeczność językowa wsi, cz. 1: System adresatywny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Skowronek, Bogusław. „Media społecznościowe – nowe oblicze komunikacji medialnej?”. Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane profesor Małgorzacie Kicie, red. Maria Czempka-Wewióra, Aleksandra Kalisz i Magdalena Ślawska, Wydawnictwo Gnome, 2019, ss. 97-105.

Skowronek, Bogusław. „Technologia. Multimodalność. Komunikacja. Nowe wyzwania dla mediolingwistyki”. Współczesne media. Media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, red. Iwona Hofman i Danuta Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, ss. 11-19.

Wierzbicka, Anna. „Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach”. Język – umysł – kultura, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Wojtak, Maria. „O studenckiej ars epistolandi (pokłosie pewnych ćwiczeń z kultury języka)”. Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. Agnieszka Mikołajczuk i Radosław Pawelec, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, 2007, ss. 62-67.

Żurek, Anna. „Teorie grzeczności językowej”. Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3143, „Kształcenie Językowe” 7 (17), 2008, ss. 33-43.

Published
2022-07-27
Section
Articles