The Conceptualisation of Laughter in the Language of the World of Nadezhda Teffi (Based on Material from Her Prose Memoirs)

  • Iwona Anna Ndiaye University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Keywords: Nadezhda Teffi, the concept of Laughter, linguistic picture of the world, prose memoir, Russian émigré literature

Abstract

The focus of this research is the concept of Laughter in Russian émigré literature. The particular aim of this article is to analyse this concept in the memoirs of Nadezhda Teffi, one of the writers from the first wave of Russian emigration. The subject of this analysis is the lexis taken from the volumes Memoirs (1933) and My Chronicle (2015). The analysis focuses on distinguishing the semantic structure of the concept of Laughter, and the ways of its linguistic expression in the literary text. During the process of analysis, we refer to the methodology proposed by Josif Sternin which made it possible to distinguish, in the structure of concepts, various mental units of the author’s image of the world as verbalised in literary texts (objective and individual-author meanings and images). Moreover, this study uses a descriptive method and a functional and stylistic analysis. Based on the linguistic analysis carried out, we conclude that the concept of Laughter is widely represented in Teffi’s memoirs. The individual-author’s meanings representing the periphery of the concept analysed have a different connotation. The feelings and emotions expressed through laughter in the depicted world are positive, negative and neutral. The frequency of use of the lexical units, and the variety of their updating, prove that the concept of Laughter has an important place in Teffi’s linguistic worldview.

References

Anusiewicz, Janusz. „Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX w.”. Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990, ss. 277-307.

Anusiewicz, Janusz, Anna Dąbrowska i Michael Fleischer. „Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej”. Acta Universitatis Wratislaviensis, t. 13: Język a kultura, 2018, ss. 11-44.

Anusiewicz, Janusz. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.

Bartmiński, Jerzy, i Ryszard Tokarski, „Językowy obraz świata a spójność tekstu”. Teoria tekstu. Zbiór studiów, red. Teresa Dobrzyńska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, ss. 65-81.

Bartmiński, Jerzy. „Słowo wstępne”. Etnolingwistyka, t. 1, 1988, s. 5.

Bartmiński, Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2007.

Churilina, L[yubov’] N[ikolayevna]. Leksicheskaya struktura khudozhestvennogo teksta (kommunikativnyy i antropotsentricheskiy aspekty): Uchebnoye posobiye k spetskursu. Izd-vo Magnitogorskogo gosudarstvennogo instituta, 2000 [Чурилина, Л[юбовь] Н[иколаевна] Лексическая структура художественного текста (коммуникативный и антропоцентрический аспекты): Учебное пособие к спецкурсу. Изд-во Магнитогорского государственного института, 2000].

Dmitrieva, L[yudmila]. „Semantiko-kognitivnoe opisanie konceptov „ulybka” / „smeh” v russkoj kartine mira”. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriyafilolohichna, vyp. 56, ch. 2, 2012, ss. 50-55 [Дмитриева, Л[юдмила]. «Семантико-когнитивное описание концептов „улыбка” / „смех” в русской картине мира». Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 56, ч. 2, 2012, сc. 50-55].

Dzyuba, Yelena. „Kontsepty zhizn’ i smert’ v poezii M.I. Tsvetanvoy”. Politicheskaya lingvistika, nr 15, 2015, ss. 181-189 [Дзюба, Елена. «Концепты жизнь и смерть в поэзии М.И. Цветаевой», Политическая лингвистика, № 15, 2015, сс. 181-189].

Grzegorczykowa, Renata. „Pojęcie językowego obrazu świata”. Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990.

Grzegorczykowa, Renata. „Punkty dyskusyjne w rozumieniu pojęcia językowego obrazu świata – widziane z perspektywy badań porównawczych”, Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, nr 21, 2009, ss. 15-29.

Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990.

Karasik, V[ladimir] I[l’ich]. Yazykovoy krug: Lichnost’, kontsepty, dyskurs. Peremena, 2002 [Карасик, В[ладимир] И[льич]. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс. Перемена, 2002].

Karaulov, Yu[riy] N[ikolayevich]. Lingvisticheskoye konstruirovaniye i tezaurus literaturnogo yazyka. Nauka, 1981 [Караулов, Ю[рий] Н[иколаевич]. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. Наука, 1981].

Kuznetsov, Yu[riy] A[leksandrovich]. Leksiko-semanticheskoye pole smekhakak fragment russkoy yazykovoy kartiny mira. Dissertatsiya na soiskanie nauchnoy stepenikandidata filologicheskikh nauk. Sankt-Peterburgckiy gosudarstvennyy universitet, 2005 [Кузнецов, Ю[рий] А[лександрович]. Лексико-семантическое поле смеха как фрагмент русской языковой картины мира. Диссертация на соисканиe научной степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербургcкий государственный университет, 2005].

Michalski, Rafał. „Rozważania wokół platońskiej koncepcji śmiechu”. Studia z Historii Filozofii, nr 4 (6), 2015, ss. 149-174.

Natsional’nyy korpus russkogo yazyka, ruscorpora.ru/new/search-main.html [Национальный корпус русского языка, ruscorpora.ru/new/search-main.html]. Dostęp 31.07.2020.

Ndiaye, Iwona Anna. Pod maską Talii… O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2019.

Nechvolod, A[leksandr] Yu[riy]. „Zhanrovoye svoyeobraziye knigi Teffi «Vospominaniya»”. Literatura v konteksti kul’tury. vyp. 22 (1), 2012, ss. 72-79 [Нечволод, А[лександр] Ю[рий] «Жанровое своеобразие книги Тэффи „Воспоминания”». Лiтература в контекстi культуры, вип. 22 (1), 2012, сс. 72-79].

Nieuważny, Florian, redaktor. Słownik pisarzy rosyjskich. Wiedza Powszechna, 1994.

Nikolayev, D[mitriy] D[mitriyevich]. „«Prazhskaya» kritika o tvorchestve N. A. Teffi”. Tvorchestvo N. А. Teffi i russkiy literaturnyyprotsess pervoy poloviny XX veka, red. O[leg] N[ikolayevich] Mikhaylov, D[mitriy] D[mitriyevich] Nikolayev, Ye[lena] M[aksimovna] Trubilova, Naslediye, 1999, ss. 148-158 [Николаев, Д[митрий] Д[митриевич]. «“Пражская” критика о творчестве Н. А. Тэффи». Творчество Н. А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века, ред. О[лег] Н[иколаевич] Михайлов, Д[митрий] Д[митриевич] Николаев, Е[лена] М[аксимовна] Трубилова, Наследие, 1999, с. 148-158].

Popadeykina, I. „Koncept śmierć w prozie Olgi Tokarczuk i Dmitrija Lipskierowa”. Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego, nr 1 (2), 2012, ss. 87-104.

Reznik, Oksana. „«Okayannyye dni» I. A. Bunina i «Vospominaniya» Teffi: Ukraina i grazhdanskayavoyna”. Kul’tura Narodov prichernomor’ya, nr 69, 2005, ss. 231-237 [Резник, Оксана. «“Окаянные дни” И. А. Бунина и ”Воспоминания” Тэффи: Украина и гражданская война». Культура народов Причерноморья, № 69, 2005, сc. 231-237].

Slovar’ russkogo yazyka: v 4-kh tt., red. Anastasiya Yevgen’yeva. Russkiy yazyk, 1986 [Словарь русского языка: В 4-х тт., ред. Анастасия Евгеньева. Русский язык, 1986].

Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka, t. 13, S–Cnyat’sya, red. G. Galavanova, F. Sorokoletov, Akademiya nauk SSSR, 1962 [Словарь современного русского литературного языка, т. 13: С–Cняться, ред. Г. Галаванова, Академия наук СССР, 1962].

Spiridonova, Lidiya. „Protivleniye zlu smekhom”. Tvorchestvo N. A.Teffi i russkiy literaturnyy protsess pervoy poloviny XX veka, red. O[leg] N[ikolayevich] Mikhaylov, D[mitriy] D[mitriyevich] Nikolayev, Ye[lena] M[aksimovna] Trubilova, Naslediye, 1999, ss. 12-19 [Спиридонова, Лидия. «Противление злу смехом». Творчество Н. А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века, ред. О[лег] Н[иколаевич] Михайлов, Д[митрий] Д[митриевич] Николаев, Е[лена] М[аксимовна] Трубилова, Наследие, 1999, сc. 12-19].

Stepanov, Yu[riy] S[ergeyevich]. Kontsepty. Tonkaya plenka tsivilizatsii. Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2007 [Степанов, Ю[рий] С[ергеевич]. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. Языки славянских культур, 2007].

Sternin, I[osif] A[bramovich]. „Metodikaissledovaniya struktury kontsepta”. Metodicheskiye problemy kognitivnoy lingvistiki, red. I[osif] A[bramovich] Sternin, Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet, 2001, ss. 61-63 [Стернин, И[осиф] А[брамович]. «Методика исследования структуры концепта». Методические проблемы когнитивной лингвистики, ред. И[осиф] А[брамович] Стернин, Воронежский государственный университет, 2001, сс. 61-63].

Teffi, Nadezhda. Moya letopis’, sost., predisl., primech. St. Nikonenko. PROZAiK, 2015 [Тэффи, Надежда. Моя летопись, сост., предисл., примеч. Ст[анислава] Никоненко. ПРОЗАиК, 2015].

Tokarski, Ryszard. „Od językowego obrazu świata do obrazów świata w języku”, Język Polski, vol. 96, nr 2, 2016, ss. 28-37.

Tokarski, Ryszard. „Przeszłość i współczesność w językowym obrazie świata”. Przeszłość w językowym obrazie świata, red. Anna Pajdzińska i Piotr Krzyżanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999, s. 13.

Tokarski, Ryszard. „Słownictwo jako interpretacja świata”. Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. 2: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wiedza o Kulturze – Instytut Filologii Polskiej UMCS, 1993, s. 366.

Vinogradov, Viktor. Russkiy yazyk. Vysshaya shkola, 1972 [Виноградов, Виктор. Русский язык. Высшая школа, 1972].

Żuk, Grzegorz. „Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków”. Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. Małgorzata Karwatowska i Adam Siwiec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2010, s. 239-257.

Published
2021-08-11
Section
Articles