A Comparative Study of Complex Words in Polish and Italian Medical Terminology

Keywords: language for specific purpose, medicine, complex words

Abstract

Dardano reminds that in Italian medical terminology “the Latin and Greek component constitutes a conspicuous patrimony” (Dardano 501, 514). The same can be said for Polish, although the Greco-Latin elements used in medical language are very often accompanied by their synonyms of Slavic origin. In Italian, such terms as chondromatosis, pharyngoplasty or nephropathy belong to both the technical and popular language, whereas in Polish there are terminological pairs: chondromatoza – chrzęstniakowatość, faryngoplastyka – plastyka gardła, nephropathy – choroba nerek. They may be used according to the communicative situation and the register.

In Italian, in many cases it is possible to form propositional and adjectival phrases such as: ernia del disco/ernia discale, exeresi dei linfonodi/exeresi linfonodale. The construction with the complement, although admissible in certain cases, does not seem appropriate in the case of the higher register of the specialised language. The corresponding terms in Polish will have only one variant: przepuklina kręgosłupa, usunięcie węzłów chłonnych.

A comparative study of complex words in Polish and Italian medical terminology will enable us to identify some differences in the two linguistic systems, and indicate their syntactic and semantic functions.

References

Arcodia, Giorgio. La derivazione lessicale in cinese mandarino. FrancoAngeli, 2008.

Bąk, Piotr. Gramatyka języka polskiego. Wiedza Powszechna, 1989.

Berruto, Gaetano. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. La Nuova Italia Scientifica, 1987.

Cabitza, Paolo. Ortopedia. Società Editrice Esculapio, 2013.

Canepari, Michela. Lingua e traduzione, vol. I. I fondamenti. Libreria Universitaria, 2016.

Dardano, Maurizio. La formazione delle parole nell’italiano di oggi (primi materiali e proposte). Bulzoni, 1978.

De Fazio, Debora. “Il trattamento delle unità polirematiche nel Dizionario della Lingua Italiana di Tommaso-Bellini”. XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas, eds. Casanova Herrero Emili, Calvo Rigual Cesáreo, de Gruyter, 2013, pp. 135–145.

De Mauro, Tullio. La fabbrica delle parole: il lessico e problemi di lessicologia. UTET, 2005.

Don, Jan. Morphological conversion. Led, 1993.

Garzone, Giuliana, Francesca Santulli. Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari. Giuffrè Editore, 2008.

Głowiński, Michał. Słownik terminów literackich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010.

Grochola-Szczepanek, Helena. “Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w dialektach polskich”, Jezikoslovni Zapiski n. 14, 2008, pp. 61–74.

Grossmann, Maria, Franz Rainer. La formazione delle parole in italiano. Max Niemeyer Verlag, 2004.

Handke, Kwiryna. Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich: z uwzględnieniem innych języków zachodniosłowiańskich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Holtus, Günter, Michael Metzeltin, Christian Schmitt. Lexikon der Romanistischen Linguistik. Max Niemeyer Verlag, 1988.

Ibba, Maria. L’inglese della medicina. Vita e pensiero,1988.

Jadacka, Hanna. Kultura języka polskiego. PWN, 2013.

Kaproń-Charzańska, Iwona. “O nowych odczasownikowych i odrzeczownikowych nazw subiektów”, Polonica n. 28, 2007, pp. 105–120.

Krucka, Barbara. “Związki frazeologiczne z czasownikiem robić i ich ekwiwalenty w języku rosyjskim”, Acta Universitatis Lodziensis, n. 6, 1996, pp. 23–34.

Kupidura, Daria. “Łacińskie i greckie nienormatywne zapożyczenia w polszczyźnie XIX wieku a ich żywot w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny n. 15-13, 2016, pp. 195–210.

Laghi, Andrea, Marco Rengo. Protocolli in TC spirale multistrato. Vol. 3 Cuore-torace. Springer Verlag Italia, 2009.

Lalla, Claudio. Medicina naturale per prevenire il cancro. Franco Angeli, 2009.

Montermini, Fabio. ll lato sinistro della morfologia. La prefissazione in italiano e nelle lingue del mondo. Franco Angeli, 2008.

Nagórko, Alicja. Podręczna gramatyka języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Poli, Andrea. Le “due” culture e il latino. Fra linguistica, letteratura, filosofia, psicologia cognitiva ed epistemologia. Youcanprint, 2015.

Polita, Maria. “L’apprendimento della lingua della medicina in L2: due manuali a confronto”, Italiano Lingua Due, n. 2, 2013, p. 341–365.

Serianni, Luca. Un treno di sinonimi. I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente. Garzanti, 2005.

Tekavčić, Pavao. Grammatica storica dell’italiano, III. Lessico. Il Mulino, 1980.

Urbańczyk, Stanisław. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

Zieliński, Krzysztof. Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte. Alfa Medica Press, 2004.

Published
2021-10-14
Section
Articles