Karol Wojtyła and Modernity

Keywords: John Paul II, modernism, salvific beauty, ethics of authenticity

Abstract

This article shows the relationship between the works of Karol Wojtyła / John Paul II and the heritage of modernist thought and art. The signs of such a relationship are the privileging of the language of art, the possibility of the counter-morality of art, and the ethics of authenticity. These relationships have been selected so as to refute the statement that the works of Karol Wojtyła were independent of the influences of modern aesthetics. Not only have the literary works of Karol Wojtyła / John Paul II been taken into consideration in this article, but also his philosophical and theological works, especially Person and Act and Letter to Artists. The conception of the counter-morality of art, as derived from Kant’s works, and Charles Taylor’s concept of the ethics of authenticity are the framework for this deliberation.

References

Bolecki, Włodzimierz. Modalności modernizmu. Studia. Analizy. Interpretacje. IBL PAN. Wydawnictwo: Fundacja Akademia Humanistyczna, 2012.

Dybciak, Krzysztof. „The Poetic Phenomenology of a Religious Man. About the Literary Creativity of Karol Wojtyła”. Przeł. Alice-Catherine Carls. World Literature Today, nr 2, 1980, ss. 223–229. Rozszerzona wersja artykułu „The Poetic Phenomenology”: Krzysztof Dybciak. „Poetycka fenomenologia człowieka religijnego. O literackiej twórczości Karola Wojtyły”. Sacrum w literaturze, red. Jan Gotfryd, Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki, TN KUL, 1983, ss. 149–166.

Dybciak, Krzysztof. Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii. Wydawnictwo Arcana, 2005.

Grad, Paweł. „Wojtyła i nowoczesna mitologia podmiotu”. Christianitas, nr 60–61, 2015, ss. 152–164.

Huysmans, Joris-Karl. Na wspak. Przeł. i wstępem poprzedził Julian Rogoziński, Czytelnik, 1976.

Jan Paweł II. „List do artystów”. Karol Wojtyła. Poezje, dramaty, szkice. Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Wstęp Marek Skwarnicki, Znak, 2004.

Jan Paweł II. „Raduj się, Krakowie, oddając hołd świętej Pani Wawelskiej”. L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 7, 1997.

Jan Paweł II. „W duchu wdzięczności i odpowiedzialności za owocowanie wiary”. L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 8, 1999.

Jędraszewski, Marek. „«Przemijanie ma sens». Antropologia Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II”. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. Krzysztof Dybciak, PIW, 2019, ss. 236–260.

Kotlarczyk, Mieczysław. Sztuka żywego słowa. Dykcja. Ekspresja. Magia. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 2010.

Kozłowska, Anna. „Wobec tradycji literackiej. Poezja z ducha Norwida”. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. Krzysztof Dybciak, PIW, 2019, ss. 389–417.

Maciejewski, Jarosław. „Karol Wojtyła i Jan Paweł II wobec literatury”. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. Krzysztof Dybciak, PIW, 2019, ss. 121–156.

Miłosz, Czesław. Wiersze wszystkie. Znak, 2011.

Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2001.

Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. Krzysztof Dybciak, PIW, 2019.

Scruton, Roger. The Aesthetics of Music. Oxford University Press, 1997.

Skrendo, Andrzej. Poezja modernizmu. Interpretacje. Universitas, 2005.

Szymański, Wiesław Paweł. Z mroku korzeni. O poezji Karola Wojtyły. Wydawnictwo Calvarianum, 1989.

Taylor, Charles. Sources of the self: the making of the modern identity. Cambridge University Press, 2001.

Taylor, Charles. Etyka autentyczności. Przeł. Andrzej Pawelec, Znak, 2002.

Taylor Charles. A Secular Age. The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

Taylor, Charles. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. Marcin Gruszczyński i in., naukowo oprac. Tadeusz Gadacz, wstępem poprzedziła Agata Bielik-Robson, PWN, 2012.

Taylor, Charles. The Language Animal. The Full Shape of the Human Linguistic Capacity. The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

Weigel, George. Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Tłum. Dominika Chylińska i in., Znak, 2000.

Wojtyła, Karol. „O humanizmie św. Jana od Krzyża”. Znak, nr 1, 1951, ss. 6–20.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969.

Wojtyła, Karol. Poezje, dramaty, szkice. Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Wstęp Marek Skwarnicki, Znak, 2004.

Wojtyła, Karol. Dzieła literackie i teatralne, t. 1: Juwenilia (1938–1946), red. Jacek Popiel i in., Znak, 2019.

Wolfe, Gregory. Beauty Will Save the World. Recovering the Human in an Ideological Age. Intercollegiate Studies Institute, 2011.

Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, red. Alfred M. Wierzbicki, TN KUL, 2003.

Published
2020-12-28