Teaching Translation as a Supporting Tool in Dutch Grammar Instruction as Seen on the Example of Imperative

Keywords: didactic translation, imperative, Dutch

Abstract

The aim of the article is to show the benefits of didactic translation as supporting the didactic process in introducing and revising imperative forms in Polish and Dutch, which are formally quite simple, but troublesome due to pragmatic and cultural differences. The didactic translation of commands is to make students aware of the incompatibility of the structure in L1 and L2, pay attention to the command and its functions in both languages, and recognize the politeness of the Dutch language, which "does not like" imperative and replaces these forms with softer structures, including conjunction, conditional mood or structure with the verb willen. Purposeful didactic translation develops students’ mediation skills, helps protect against breaking the politeness code in L2, and equips them with translation tools before specialized translation classes.

References

Bouman-Noordermeer, Dina. Beter Nederlands Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen Een inleiding. Uitgeverij Coutinho, 2008.

Cook, Guy. Translation in Language Teaching. Oxford UP, 2010.

Dąbrowska, Anna, i Małgorzata Pasieka. „Błędy językowe w tekstach pisanych przez cudzoziemców – wybrane problemy z klasyfikacją i oceną”. Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Universitas, 2008, ss. 103-113.

Duinhoven, Antonius Maria „Ban de bom! Over vorm en betekenis van de imperatief”. De Nieuwe Taalgids, vol. 77, 1984, ss. 148-156.

Dunin-Dudkowska, Anna. „Tłumaczenie profesjonalne i dydaktyczne a glottodydaktyka”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 95-112.

E-ANS – Electronic Version of Algemene Nederlandse Spraakkunst. http://ans.ruhosting.nl/eans/index.html

ESOKJ – Europejski systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. CODN, 2003.

Gałczyńska, Alicja. Od oswajania świata do jego współtworzenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014.

Grzegorczykowa, Renata. „Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”. Język a Kultura, vol. 4, 1991, ss. 11-28.

Janowska, Iwona. „Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej. Tłumaczenie w dydaktyce języków obcych”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 37-53.

Komorowska, Ewa. Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim. print group, 2008.

Kuc, Maria. „Tryb rozkazujący w różnych sytuacjach komunikacyjnych – propozycje prezentacji na lektoratach języka polskiego jako obcego (jpjo)”. Kwartalnik Polonicum, vol. 22, 2016, ss. 7-18.

Laskowski, Roman. „Semantyka trybu rozkazującego”. Polonica, vol. 19, 1998, ss. 5-29.

Laskowski, Roman. „Peryferyjne funkcje polskiego imperatywu”. Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. Ireneusz Bobrowski, Wydawnictwo Lexis, 2003, ss. 153-158.

Lipińska, Ewa, i Anna, Seretny, redaktorki. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Księgarnia Akademicka, 2016.

Lipińska, Ewa, i Anna, Seretny. „Tłumaczenie w nauczaniu/uczeniu się języka obcego – od słowa do tekstu”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Ewa Lipińska i Anna Seretny, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 21-35.

Lipińska, Ewa, Anna Seretny i Przemysław Turek. „Błędy pragmatyczne uczących się języka polskiego jako obcego”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Ewa Lipińska i Anna Seretny, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 181-198.

Majkiewicz, Anna. „Wybrane zagadnienia przekładu i ich użyteczność w glottodydaktyce”. Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, t. 1, red. Jolanta Tambor i Aleksandra Achtelik, Gnome, 2007, ss. 254-263.

Malmkjær, Kristen. „Language learning and translation”. Handbook of Translation Studies, vol. 1, ed. Yves Gambier and Luc van Doorslaer, John Benjamins Publishing Company, 2010, ss. 185-191.

Nutilová, Anna. Maar, wel, toch ,eens, even, nou. De uitdrukking van de Nederlandse modale partikels in het Tsjechisch. Masarykova Univerzita, 2012 [praca magisterska https://is.muni.cz/th/unjie/Magisterska_prace__finalni_verze.pdf].

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, red. Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny i Przemysław Turek, Księgarnia Akademicka, 2011.

Przechodzka, Grażyna. „Ćwiczenia translacyjne jako jedna z technik wspomagających nauczanie języka polskiego jako obcego”. Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, red. Anna Seretny, Waldemar Martyniuk i Ewa Lipińska, Universitas, 2004, ss. 53-61.

Rabiej, Agnieszka. „Znalezione w przekładzie: rola języka pierwszego w nauczaniu języka obcego/drugiego”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Ewa Lipińska i Anna Seretny, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 55-75.

Topolińska, Zuzanna. „O kategoriach gramatycznych polskiego imperativu”. Język Polski, vol. 3, 1966, ss. 67-173.

Van Balen, Erna, Johanneke Caspers, i Ton van der Wouden. „Modale partikels in het Nederlands als tweede taal: aanwijzingen voor een vaste verwervingsvolgorde”. dbln, www. dbnl.org/ tekst/_nee005201001_01/_nee005201001_01_0012.php. Dostęp 25.09.2020.

Van de Poel, Kris, Sven Van Elst, i Sabine Steemans. Jo Verhoeven en Ginny De Vos. De finesses van het Nederlands. Oefenboek voor anderstaligen. Inititatief Nederlands. Acco Leuven, 1996.

Van der Toorn-Schutte, Jenny. Klare taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2 Leer- en oefenboek Inclusief antwoorden. Boom, 1999.

Wiercińska, Katarzyna. Niderlandzki. Gramatyka z ćwiczeniami. edgard języki obce.pl, 2016.

Published
2020-12-22
Section
Articles