Didactic Translation in Teaching Polish as a Heritage Language

Keywords: didactic translation, functional grammar of Polish, Polish as a heritage language, Polonia schools

Abstract

The aim of this article is to present the author’s exemplificatory solutions which illustrate the use of didactic translation in teaching Polish grammar to children in Polish diaspora schools  (Polish as a heritage language). The exercises presented have been used during Polish classes as pilot research in two American Polonia so-called ‘Saturday schools’. As these studies show, the use of translation techniques should be assessed as a valuable didactic procedure in teaching Polish as a heritage language for several reasons: translation exercises develop students’ mediation competence, strengthen the process of teaching Polish in conditions of multiculturalism and multilingualism, allow students to discover grammar rules independently (which positively affects their understanding and application), are an attractive form of tasks, and, finally, motivate both individual and group work (competition factor). The observations and conclusions presented refer to the one tested age group (10-12 years); the usefulness of translational exercises in other age groups requires further research.

References

Dunin-Dudkowska, Anna. „Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. Acta Universitatis Lodziensis: Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, vol. 18, 2011, ss. 387-392.

Dunin-Dudkowska, Anna. „Tłumaczenie profesjonalne i dydaktyczne a glottodydaktyka”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 95-112.

ESOKJ – Europejski systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Tłum. Waldemar Martyniuk, CODN, 2003.

Gębal, Przemysław. Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego: podejście integracyjno-inkluzyjne, Księgarnia Akademicka, 2018.

Grucza, Franciszek. „Metody, techniki i ćwiczenia glottodydaktyczne”. Polska myśl glottodydaktyczna 1945-1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, red. Franciszek Grucza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, ss. 314-326.

Janowska, Iwona. „Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej. Tłumaczenie w dydaktyce języków obcych”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 37-53.

Jędryka, Beata. Język polski w polonijnej szkole. Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA. Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012.

Jędrzejowska, Iwona, 2008. „Tłumaczenie jako element motywujący w dydaktyce języków obcych”. Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych, red. Anna Michońska-Stadnik i Zdzisław Wąsik, Wyższa Szkoła Filologiczna, 2008, ss. 35-43.

Lipińska, Ewa, i Anna Seretny. Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie szkolnictwa polonijnego w Chicago. Księgarnia Akademicka, 2012.

Lipińska, Ewa, i Anna Seretny. „Przedmowa”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 9-10.

Lipińska, Ewa, i Anna Seretny. „Tłumaczenie w nauczaniu/uczeniu się języka obcego – od słowa do tekstu”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 23-35.

Lipińska, Ewa, i Anna Seretny, redaktorki. Tłumaczenie we współczesnej glottodydaktyce. Księgarnia Akademicka, 2016.

Lipińska, Ewa, i Anna Seretny. „Język odziedziczony a dwujęzyczność – o konieczności badań komparatywnych”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, vol. 26, 2019, ss. 287-300.

Madej, Paweł. „Tłumaczenie bezpośrednie jako metoda nauki języka obcego”. V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna, http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/madej.pdf. Dostęp 24.09.2020.

Majkiewicz, Anna. „Wybrane zagadnienia przekładu i ich użyteczność w glottodydaktyce”. Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, t. 1, red. Jolanta Tambor i Aleksandra Achtelik, Gnome, 2007, ss. 254-263.

Miodunka, Władysław. „Wprowadzenie redaktora serii. Tłumaczenie dydaktyczne w teorii i praktyce nauczania języków obcych (na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego)”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 11-21.

Prejbisz, Aleksander. „Rola tłumaczenia w nauczaniu języków obcych”. Polska myśl glottodydaktyczna 1945-1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, red. Franciszek Grucza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, ss. 357-376.

Przechodzka, Grażyna. „Ćwiczenia translacyjne jako jedna z technik wspomagających nauczanie języka polskiego jako obcego”. Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, red. Anna Seretny, Waldemar Martyniuk i Ewa Lipińska, Universitas, 2004, ss. 53-61.

Rabiej, Agnieszka. „Znalezione w przekładzie: rola języka pierwszego w nauczaniu języka obcego/ drugiego”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 55-75.

Smoleń-Wawrzusiszyn, Magdalena. „Reklama w nauczaniu języka polskiego jako drugiego dzieci. Kontekst amerykańskich szkół sobotnich”. Język Polski i Kultura. W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych, red. Anita Račáková, Wydawnictwo Uniwersytetu Mateja Bela, 2017, ss. 70-83.

Szybura, Agata. „Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego”. Języki Obce w Szkole, 2016, nr 2, ss. 99-105.

Szymankiewicz, Krystyna. „Motywowanie do nauki języka obcego poprzez otwarcie na wielojęzyczność i wielokulturowość”. Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych, t. 2, red. Anna Michońska-Stadnik i Zdzisław Wąsik, Wyższa Szkoła Filologiczna, 2008, ss. 63-72.

Tomaszkiewicz, Teresa. „Zastosowanie przekładu w procesie nauczania”. Języki Obce w Szkole, 1983, nr 3, ss. 167-173.

Published
2020-12-22
Section
Articles