Inferencjalizm semantyczny – główne idee

  • Robert Kublikowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Abstrakt

Niniejszy tekst jest zmienioną wersją zakończenia monografii Kublikowski 2019. Stanowił on treść mojego wystąpienia na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL 5 lutego 2020 r. Podczas tego wystąpienia, dotyczącego inferencjalizmu, padło wiele inspirujących pytań czy komentarzy, które tu przywołuję: Prof. Zenon Roskal (KUL) – Jakie problemy są związane z inferencjalizmem? Kto te problemy dostrzegł: Brandom czy prelegent? Co jest novum? Jaką nowość wniósł Brandom, a jaką prelegent? Prelegent zgadza się z Brandomem czy go krytykuje? W czym się zgadza, a co krytykuje? Czy Brandom nawiązuje do dystynkcji Keitha Donnellana dotyczącej referencyjnego i atrybutywnego użycia deskrypcji określonych? Dr Piotr Biłgorajski (KUL) – W inferencjalizmie ważną rolę odgrywa dystynkcja: reprezentacjonizm vs anty-reprezentacjonizm. Inferencjalizm jest klasyfikowany jako anty-reprezentacjonizm. Prof. KUL Anna Kawalec – Co wyróżnia ludzi? Dzięki czemu osiągnęliśmy sukces (językowo-poznawczy itp.)? Dzięki ewolucji? Czym się różni sieć inferencyjna od abdukcji? Dr Stanisław Majdański (KUL) – Komentarz na temat dystynkcji: formalność a ogólność, uniwersalność czy „regułowość” (reguła odrywania itp.). Prof. KUL Zbigniew Wróblewski – Czy zobowiązanie jest zawsze związane z uprawnieniem?

Bibliografia

Ajdukiewicz K., 1975, Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz K., 1985, Język i poznanie, t. 1-2, Warszawa: PWN.

Beran O., Kolman V., Koren L. (red.), 2018, From Rules to Meaning: New Essays on Inferentialism, New York–London: Routledge.

Brandom R. B., 1994/1998, Making It Explicit. Reasoning, Representing and Discursive Commitment, Cambridge, Mass.–London, England: Harvard University Press.

Brandom R. B., 1997, Replies, „Philosophy and Phenomenological Research” (numer specjalny o Making It Explicit Roberta B. Brandoma), 57 (1), s. 153-156.

Brandom R. B., 2000/2001, Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism, Cambridge, Mass.–London, England: Harvard University Press.

Brandom R. B., 2002a, Explanatory vs. Expressive Deflationism About Truth, w: What is Truth?, red. R. Schantz, Berlin– New York: Walter de Gruyter, s. 103-119.

Brandom R. B., 2002b, Pragmatics and Pragmatisms, w: Hilary Putnam. Pragmatism and Realism, red. J. Conant, U. M. Żegleń, London–New York: Routledge, Taylor and Francis Group, s. 40-58.

Brandom R. B., 2008, Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism, Oxford–New York: Oxford University Press. Przekład polski: R. B. Brandom, Między mówieniem a działaniem. W stronę analitycznego pragmatyzmu, przeł. M. Gokieli, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

Brandom R. B., 2015, From Empiricism to Expressivism: Brandom Reads Sellars, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Dummett M., 1973, Frege: Philosophy of Language, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Goldberg S. C., 2015, Assertion. On the Philosophical Significance of Assertoric Speech, Oxford–New York: Oxford University Press.

Grover D. L., Camp J. L., Belnap L. D., 1975, A Prosentential Theory of Truth, „Philosophical Studies”, 27, s. 73-125.

Gurova L. (red), 2012, Inference, Consequence, and Meaning: Perspectives on Inferentialism, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Kremer M., 2010, Representation or Inference. Must We Choose? Should We?, w: Weiss, Wanderer 2010, s. 227-246.

Kublikowski R., 2019, Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lewis D., 1983, Scorekeeping in a Language Game, w: Philosophical Papers, t. 1, New York–Oxford: Oxford University Press, s. 233-249.

Loeffler R., 2018, Brandom, Cambridge, England–Medford, Mass.: Polity Press.

Maciaszek J., 2007, Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza, Łodź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humianistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Peregrin J., 2014, Inferentialism: Why Rules Matter, New York: Palgrave Macmillan.

Putnam H., 1981, Reason, Truth and History, Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam H., 1983, Realism and Reason. Philosophical Papers, t. 3, Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam H., 1988, Representation and Reality, Cambridge, Mass.–London, England: A Bradford Book–The MIT Press.

Putnam H., 1994, Words and Life, red. J. Conant, Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press.

Putnam H., 1998, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł. A. Grobler, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Putnam H., 2013, The Development of Externalist Semantics, „Theoria”, 79, s. 192-203.

Sellars W., 1953/2007, Inference and Meaning, w: In the Space of Reasons. Selected Essays of Wilfrid Sellars, red. K. Scharp, R. B. Brandom, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 3-27.

Sellars W., 1956/1991, Empiricism and the Philosophy of Mind, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Przekład polski: Empiryzm a filozofia umysłu, przeł. J. Gryz, w: Empiryzm współczesny, red. B. Stanosz, Warszawa: Wydawnictwa UW 1991, s. 173-257.

Stekeler-Weithofer P. (red.), 2005, „Pragmatics and Cognition” (numer specjalny pt. The Pragmatics of „Making it Explicit”: On Robert B. Brandom), 13 (1).

Szubka T., 2012, Neopragmatyzm, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Wanderer J., 2008, Robert Brandom, Montreal–Kingston: McGill-Queen’s University Press.

Weiss B., Wanderer J. (red.), 2010, Reading Brandom. „On Making It Explicit”, London–New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Wischin K. (red.), 2019, „Disputatio” (numer specjalny pt. Linguistic and Rational Pragmatism: The Philosophies of Wittgenstein and Brandom), 8 (9).

Wittgenstein L., 2000, Dociekania Filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zarębski T., 2013, Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Opublikowane
2022-01-25
Dział
Teksty wygłoszone i zamówione