Peer Review Process

Procedura recenzji artykułów w „Rocznikach Teologicznych”

  1. Do każdego artykułu złożonego w „Rocznikach Teologicznych” powinno być dołączone oświadczenie autora.
  2. Do sporządzenia recenzji artykułów przeznaczonych do publikacji w „Rocznikach Teologicznych” zapraszani są specjaliści posiadający uznany dorobek w dziedzinie możliwie najbliższej problematyce recenzowanego tekstu.
  3. Każdy tekst przeznaczony do publikacji przedstawiany jest do zaopiniowania dwóm recenzentom. 
  4. Recenzenci reprezentują ośrodki naukowe inne niż autor (autorka) recenzowanej pracy i nie znają jego (jej) tożsamości. Recenzje sporządzane są w formie double blind review.
  5. Opinia recenzenta przedstawiana jest autorowi pracy anonimowo.
  6. W wypadku sprzecznych opinii recenzentów kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o skierowaniu jej do kolejnego recenzenta.