Pastoral Care of Families as a Support of Parents in the Upbringing

Keywords: pastoral care of families; support of parents; sexual education; religious education; moral education; education for love and marriage

Abstract

The upbringing of a person and the pastoral care of families have a common root in God’s pedagogy of love. Together, they help a person to enter onto the path of goodness inscribed into his or her heart by the Creator. Child-raising in the family is a privileged place for the realization of God’s plan of love – proclaiming the gospel of life and love. In this work, Christian spouses act on the basis of the Church’s mandate, but they also need ecclesial support throughout the process and in the various dimensions of child-raising. Particular areas in which parents need support through the pastoral care of the Church include help in sexual, religious and moral education as well as in raising children for love, marriage and family life. The pastoral care of families also helps adolescents and young adults in self-education and formation to supplement and correct the influence of the family of origin and contemporary cultural influences.

Author Biography

Jacek Goleń, The John Paul II Catholic University of Lublin

Rev. Dr. Hab. Jacek Goleń, Prof. of KUL – head of the Department of the Pastoral Care of Families in the Faculty of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus Caritas est” (25.12.2005), Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M. 2006.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini” (30.09.2010), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html [dostęp: 1.07.2019].

Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej (6.06.2005), OsRomPol 26(2005), nr 9, s. 30-33.

Buttiglione Rocco, Przyjacielska odpowiedź krytykom „Amoris laetitia”, Kraków: WAM 2018.

Fiałkowski Marek, Wspieranie rodzin w wychowaniu do wiary, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 361-371.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” (19.03.2016), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html [dostęp: 1.07.2019].

Goleń Jacek, The Family as Environment of Sex Education, w: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński,G. Pyźlak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 568-583.

Goleń Jacek, Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 343-360.

Goleń Jacek, Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, Rzeszów: Poligrafia WSD 2006.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici” (30.12.1988), Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Wydawnictwo M 1996, s. 269-377.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” (22.11.1981), w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Wydawnictwo M 1996, s. 65-160.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos” (15.08.1989), Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Wydawnictwo M 1996, s. 381-406.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” (25.03.1995), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Wydawnictwo M 1996, s. 639-752.

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” (4.03.1979), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Wydawnictwo M 1996, s. 1-53.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w Sandomierzu (12.06.1999), http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/homilies/1999/documents/hf_jp-ii_hom_19990612_sandomierz.html[dostęp: 1.07.2019].

Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam sane” (2.02.1994), w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, red. K. Lubowicki, Kraków 1999, s. 33-103.

Katechizm Kościoła Katolickiego (11.10.1992), Poznań: Pallottinum 1994.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (1.05.2003), Warszawa: Fundacja Vita Familiae 2003.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”.Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji (10.06.2019), https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,5844,stworzyl-ich-jako-mezczyzne-i-kobiete-dokumentacja.html [dostęp: 3.07.2019].

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego (1.11.1983), w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I, red. K. Lubowicki, Kraków: Wydawnictwo M 1999, s. 251-294.

Opiela Maria, Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019.

Papieska Rada do spraw Rodziny, Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie (08.12.1995), w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, red. K. Lubowicki, Kraków 1999, s. 299-372.

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” (08.12.1975), w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. VIII, red. E. Sztafrowski, Warszawa 1977, s. 117-241.

Pérez-Soba Juan José, La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Siena: Edizioni Cantagalli 2013.

Semen Yves, Seksualność według Jana Pawła II, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2008.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań: Pallottinum 2002, s. 314-324.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań: Pallottinum 2002, s. 377-401.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań: Pallottinum 2002, s. 104-166.

Terruwe Anna Alberdina, Baars Conrad W., Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu, Poznań: W drodze 1989.

Terruwe Anna Alberdina, Baars Conrad W., Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, Poznań: W drodze 2015.

Wojtyła Karol, Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010.

Zulehner Paul Michael, Bóg jest większy od naszego serca (1J 3,20). Teologia i duszpasterstwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2010.

Published
2020-02-20
Section
Articles