Chances and Challenges of Education Towards Values in Home Education

  • Krzysztof Mielnicki The Pontifical Faculty of Theology in Warsaw
Keywords: home education; values; Christian values; family

Abstract

The essence of education is to show what is valuable, and the message of educational environment should be common, clear and consistent. For shaping student's personality properly, such message should flown from the first basic, natural educational environment which is in the family home, and is created mainly by parents, but siblings and other relatives also contribute to creating it. Upbringing should be related to a paragon. Such a paragon gives human values, and even more Christian values accepting laws of nature which illuminate the Revelation of God. Home education creates favourable conditions to let integral development of a person take place based on values related to home. It gives a great opportunity, but it is also a challenge not only for those interested in such a form of family education but also for the society and the state.

References

Adamczyk K., Do wychowania synów moich. Uwagi generała Władysława Zamoyskiego, w: Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1995.

Bindek A., Wychowanie do wartości, http://studylibpl.com/doc/968058/wychowanie-do-warto%C5%9Bci [31.01.2018].

Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańsk 2004.

Bujas A., Edukacja domowa (homeschooling) − zasady, zalety i wady nauczania domowego..., http://www.biomedical.pl/dziecko/edukacja-domowa-homeschooling-6513.html [31.01.2108].

Cellary W., Społeczeństwo informacyjne, czy społeczeństwo wiedzy?, https://www.edunews. pl/badania-i-debaty/opinie/313-spoleczenstwo-informacyjne-czy-spoleczenstwo-wiedzy [26.01.2018].

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Kielce 2003.

Czajkowska A., Zalety i wady edukacji domowej, https://www.dziecirosna.pl/szkola/szkola_podstawowa/zalety_i_wady_edukacji_domowej.html [31.01.2018].

Dyk W., Wartości chrześcijańskie podstawą wychowania w szkole europejskiej, w: Wychowanie moralne w szkole katolickiej, red. A.J. Sowiński, A. Dymer, Szczecin 2003.

Epstein T., Edukacja domowa dzieci i młodzieży ziemiańskiej na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 1864-1914, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994.

Głowacka M., Edukacja domowa a przemiany nowoczesności, „Zoon Politikon” 2015, nr 6.

Helios J., Edukacja domowa – kilka uwag w kontekście dyskursu o edukacji demokratycznej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 3(2014), nr 2, s. 180-198.

Jakubiak K., A. Winiarz (red.), Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów, Bydgoszcz 2004.

Klimczuk Z., Podstawowe zasady życia społecznego, „Studia Warmińskie” 44-45(2007-2008).

Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Warszawa 2011, s. 66-67.

Krasuski J., Oświata i szkolnictwo w okresie okupacji (1939-1945). w: Historia wychowania wiek XX, t. 1. red. J. Miąso, Warszawa 1980.

Kretek H., Teorie i stadia rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, „Nauczyciel i Szkoła” 1(51)2012.

Kucharska A., Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły, „Wychowanie w Rodzinie” 10(2014), nr 2.

Łobocki A., Pedagogika wobec wartości, w: Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993.

Martyna K., Edukacja domowa w Polsce – szanse i zagrożenia, http://www.ppp1.wroc.pl/KMartyna_Edukacja_domowa_w_Polsce.pdf [31.01.2018].

Mielnicki K., Szanse i wyzwania wychowania do wartości w edukacji domowej, w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus, Warszawa 2018.

Nagrodzka A., Potrzeby psychiczne dziecka, w: http://www.sp27.lublin.eu/wp-content/uploads/art/Potrzeby%20psychiczne%20dziecka.pdf [31.01.2018].

Nawroczyński B. (red.), Nasza walka o szkołę polską 1901-1917. Opracowanie, wspomnienia, dokumenty, Warszawa 1932, t. I; 1934, t. II.

Nawrot-Borowska M., Nauczanie domowe na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz 2011.

Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001.

Olbrycht K., Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu?, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 2.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości, http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/olbrycht1. pdf [31.01.2018].

Olbrycht K., Wychowanie do wartości − w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Pedagogia Christiana” 1/29(2012).

Oszczepalińska M., Czy taka forma kształcenia dziecka będzie idealna?, http://polki.pl/rodzina/dziecko,zalety-i-wady-edukacji-domowej,10416169,artykul.html [31.01.2018].

Pighin G., Jak przekazywać dzieciom wartości, Kraków 2006.

Przypłata M., Wady i zalety edukacji domowej, http://www.smykgroup.com/pl/wady-i-zalety-edukacji-domowej/[31.01.2018].

Rostowska T., System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe, w: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Biela, Lublin 2001, s. 217-230.

Sozańska E., Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 32(2014), nr 3, s. 39-51.

Strębska-Kozieł, O potrzebie wychowania do wartości, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=752 [25.01.2018].

Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z. (red.), Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1976.

Sudoł A. (red.), Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r., Bydgoszcz 1998.

Szczygielski D., Małżeństwo i rodzina jako wartość w świadomości młodzieży – na podstawie wyników badań socjologicznych w katolickich liceach ogólnokształcących w Szczecinie, w: Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2015, s. 237-268.

Szymczyk L., Dziecko w kręgu wartości rodzinnych, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 3-4 (44-45).

Talarczyk M., Znaczenie wartości, „Wychowawca” 6(2004), s. 8-10.

Wenklar K., Edukacja domowa – pięć najczęściej stawianych pytań, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 30(2013), nr 4.

Wołosiuk B., Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Paedagogia Christiana” 1/27(2011), s. 185-202.

Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.

Zieliński A., Początek wieku. Przemiany kultury narodowej w latach 1807-1831, Łódź 1973.

Published
2020-02-17
Section
Articles