The Activity of Bishop Stanislaw Adamski in the Period of the Second Polish Republic

Keywords: Catholic Church, Second Polish Republic, science, law, economy, Catholic Action, state

Abstract

The article The activity of Bishop Stanislaw Adamski in the period of the Second Polish Republic in a complex way presents the shaping of the concept by Bishop Adamski after Poland regained Independence. The complex issues of this period in Polish history prompted the authors to pay particular attention to the subject of the state, law, science, the role of the Catholic Church and the economy in the thought of Bishop Stanislaw Adamski – a figure with extraordinary talents – a priest, citizen, social worker, economist, and Senator.

References

Adamski S., Akcja Katolicka a duchowieństwo. Referat wypowiedziany na Kongregacji XX. Dziekanów w Poznaniu, w kwietniu 1929 r., Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1929.

Adamski S., Akcja Katolicka młodzieży, Poznań 1936.

Adamski S., Dlaczego mężatka nie powinna po ślubie żądać zwrotu składek z zabezpieczenia na niemoc i starość, Poznań 1905.

Adamski S., Dlaczego duchowieństwo zajmuje się pracą społeczną, nr 11, Poznań 1921.

Adamski S., Drogi uzdrowienia gospodarczego Polski. Przemowa wypowiedziana w Senacie podczas dyskusji nad prowizorium budżetowym i ustawami sanacyjnymi, dnia 22 grudnia 1925 r., Poznań 1926.

Adamski S., Kasy oszczędnościowe w obrębie towarzystw, Poznań 1904.

Adamski S., List Pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post roku 1935 r., Katowice 1935.

Adamski S., List pasterski Stanisława Adamskiego Biskupa Katowickiego o Akcji Katolickiej, Katowice 1934.

Adamski S., List Pasterski. Stanisław z powołania Stolicy Apostolskiej Biskup Katowicki przesyła swej drogiej Diecezji, Czcigodnym Braciom Kapłanom, wszystkim ukochanym wiernym pozdrowienie i błogosławieństwo Chrystusowe, Katowice 1936.

Adamski S., Misja wewnętrzna Diecezji Katowickiej, drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej, Katowice 1931.

Adamski S., Najbliższe zadania spółdzielczości zorganizowanej w Związku Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych. Przedmowa wstępna na Sejmiku Spółdzielni wygłoszona dnia 25 września 1923 r., Poznań 1924.

Adamski S., Nasz stosunek do państwa. Przyczynki do programu katolickiego na Śląski, Wyd. Nakładem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów Diecezji Katowickiej, Katowice 1934.

Adamski S., Parafialna Akcja Katolicka, nr 82, Poznań 1938.

Adamski S., Podstawy Pracy Stowarzyszeń Akcji Katolickiej, Książnica Akcji Katolickiej, Nr 24, Poznań 1937.

Adamski S., Pogląd na rozwój sprawy narodowościowej w wojew. śląskim w czasie okupacji niemieckiej, nakładem Księgarni św. Jacka, Katowice 1946.

Adamski S., Reorganizacja bankowości w Polsce, Druk. Robotników Chrześcijańskich, Poznań 1926.

Adamski S., Ruch Spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zdania Unji Związków Spółdzielczych, Poznań b.r.w.

Adamski S., Sposób zakładania towarzystw robotników katolickich, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1907.

Adamski S., Stowarzyszenia polskie wobec ustawy o stowarzyszeniach obowiązującej od 15-go maja 1908. Praktyczne wskazówki dla zarządów i przewodniczących ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zakładania nowych stowarzyszeń, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1909.

Adamski S., Szkoła wedle nauki Kościoła i Uchwał Synodu, Katowice 1939.

Adamski S., Szkoła wyznaniowa czy mieszana?, Poznań b.r.w.

Adamski S., Unja Związków Spółdzielczych w Polsce, Poznań b.r.w.

Adamski S., W służbie idei, Warszawa, b.r.w.

Adamski S., Z zagadnień i trudności duszpasterskich Diecezji Śląskiej, Nakł. Księgarnia Katolicka Sp. Akcyjna, Katowice 1938.

Adamski S., Zadania Akcji Katolickiej młodzieży, Poznań 1938.

Adamski S., Zadania Chrześcijańskiej Demokracji w Polsce, nr 12, Poznań 1922.

Adamski S., Zasady i dążenia Chrześcijańskiego Narodowego Stronnictwa Pracy, nr 2, Poznań 1921.

Adamski S., Zasady pracy spółkowej. W świetle uchwał i doświadczeń związku spółek zarobkowych i gospodarczych na w. x. poznańskie i Prusy zachodnie, część I materiały, Nakł. Związku Spółek Zarobkowych, Poznań 1918.

Adamski S., List Pasterski. Stanisław z powołania Stolicy Apostolskiej Biskup Katowicki przesyła swej drogiej Diecezji, Czcigodnym Braciom Kapłanom, wszystkim ukochanym wiernym pozdrowienie i błogosławieństwo Chrystusowe, Katowice 1936.

Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.

Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

Bross S., Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej, Poznań 1929.

Bross S., Pius XI o Akcji Katolickiej. List J. Św. Papieża Piusa XI „Laetus sane nuntius”, do J. EM. Ks. Kard. Segura Y Saenz, Prymasa Hiszpanji z dn. 6. XI. 1929 r., Księgarnia św. Wojciecha, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1930.

Brzeziński F., Prawa mniejszości. Komentarz do Traktatu z dn. 28 czerwca 1919 r. pomiędzy Polską a Głównymi Mocarstwami, Warszawa 1920.

Kissinger H., Dyplomacja, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1996.

Krzywobłocka B., Chadecja 1918-1937, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.

List Ojca św. Piusa XI do Przewodniczącej Międzynarodowej Unii Kobiet Katolickich.

Łukomski S., Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 roku pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, Księgarnia „Unitas”, Łomża 1934.

Mauersberg S., Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1968.

Michalski B., Działalność społeczno-polityczna księdza Stanisława Adamskiego w latach 1899-1930, „Chrześcijanin w Świecie” 1977, nr 59-60.

Okólnik J. E. Biskupa Stanisława Adamskiego do zarządów, oddziałów i członków Akcji Katolickiej oraz Misji Wewnętrznej diec. katowickiej i Śląska Zaolziańskiego, Katowice 1939.

Peretiatkowicz A., Wiadomości prawno-polityczne, w: Polska współczesna. Geografia polityczna Polski. Kultura duchowa. Wiadomości prawno-polityczne, red. J. Bystroń, S. Pawłowski, A. Peretitkowicz, Lwów−Warszawa 1936.

Pierwsze sprawozdanie Związku Spółek Śląskich za rok 1914. Zestawił i ogłosił Ks. St. Adamski Przewodniczący Związku, Nakł. Związku Spółek Zarobkowych, Poznań 1915.

Przybylski H., Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1980.

Rzepecka Z., W służbie dobra i prawdy, Nakładem Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, Poznań 1931.

Sprawozdanie Stenograficzne z 45 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 czerwca 1919.

Sprawozdanie Stenograficzne z 55 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 25 czerwca 1919.

Sprawozdanie Stenograficzne z 83 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919.

Szaraniec K., Ks. Stanisław Adamski. W kręgu społecznej działalności, cz. 1, Muzeum Śląskie, Katowice 1990.

Szaraniec K., Ks. Stanisław Adamski. W Naczelnej Radzie Ludowej, cz. 2, Muzeum Śląskie, Katowice 1991.

Szaraniec K., Ks. Stanisław Adamski. W Sejmie i Senacie, cz. 3, Muzeum Śląskie, Katowice 1991.

Śliwińska-Zarzecka M., Wychowanie społeczne i obywatelskie, odbitka z „Oświaty Polskiej” (Nr IV, V 1938 r.), Warszawa 1938.

Woźnica B., Z historii diecezji katowickiej, „Chrześcijanin w Świecie” 1977, nr 59-60.

Wyszyński S., Nad mogiłą Biskupa − Męża Stanu, „Chrześcijanin w Świecie” 1977, nr 59-60.

Zieleniewski L., Zagadnienie mniejszości narodowych w Konstytucji Rzeczypospolitej. Zarys historyczno-dogmatyczny, Warszawa 1935.

Published
2020-01-29
Section
Articles