Helping a Family with a Person in the Terminal Stage of Cancer Based on the Example of the Good Samaritan Hospice in Lublin

  • Mirosław Kalinowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: family; cancer; dying; hospice

Abstract

The family is the most secure foundation of support in the situation of a loved one suffering and dying. Its activity results from the strength of intra-family bonds and appropriate legal regulations supporting its actions based on the principle of justice and support. Implementing them activates the social capital of activity arising from the principles of the common good, social love and solidarity. An example is the Social Hospice Care Center operating within the Lublin Society of the Friends of the Sick at the Good Samaritan Hospice, which shows practical applications of the above course of action within family assistance.

References

Bartoszek A., Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000.

Borutka T., Mazur J., Zwoliński A., Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 2004.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności, red. D. Pater, Warszawa 2014.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna−Filozofia−Teologia, red. D. Pater, Warszawa 2015.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna−Teologia−Kultura, red. D. Pater, Warszawa 2016.

Henning R., Katholische Soziallehre, w: Katholisches Soziallexikon, hrsg. A. Klose, W. Mantl, V. Zsifkovits, Innsbruck−Wien−München 1982, s. 1306-1317.

Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, Warszawa 1999.

Himes K., Responses to 101 Questions on Catholic Social Teaching, New York 2002.

Kalinowski M., Towarzyszenie w cierpieniu. Posługa hospicyjna, Lublin 2002.

Kalinowski M., Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad życia społecznego w ruchu hospicyjnym, Lublin 2007.

Karta Hospicjum, ogłoszona na I Zjeździe Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w Gdańsku w dniach 1-3 lipca 1992 r., „Gościna Serca” 1(1993), nr 3, s. 2.

Koperek J., Zasady życia społecznego, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 1605-1609.

Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.

Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie współczesnym. Świat i wspólnota, t. 1, Lublin 1998.

Nagórny J., Fundamentalne zasady życia społecznego, w: Być chrześcijaninem, red. M. Rusecki, Lublin 2006, s. 422-428.

Okun F., Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa 2002.

Olejnik S., Teologia moralna szczegółowa. Moralność życia społecznego, Warszawa 1970.

Pater D., Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia−medycyna−praktyka, Warszawa 2017.

Paszkowska T., Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin 2014.

Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993.

Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, red. A. Gałdowa, Kraków 2005.

Skorowski H., Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refleksje o postawach moralno-społecznych, Warszawa 1994.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104; Ustawa o dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2015 r., poz. 1923; Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2017 r., poz. 210.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 873; Ustawa z dnia 9 listopada 2015 r. o nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm; Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o fundacjach. Dz. U. z 2015 r., poz. 1339; Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2017 r., poz. 573.

Valerio A. Uzdrowienie medytacją chrześcijańską. Modlitwa na nowo odkryta, Kielce 2000.

Waleszczuk Z., W trosce o człowieka umierającego. Geneza Hospicjum w Polsce, Wrocław 2004.

Wilfrid S., Terapia duchowa. O duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie, Poznań 2001.

World Health Organization. Cancer Pain Relief and Palliative Care, Geneva 1990.

W stronę człowieka umierającego, red. J. Drążkiewicz, Warszawa 1989.

Zwoliński A., Zbiorowy obowiązek. Zarys katolickiej nauki społecznej, Kraków 2000.

Published
2020-01-30
Section
Articles