A Multicultural Family − its Chances and Threats

  • Renata Monika Sigva Jagiellonian University in Krakow
Keywords: opportunities; threats; intercultural family; interculturality

Abstract

The phenomenon of interculturality/multiculturality it is a demographic reality as a result of globalization, talent flow, forced migration, and family reunification. Multiculturalism is slowly occurring even in countries that have not historically been receiving a large number of immigrants, such as Poland. The author describes the multicultural families in the aspect of positives and disadvantages.

References

Bajkowski T., System rodzinny w przestrzeni międzykulturowej, „Pogranicze. Studia Społeczne” 30(2017).

Barbaro de M., Struktura rodziny, w: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 46-47.

Beck E., Beck-Gernsheim D., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013.

Burszta W., Wielokulturowość. Pytania pierwsze, w: U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.

Cudak H., Marzec H., Modele świadomościowe życia rodzinnego deklarowane przez partnerów międzynarodowych małżeństw mieszanych, w: Współczesna rodzina polska, jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, red. H. Cudak, H. Marzec, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2001.

Fudala I., Rodzina wielokulturowa – jaka przyszłość dla Europy i świata? „Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego” 2014, nr 6.

Golka M., Oblicza wielokulturowości, w: U progu wielokulturowości, red. A. Kapciak, M. Kempny, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s. 55-67.

Górak-Sosnowska K., Edukacja międzykulturowa a postawy wobec „Innych”, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011-2012, nr 4.

Grzybowski P.P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Grzymała-Moszczyńka H., Dwie kultury, jedna miłość? Zjawisko związków międzykulturowych, w: Cóż wiemy o miłości? red. M. Żebrowski, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2011.

Grzymała-Moszczyńska H., Uchodźcy, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2000.

Hull P.V., Bilingualism: Two languages, two personalities? Resources in education, educational resources clearinghouse on education, University of Michigan Press, Ann Arbor 1987.

Jodłowska-Herudzińska M., Kwestie doboru małżeńskiego w międzykulturowych małżeństwach mieszanych, życie rodzinne – uwarunkowania makro i mikrostrukturalne, „Roczniki Socjologii Rodziny” 14(2002) [UAM, Poznań].

Kocik L., Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Wydawnictwo AFM, Kraków 2006.

Korporowicz L., Od konfliktu do spotkania kultur, czyli tożsamość jako reguła autotransformacji, w: Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa 1995, s. 31-40.

Korporowicz L., Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji, w: U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s. 44-65.

Kotlarska-Michalska A., Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, nr 10, s. 49-66.

Łobocki, M., Teoria wychowania w zarysie, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2008.

Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Wydawnictwo Trans Humana, Gdańsk 2007.

Melosik Z., Edukacja, młodzież i kultura współczesna, „Chowanna” 2003, nr 20, s. 26-30.

Nikitorowicz J., Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości?, „Pogranicze. Studia Społeczne” 25(2015).

Nikitorowicz J., Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 1997.

Nikitorowicz J., Wielokulturowość – Pogranicze – Człowiek pogranicza. Ku paradygmatowi współistnienia, zachowania i kreowania pokoju, „Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego” 2014, nr 6, s. 171-191.

Nikitorowicz J., Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, „Chowanna” 2003, nr 20.

Nikitorowicz J., Wartość międzykulturowości, w: Edukacja ku wartościom, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

Nikitorowicz J., Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, t. 1, Trans Humana, Białystok 2001.

Nowak B., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa 2012.

Pająk E., Edukacja międzykulturowa w szkole na przykładzie programu Coverdell World Wise Schools (CWWS) – wyzwania wielokulturowości w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, w: Edukacja ku wartościom, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 171-181.

Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Pielkowa J.A., Wychowanie w rodzinie i jego wartość, „Pedagogika Rodziny” 2009, nr 1(4).

Principes directeurs de l unesco pour l éducation interculturelle, UNESCO, Paryż 2006.

Rajkiewicz A., Polskie małżeństwa binacjonalne. Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2006.

Sadowski A., Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy Narodowościowe” 1999, nr 14-15.

Sadowski A., Sterowanie wielokulturowością. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki przemian (na przykładzie województwa białostockiego), w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 1999, s. 30-39.

Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007.

Szahaj A., Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.

Szerląg A., Fenomenologia obcego i jej reperkusje dla edukacji międzykulturowej. w: Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2001.

Tokarska U., Kultura pedagogiczna rodziców, „Wychowawca” 2003, nr 1, s. 5-6.

Wiszejko-Wierzbicka D., Kompetencje społeczne – rozpoznanie i rozwój, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Warszawa 2012.

Published
2020-01-30
Section
Articles