The Theology of Primacy in Eclessiological and Ecumenical Thought of Cardinal Stanisław Nagy

  • Marek Żmudziński University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology
Keywords: Church; St. Peter; primacy; succession; Bishop of Rome; John Paul II; ecclesiology; ecumenism

Abstract

The article presents the achievements of Cardinal Stanisław Nagy in the field of ecclesiology, including the ecumenical context. The main problem is the primacy of the Bishop of Rome as the supreme office in the Catholic Church. The article presents the apologetic argumentation concerning the truthfulness of the Church, called via primatus. It describes the ministry of primacy as the function of St. Peter the Apostle and his successors, conferred upon him by Jesus Christ with the purpose to ensure the unity and permanence of the Church. The article also addresses the problem of ecumenical quest, for which the person of the pope is the most difficult obstacle in the process of unifying Christianity. The last part of the article presents the praxeological aspect of the ministry of primacy in the pontificate of John Paul II.

References

Bartnik, Czesław Stanisław (1982). Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Bartnik, Czesław Stanisław. “Prymat papieski w świetle eklezjologii prakseologicznej,” Communio 11(1991), 6: 81-92.

Bujak, Janusz. “Prymat Biskupa Rzymu w świetle dokumentów dialogu katolicko-prawosławnego.” SiDE 2(2001), 21-31.

Jan XXIII. “Przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II.” AAS 54(1962), 786-796.

Jan Paweł II (1987). “Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Na rozpoczęcie pontyfikatu.” W: Nauczanie papieskie I. Red. F. Kniotek, 13-17. Poznań–Warszawa: Pallottinum.

Jan Paweł II (1995). Encyklika Ut unum sint, Watykan.

Nagy, Stanisław (1971). “Prymat we współczesnym dialogu ekumenicznym.” W: Chrześcijanin w Kościele. Red. Józef Majka, 145-172. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Nagy, Stanisław (1985). Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Nagy, Stanisław (1985). Kościół na drogach jedności. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Nagy, Stanisław. “Piotr naszych czasów. Piętnaście lat pontyfikatu Jana Pawła II”. Ethos 6(1993), 2/3: 47-52.

Nagy, Stanisław (1994). “Piętnaście lat Jana Pawła II. Próba syntezy.” W: Sympozjum naukowe z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Kraków 11-12.10.1993 r. Red. J.D. Szczurek, R. Zawadzki, 225-245. Kraków: Znak.

Nagy, Stanisław (1997). Papież z Krakowa. Szkice do pontyfikatu Jana Pawła II. Częstochowa: Niedziela.

Nagy, Stanisław. “Modele jedności Kościoła”. Sympozjum 6(2000), 4/1: 95-103.

Nagy, Stanisław (2009). Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Studium o widzialnym Kościele. Częstochowa: Wydawnictwo Niedziela.

Paweł VI. Encyklika Ecclesiam suam. AAS 56(1964), 609-659.

Ratzinger, Joseph. “Prymat Piotra a jedność Kościoła.” Communio 11(1991), 6: 3-17.

Rusecki, Marian (1994). Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL.

Rusecki, Marian (2009). “Recenzja dorobku naukowego i prakseologiczno-eklezjalnego Kardynała prof. dra hab. Stanisława Nagyego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.” W: Kardynał Profesor Stanisław Nagy SCJ Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Red. Andrzej Nowicki, Grzegorz Sokołowski, 23-34. Wrocław: Wydawnictwo PAT.

Rusecki, Marian (2014). Traktat o Kościele. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Seweryniak, Henryk (1996). Święty Kościół powszedni. Kraków: Więź.

Seweryniak, Henryk (2001). Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001.

Seweryniak, Henryk (2009). “Recenzja dorobku naukowego Kardynała prof. dra hab. Stanisława Nagyego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.” W: Kardynał Profesor Stanisław Nagy SCJ Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Red. Andrzej Nowicki, Grzegorz Sokołowski, 35-58. Wrocław: Wydawnictwo PAT.

Sobór Watykański II (1965). Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.

Published
2020-01-30
Section
Articles