Religious and Moral Portrait of Polish Youth and its Pastoral Implications

  • Kazimierz Święs The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: youth; religiousness; morality; religious socialization; pastoral care, secularization

Abstract

The characteristics of contemporary Polish youth were carried out in the context of system transformation in Poland after 1989. The importance of institutional and cultural pluralism was pointed out. The dominant tendency, in the transformation of religiosity and morality of the young generation, is selectivity. Among many young people, individualism and ethical relativism are consolidated. Pastoral care of the youth pointed to appreciation of the pastoral care of families, development of religious groups and catechesis inspired by the idea of a catechumenate.

References

Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

Boguszewski Rafał, Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017.

Borowik Irena, Doktór Tadeusz, Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2001.

Dyk Stanisław, Rekolekcje rodzin w parafii. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 77-96.

Fatyga Barbara, Polska młodzież w okresie przemian, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2004, s. 303-326.

Fiałkowski Marek, Działalność zbawcza rodziny w środowisku lokalnym, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 153-167.

Firlit Elżbieta, Wspólnotowy wymiar religijności, w: Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, L. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 2013, s. 125-160.

Głowacki Antoni, Patriotyzm, nacjonalizm i stosunek do obcych, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 127-142.

Głowacki Antoni, Religijność młodzieży, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 143-164.

Goleń Jacek, Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 49-60.

Grabowska Mirosława, Dzisiejsza młodzież – ile ciągłości, ile zmiany? w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 7-16.

Kędzior Jolanta, Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna, w: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, red. J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Wrocław: Wydawnictwo Argi 2008, s. 9-18.

Kurzydło Dariusz, Sakrament bierzmowania jako rytuały przejścia, „Warszawskie Studia Teologiczne” 9(2014), nr 2, s. 141-160.

Mariański Janusz, Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 74-87.

Mariański Janusz, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2004.

Mariański Janusz, Wiara i wierzenia Polaków – analiza socjologiczna, w: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2013, s. 296-315.

Mariański Janusz, Horyzonty religijności w Polsce – perspektywa socjologicznoreligijna. „Keryks” 12(2011), s. 24-79.

Marody Mirosława, Mandes Sławomir, Przemiany polskiej religijności, w: Wartości i normy. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2012, s. 191-206.

Mąkosa Paweł, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Podgórecki Adam, Socjologiczna teoria prawa, tłum. Ł.M. Kwaśniewska, R. Smogór, Warszawa: Wydawnictwo Interart-Tal 1998.

Potocki Andrzej, O Kościele także socjologicznie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

Przygoda Wiesław, Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży na przykładzie Szkolnych Kół Caritas, „Warszawskie Studia Teologiczne” 9(2014), nr 2, s. 229-250.

Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych. Komunikat z badań CBOS 84(2017), oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2017.

Pyda Łukasz, Kościół w opinii narzeczonych uczestniczących w skróconej katechezie przedmałżeńskiej. Studium socjologiczno-pastoralne na podstawie badań w archidiecezji lubelskiej, Lublin 2015, mps rozprawy doktorskiej, Archiwum KUL.

Opinie i diagnozy, nr 31, Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II, red. M. Grabowska, Warszawa: CBOS 2015.

Roguska Beata, Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Polaków, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 19-30.

Rosta Gergely, Jugend und Religion in Europa. Trends und Erklarungen aus einer religionssoziologischen Perspektive, w: Jugend in Europa. Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, Serie: Pastoraltheologische Hefte 10(2017), hg. M. Polak, T. Kowalczyk, P. Slouk, Eine Veröffentlichung des Post-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Passtoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Gniezno–Wien 2017, s. 23-38.

Stark Rodney, Glock Charles, Wymiary zaangażowania religijnego, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. W. Piwowarski, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 1998, s. 182-187.

Szafraniec Krystyna, Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna, w: Kondycja moralna polskiego społeczeństwa, red. J. Mariański, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 453-480.

Szafraniec Krystyna, Polska młodzież między apatią, partycypacją a buntem, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007, s. 207-235.

Szawiel Tadeusz, Wiara religijna polskiej młodzieży (1992-2002), w: Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. P. Mazurkiewicz, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2003, s. 119-149.

Theis Joachim, Generation Z - und was man aus den neuen Jugendstudien lernen kann. Einblick in die aktuelle Jugendforschung, w: Jugend in Europa. Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, Serie: Pastoraltheologische Hefte 10(2017), hg. M. Polak, T. Kowalczyk, P. Slouk, Eine Veröffentlichung des Post-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Passtoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Gniezno–Wien 2017, 39-56.

Zaręba Sławomir, Globalny profil postaw moralnych Polaków, w: Rodzina. Religia. Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej, red. S.H. Zaręba, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010, s. 122 -131.

Zaręba Sławomir, W kierunku jakiej religijności. Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2008.

Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. Komunikat z badań CBOS 26(2015), oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2015.

Published
2020-01-29
Section
Articles