Charism of Institution and Institutional Structure of Charisms

  • Przemysław Sawa University of Silesia in Katowice, Faculty of Philosophy
Keywords: Holy Spirit; hierarchy; institution; charisms; discernment

Abstract

The Church has both institutional and charismatic structure. Hierarchy provides the Church with stability and faithfulness simultaneously allowing it to open for the new. On the other hand, charisms refresh the Church and embellish it through various forms of deeds, services, evangelisation.

The Holy Spirit is the source of both structures. Thus, it is necessary to see the charismatic nature of the hierarchical service. Bishops fulfill their role based on their Holy Orders and are led by the Holy Spirit. They also have a biblical charism of power. This constitutes a real challenge for the clergy − to be truly open to the Paraclete and make use of the spiritual gifts.

On the contrary, charismatic gifts cannot exist without the hierarchy as it would become too easy to make mistakes or even imitate real charisms which would consequently lead to a spiritual anarchy. Abundance of charisms is therefore put under bishops and presbyters' who also guard their right exercising. Still, it is also the nature of charisms that includes being directed on the institutionalisation, which displays itself in an emergence of some constant structure allowing for a constant service.

References

Benedykt XVI, Przemówienie do członków Ruchu Komunia i Wyzwolenie, „L'Osservatore Romano”, wydanie polskie, 28(2007), nr 6(294), s. 35-36.

Blachnicki F., Kościół jako wspólnota, Wydawnictwo Światło-Życie, Lublin 1992.

Congar Y., Moim braciom, tłum. A. Ziernicki, Les Editions du Cerf – Wydawnictwo Kairos – Wydawnictwo M – Wydawnictwo Znak, Paryż–Kijów–Kraków 1998.

Congar Y., O Kościół służebny i ubogi, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo Znak – Wydawnictwo Kairos – Les Editions du Cerf, Paryż–Kijów–Kraków 2000.

Congar Y., Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. A. Ziemnicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tłum. L. Rutowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995.

Dary duchowe we współczesnym Kościele. Cztery stanowiska, red. S.N. Gundry, W.A. Grudem, tłum. M. Wilkosz, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Wydawnictwo M, Kraków 20132.

Galot J., Ciało mistyczne, tłum. Siostra Nawiedzenia NMP w Jaśle, Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1964.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1999.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2001.

Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1994.

Jan Paweł II, Crescita comune nell'unità e nella collaborazione reciproca, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 1, 1987, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano 1988, s. 476-479.

Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Wydawnictwo M – Apostolicum, Kraków−Ząbki 1999.

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia do biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, www.episkopat.pl/relacja-miedzy-darami-hierarchicznymi-a-charyzmatycznymi-list-kongregacji-nauki-wiary (dostęp: 30.12.2017).

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Kongregacja biskupów, Mutuae relationes. Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami a zakonnikami, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym: przemówienia – listy apostolskie – instrukcje, wybór i opr. E. Weron, A. Jaroch, Pallottinum, Poznań−Warszawa 1984, s. 333-373.

Kowalczyk M., Duch Święty w życiu i działaniu Ludu Bożego, w: Duch Odnowiciel, „Kolekcja Communio”, nr 12, Poznań 1998, s. 183-217.

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998.

Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. M. Tarnowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Paweł VI, Trwajcie mocni w wierze, tłum. L. Paluch, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1970.

Ratzinger J., Opera omnia, t. XII: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Ratzinger J., Opera omnia, t. VIII/1: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2008.

Published
2020-01-29
Section
Articles