Historiographic Achievements of the Church Historians of Kielce (20th and 21st Centuries)

  • Andrzej Kwaśniewski
Keywords: historiography; the Diocese of Kielce; the Polish religious culture; Rev. Daniel Olszewski; Rev. Tomasz Wróbel; Rev. Grzegorz Bujak; Rev. Andrzej Kwaśniewski; Rev. Tomasz Gocel; Rev. Daniel Wojciechowski; Rev. Henryk Piwoński; Bp Andrzej Kaleta; Rev. Paweł Tkaczyk

Abstract

The article focuses on the historiographic achievements of 20 priests from the Diocese of Kielce who have written their works in the last half century. The studied material covered about 800 historical works. The research areas which have been widely studied are related to the following subjects: the Polish religious culture, synods in the interwar period, the liturgy of the Order of the Holy Sepulchre and the Teutonic Order, press study. Local subjects under study refer to the history of the Diocese of Kielce: the clergy, religious life, the theological seminary, the history of parishes and monasteries, literature and pastoral work during World War II. The developing trends include research on historical book collections and archival fonds. In the diocesan historiography, a leading figure is Rev. Daniel Olszewski, the creator of the original trend of the Polish religious culture.

Author Biography

Andrzej Kwaśniewski

Ks. dr Andrzej Kwaśniewski − dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

References

Bibliografia piśmiennictwa profesorów seminarium kieleckiego (1727-2001). Księga jubileuszowa, opracowali D. Krześniak-Firlej, W. Firlej, A. Kaleta, Kielce 2002.

Bujak G., Duszpasterstwo w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym. Teoria i praktyka, w: Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-2002. Księga jubileuszowa, Kielce 2002, s. 187-208.

Bujak G., Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1938. Studium kancelaryjno-archiwoznawcze. Zarys problematyki badawczej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej ABMK) 64(1995), s. 49-57.

Bujak G., Organizacja dekanalna w diecezji kieleckiej w latach 1925-1939, ABMK 98(2012), s. 19-26.

Bujak G., Parafie w diecezji kieleckiej i ich obsada w okresie międzywojennym (1918-1939), Kielce 2009.

Bujak G., Synody diecezjalne Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał, Kielce 2010.

Custodes Sanctissimi Sepulchri. Skarby bożogrobców miechowskich, red. P. Tkaczyk, Kielce 2006.

Danilewicz J., Kościół i jego wnętrze w świetle przepisów prawno-liturgicznych, Kielce 1948.

Firlej W., Piśmiennictwo historyczne księży kieleckich w XIX wieku, w: Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-2002. Księga jubileuszowa, red. D. Olszewski i in., Kielce 2002, s. 171-185.

Firlej W., Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku, Kielce 2011.

Gocel T., Duszpasterstwo w diecezji kieleckiej w latach II wojny światowej 1939-1945, Kielce 2012.

Gocel T., Profanacja krzyża w Strawczynie: grudzień 1984 – maj 1985, „Studia Diecezji Radomskiej” 10(2010), s. 201-214.

Grzebień L., Danilewicz Jan (1895-1965), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich (dalej SPTK), t. 5, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 278-279.

Gurda J., Parafia Książnice Wielkie. Zarys dziejów, Kielce 1992.

Kaczmarek J., Chronologiczny wykaz przemówień i homilii ks. bpa Ordynariusza, w: S. Szymecki, Chrystus w Kościele, Kielce 1991, s. 270-276.

Kaleta A., Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej, Kalisz 2001.

Karkocha M., Paulewicz M., Dłużec. Parafia św. Mikołaja, Kielce 2007.

Klupowski W., Dzieje parafii Skalbmierz (1818-1914), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” (dalej KPD) 64(1988), nr specjalny, s. 39-61.

Kwaśniewski A., Gurda Józef [w druku].

Kwaśniewski A., Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski (1934-2015) − biogram oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” (dalej KPDK) 15(2016), s. 399-432.

Kwaśniewski A., Paulewicz Marian [w druku].

Kwaśniewski A., Księgozbiory prywatne zachowane w Bibliotece Kapituły Kieleckiej (XV-XVIII wiek), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 62(2012), s. 69-95.

Kwaśniewski A., Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku, ABMK, 99(2013), s. 43-92.

Kwaśniewski A., Akta Konsystorza Generalnego Krakowskiego, jako zaczątek akt Konsystorza Generalnego w Kielcach na podstawie zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1797-1807), „Archiva Ecclesiatica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” 6(2013), s. 51-76.

Kwaśniewski A., Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów, znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788-1816), „Hereditas Monasteriorum” 1(2012), s. 189-205.

Kwaśniewski A., Kościelne Dobra Kultury jako narzędzie formacji Christifideles laici przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Veritati et Caritati” 7(2016), s. 115-143.

Kwaśniewski A., Wspomnienie pośmiertne o księdzu profesorze Danielu Olszewskim (1934-2015). Prace wykonane dla diecezji kieleckiej, KPD 92(2016), z. 1, s. 154-169.

Kwaśniewski A., Dorobek naukowy księdza profesora Daniela Olszewskiego [w druku].

Matoga A., Archeolog na probostwie. Ksiądz Stanisław Skurczyński (1892-1972), Kraków 2008.

Nocoń Z., Budownictwo sakralne ostatnich lat w diecezji kieleckiej, KPD 51(1975), nr 4-5, s. 235-243.

Nocoń Z., Kielich z daru Kazimierza Wielkiego w Stopnicy, „Roczniki Humanistyczne” 23(1975), z. 5, s. 49-72.

Olszewski D., Historiografia diecezji kieleckiej (XIX-XX wiek), w: Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Caban przy współpracy E. Kuli i C. Jastrzębskiego, Kielce 2003, s. 39-47.

Olszewski D., Piwoński Henryk, SPTK, t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 463-464.

Olszewski D., Ksiądz prałat Tomasz Wróbel (1908-1985) − archiwista i historyk Kościoła. Wspomnienia pośmiertne, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” (dalej KPD) 61(1985), nr 5, s. 365-373.

Paulewicz M., Klaryski i bernardynki w Chęcinach, Kielce 2008.

Piwoński H., Antifonare des gardiens du Saint Sépulcrede Miechów. Étude musicologique, Rome 1980.

Rogala Z., Rękopis średniowiecznego graduału biblioteki seminarium duchownego w Kielcach, w: Księga jubileuszowa 1727-1977, Kielce 1977, s. 235-254.

Skarbiec Świętokrzyski. Szlak architektury drewnianej i średniowiecznej, red. P. Tkaczyk, Kielce 2012.

Stolarczyk W., Parafia Łany Wielkie. Zarys historii, KPD 64(1988), nr specjalny, s. 61-73.

Tkaczyk P., Architektura wybranych kościołów szpitalnych XVII wieku, „Liturgia Sacra. Liturgia − Musica − Ars” 14(2008), nr 2(32), s. 449-471.

Tkaczyk P., Parafia i kościół świętego Kazimierza w Występie, Kielce 2015.

Walkusz J., Teneta G., Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2008 z uzupełnieniami za lata 2000-2011, KPDK 9(2010), s. 478.

Walkusz J., Górniak M.R., Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2012 z uzupełnieniami za lata 2000-2011, KPDK 13(2014), s. 317-380.

Walkusz J., Górniak M.R., Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2014 z uzupełnieniami za lata 2000-2013, KPDK 15(2016), s. 303-359.

Wojciechowski D., Dynastia Kurzelowitów w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kielce 2001.

Wojciechowski D., Parafia w Kurzelowie, Kielce 1997.

Wojciechowski D., Kapłani kieleccy więzieni i szykanowani w PRL (1945-1963), Kielce 2003.

Published
2020-01-29
Section
Articles