The Problem of Saying the Gloria at the Rorate Mass in the Context of Liturgical Law and Theological Thought

  • Marcin Sadowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Advent; Rorate Mass; Gloria; liturgy; liturgical low

Abstract

This article discusses whether or not the Gloria should be recited at the Rorate Mass (Mass of Blessed Virgin Mary during Advent). The Rorate Mass has developed over seven centuries and the answers to this question are varied. There are even significant differences of custom among the diocese of Poland, so that there is no real common practice. The author presents various acts of liturgical law relating to the Rorate Mass, which have been published throughout its history. He then considers the theological implications of Advent to arrive at a suitable answer. Contemporary theological thought would suggest, that the Gloria should not be said at the Advent Rorate Mass. Celebrating the Mass without the Gloria makes clear, that this Mass is part of the Advent Season – a time of waiting for the coming of Christ.

References

Augé M., Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w Kościele, Homo Dei, Kraków 2013.

Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum, vol. 2, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae 1898.

Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2017, Kuria Metropolitalna w Katowicach, Katowice 2016.

Kalendarz liturgiczny Diecezji Kieleckiej na rok 2015, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Kielce 2014.

Kalendarz liturgiczny Diecezji Legnickiej na rok 2016, Legnicka Kuria Biskupia, Legnica 2015.

Kalendarz liturgiczny Diecezji Tarnowskiej 2017, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2016.

Kalendarz Liturgiczny dla Archidiecezji Poznańskiej na rok Pański 2016/2017, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, Poznań 2016.

Kalendarz liturgiczny Ordynariatu Polowego na rok 2017, Ordynariat Polowy, Warszawa 2016.

Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, red. J. Żaryn, Poznań 2006.

Konferencja Episkopatu Polski, Zarządzenie 124. Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Mszy wotywnych z dnia 31.03.1971 r., „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1971, nr 5-6, s. 136-137.

Konieczny M., Roraty, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17, red. E. Gigilewicz i in., TN KUL, Lublin 2012, k. 292-293.

Malesa W., Synody Piotrkowskie a polskie zwyczaje liturgiczne zachowane po przyjęciu trydenckiej reformy liturgii, „Kultura–Media–Teologia” 2014, nr 2, s. 94-106.

Michałek R., Roraty w świetle nowych przepisów liturgicznych, „Homo Dei” 1962, nr 4, s. 349-350.

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, Watykan 1970.

Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum. Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, Watykan 1962.

Nadolski B., Leksykon liturgii, Pallottinum, Poznań 2006.

Nadolski B., Liturgika. Liturgia i czas, t. 2, Pallottinum, Poznań 2013.

Nowowiejski A.J., Ceremoniał Parafialny. Dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego, t. 2, Nakładem ks. Antoniego Smolińskiego, Proboszcza i Dziekana rypińskiego, Warszawa 1894.

Paweł VI, Adhortacja Marialis cultus, Watykan 2.02.1974 r.

Paweł VI, Konstytucja apostolska Missale Romanum, Rzym 3.04.1969 r.

Sczaniecki P., Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy św., Księgarnia św. Wojciecha, Poznań–Warszawa–Lublin 1966.

Święta Kongregacja Obrzędów, Indult Prot. N. D. 17/963 z dnia 18.12.1964 r., „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1964, nr 8, s. 170.

Wolnik F., Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.

Wyszyński S. Kard., Dekret N. 1822/61/P z dnia 25 marca 1961 r., „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 1961, nr 7, s. 203.

Wyszyński S. Kard., Dekret z dnia 19.11.1957 r., „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1957, nr 12, s. 567.

Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Pallottinum, Poznań 1998.

Zdeb E., Dzieje rorat w Polsce (Studium historyczno-liturgiczne), „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego” 1968, nr 1, s. 315-355.

Published
2019-12-18
Section
Articles