Situation on the Elderly in the Community Church

  • Norbert G. Pikuła Pedagogical University of Kraków
Keywords: old age; elderly people; church; spirituality; preparation for old age; community

Abstract

The article focuses on showing the position of the elderly in the Church as a community of people. Changing reality is not conducive to valorisation of old age, on the contrary, seniors are exposed to marginalization and exclusion. The Church in its teaching and ministry can contribute to the acceptance and survival of old age with dignity.

References

Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familaris consortio”, Watykan 1981, nr 77, www.opoka.org.pl/biblioteka [dostęp: 01.06.2016].

Ceglarek R., Katecheza dla osób starszych, „Ateneum Kapłańskie” 2011, z. 1(614).

Dąbrowski B. (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Jan Paweł II, Dar długiego życia. Homilia w czasie Wielkiego Jubileuszu ludzi starszych (17 IX 2000), „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2000, nr 11-12.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Rzym 1995, nr 23, http://www. opoka. org.pl/ [dostęp: 30.05.2016].

Jan Paweł II, List „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku”, nr 16, http://www.opoka.org.pl/ [dostęp: 30.05.2016].

Jan Paweł II, „Ludzie starsi w życiu społeczeństwa”. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności, OR 6/2002, http://www.opoka.org.pl [dostęp: 30.05.2016].

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici”. O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, Rzym 1988, nr 48.

Jan Paweł II, Wielkość cywilizacji mierzy się postawą wobec osób starszych. Do Ruchu Emerytów i Starców, nr 2, 21.05.1982, w: E. Weron, A. Jaroch (red.), Nauczanie Papieskie, t. V, cz. I, Poznań 1993.

Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, Sobór Watykański II, 1965, nr 48, http://www. nonpossumus.pl/encykliki [dostęp: 01.06.2016].

Kudasiewicz J., Sens starości w świetle Pisma Świętego, w: B. Dąbrowski (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Osińska K., Ludzie chorzy we wspólnocie ludzkiej, w: B. Dąbrowski (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Parnowski T., Psychologiczne starzenie się człowieka, w: T. Grodzicki, J. Kocema, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Gdańsk 2007.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. II, M. Radwan (red.), Rzym−Lublin 1996.

Rumun A., Ludzie starsi we wspólnocie ludzkiej, w: B. Dąbrowski (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Weron E., O godną starość, Poznań 2000.

Published
2019-12-18
Section
Articles