The Responsibility as the Value in a Social Work

  • Martyna Strembska-Kozieł John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: social work; value; responsibility; social worker; clients of social assistance services

Abstract

This article is an introduction to the topic of the axiology in a social work. A social work, as a professional, supportive and pro-social activity, appeals to and aspires to the realization of values. The purpose of this study, based on the literature, is to show the essence of responsibility in a social work. This category should be considered from the perspective of the participants in the social relationship − the social worker and the client of social assistance services. Such angle of looking enables us to recognize responsibility as not only theoretical but also practical problem.

References

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, w: O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2011, s. 434-436.

Międzynarodowy Kodeks Etyki Pracy Socjalnej, http://wpis.irss.pl/kodeks-etyki-pracy-socjalnej-ifsw-iassw/ (19.12.2016)

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., tekst jedn. (Dz.U. z 2016 r., poz. 930).

Brągiel J., Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego, w: J. Brągiel, A. Kurcz, Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Wydawnictwo UO, Opole 2002, s. 69-88.

Chechelska M., Publiczne relacje i promocja działań pomocy społecznej w praktyce, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 1, s. 5-31.

Chudy W., Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, oprac. A. Szudra, TN KUL, Lublin 2009.

DuBois B., Krogsrud Miley K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. 1, przeł. K. Czekaj, WN Śląsk, Katowice 1999.

Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Oficyna Naukowa i Literacka TIC, Kraków 1993.

Gałkowski S., Rozwój a odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy wychowania moralnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Glaza M., Nakazy profesjonalizmu w pracy socjalnej, w: Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, t. 1, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 380-390.

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.

Grzybek G., Założenia normatywnego wymiaru pracy socjalnej, w: Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, red. K. Duraj-Nowakowska, U. Gruca-Miąsik, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, s. 242-247.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.

Kamiński T., Praca socjalna jako działalność zawodowa, „Seminare” 2000, nr 16, s. 431-448.

Kantowicz E., Między profesjonalizmem a osobistym zaangażowaniem – dylematy etyczne pracy socjalnej, w: Nowe przestrzenie działania pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, red. M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska, OW Impuls, Kraków 2010, s. 15-26.

Koperek J., Praca socjalna (pojęcie i definicje), „Roczniki Teologiczne” 61(2014), z. 1, s. 249-252.

Krąpiec M.A., Ja – człowiek, TN KUL, Lublin 1974.

Lévinas E., Etyka i Nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1991.

Łuczyńska M., O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, w: O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010, s. 101-117.

Okrutny E., Wybrane uwarunkowania pracy socjalnej z rodziną, „Pedagogika Rodziny” 2015, nr 4-5, s. 107-119.

Otrębska-Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1991.

Pisarek W., Wizerunek, w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 228.

Popielski K., Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się człowiekiem (VIII tez do dyskusji), w: Wartości – człowiek – sens, red. K. Popielski, RW KUL, Lublin 1996, s. 71-76.

Popielski K., Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi, w: Wartości – człowiek – sens, red. K. Popielski, RW KUL, Lublin 1996, s. 61-69.

Rybczyńska D., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej − wybrane zagadnienia, Scholar, Warszawa 1995.

Rymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 11-33.

Sierpowska I., Zasada pomocniczości w pomocy społecznej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2009, nr 79, s. 203-225.

Stróżewski W., Logos, wartość, miłość, Znak, Kraków 2013.

Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995, s. 106-122.

Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1994.

Szyszka M., Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2012.

Tabernacka M., Podmioty biorące udział w kształtowaniu wizerunku organów i instytucji sfery publicznej, w: Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń, Wolters Kulwer, Warszawa 2012, s. 185-210.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. J. Tischner, J. Kłoczowski, W Drodze, Poznań 1984.

Wartość, w: Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1964, s. 879.

Wołoszyn W., Istota odpowiedzialności, w: Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, red. A. de Tchorzewski, Wers, Bydgoszcz 1998, s. 11-18.

Published
2019-11-04
Section
Articles