Vocational Rehabilitation of the Peoples with Disabilities in the Poviat of Radom

  • Mikołaj Olszewski Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: people with disabilities; vocational rehabilitation; Poviat Family Support Centre in Radom; Occupational Therapy Workshops; social cooperatives

Abstract

The article presents the activities of the Poviat in Radom in eliminating a transport and educational barriers encountered by people with disabilities. Furthermore, the role of Occupational Therapy Workshops in the field of occupational rehabilitation and the work of the Poviat Labor Office in the field of co-financing for setting up business activity and co-financing for practice of the people with disabilities were presented. In the end, the author presented suggestions for recommendations leading to more effective vocational rehabilitation of disabled inhabitants of the poviat.

References

Bobik B., Warsztaty terapii zajęciowej jako forma aktywizacji zawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 3(2017).

Borek J., Infrastruktura społeczna (i usługi) dla osób niepełnosprawnych w powiecie radomskim, w: „Analizy i Opracowania” 1(2012), [Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych].

Borek J., Olszewski M., Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością, Wyd. ITEE, Radom 2015.

Garbat M., Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce − geneza, rozwój i stan obecny, „Niepełnosprawność − zagadnienia, problemy, rozwiązania” I(14)2015.

Giermanowska E., Bariery aktywności zawodowej młodzieży z niepełnosprawnościami w świetle badań, „Polityka Społeczna” 2(2012), numer monograficzny: Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji.

Giermanowska E., Kumaniecka-Wiśniewska A., Racław M., Zakrzewska-Manterys E., Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy, Wyd. UW, Warszawa 2015.

Giermanowska E. (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, Wyd. AGH, Kraków 2014.

Godlewska A., Czym jest terapia zajęciowa?, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2(2010).

Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. IPiSS, Warszawa 2010.

Olszewski M., Wsparcie osób z niepełnosprawnością na uczelni wyższej, w: Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością, red. J. Borek, M. Olszewski, Wyd. ITEE, Radom 2015.

PFRON. Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badań, Warszawa 2014.

Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim, Wyd. ŁWSH, Żary 2013.

Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych, red. C. Miżejewski, Wyd. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa 2015.

Sprawozdanie PCPR w Radomiu dla PFRON za 2015 r., Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, Radom 2015.

Sprawozdanie PCPR dla PFRON za 2016 r., Realizacja zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Radom 2016.

Stanisławski P., WTZ na mieliźnie, „Integracja” 5(2005).

Published
2019-11-04
Section
Articles