Initiatives of Civil Society in the Field of Dupport Services for Dependents and Their Families

  • Maria Gagacka Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: social innovation; support; social services; civil society; public policy

Abstract

Social innovation is an extensive area of activities aimed at permanently improving the conditions and quality of life, which are at the heart of both social policy and social work. They appear in the context of the development of new products, services and programs that meet social needs, public service delivery, the growing role of civil society and the role of social economy, the model of public management and multisectoral model in the delivery of social services. The paper presents the social dimension of innovation and its implications for the functioning of the civic sector in care services for dependents and their family members. This paper presents first effects of the innovation stimulus programs for this group of service recipients within the framework of broadly understood social services for families.

References

Defourny J., Introduction: from third sector to social enterprise, w: The emergency of social enterprises, ed. C. Borzga, J. Defourny, Routledge, London−New York 2004.

Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Durasiewicz A., Analiza programów polityki rodzinnej w latach 1997-2013, w: Polska rodzina w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 456, Wrocław 2016.

Financing Social Impact 2012, bookshop.europa.eu/en/financing-social-impact-pbNB3111412/.

Gagacka M., Innowacyjność w sektorze pozarządowym – od teorii do praktyki, w: Innowacje w polityce społecznej XXI wieku − przedsiębiorczość, zmiana, rozwój, polityka socjalna, red. E. Trafiałek, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2014.

Gagacka M., Kompetencje przedsiębiorcy społecznego − klucz do efektywności ekonomii społecznej, w: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej, red. E. Trafiałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.

Gagacka M., Rola wsparcia społecznego w kreowaniu spójności w lokalnej polityce społecznej, w: Lokalne sieci wsparcia, red. M. Gagacka, K. Głąbicka, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Radom 2008.

Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.

Głąbicka K., Innowacyjna polityka społeczna Unii Europejskiej, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, WSP TWP, Warszawa 2015.

Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, PTPS, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2007.

Grewiński M., Karwacki A. (red.), Innowacyjna polityka społeczna, WSP TWP, Warszawa 2015.

Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism, „Polityka Społeczna” 2006, nr 5-6.

Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2009.

Guide to social innovation, European Commission, 2013, s. 6, http: s3platform.jrc.ec.europa.eudocuments/.

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Hrynkiewicz J., Rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej, w: Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, Wyd. ISP, Warszawa 2002.

http: /www.power.gov.pl

http://chcemypracowac.umradom.pl/ (aktualizacja 31.08.2017).

Kuti E., Te possible role of the nonprofit sector in Hungary, Johns Hopkins University, Baltimore 1989.

Mulgan G., Social Innowation Theories: Can Theory Catch UP with Practice? w: Chalenge Social Innowation. Potencials for Business, Social Enterpreneurship, ed. H.W. Franz, J. Hochgerner, J. Howaldt, Welfare and Civil Society, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin 2012.

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.

Rymsza A., Rymsza M., Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, WSP TWP, Warszawa 2015.

Seidel W., Anheier H.K., Sociological and political approaches to the third sector, w: The Third Sector Comparative Studies Nonprofit Organizations, ed. H.K. Anheier, W. Seidel, Walter de Gryeter, Berlin–New York 1990.

Sempruch G., Innowacje społeczne − innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, „Zarządzanie Publiczne” 2(18)2012.

Sempruch G., Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji społecznych, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka, Warszawa 2015.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 27 marca 2015.

Sztompka P., Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2007.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2010.

Wronka-Pospiech M., Frąckiewicz-Wronka A., Montero A.L., Innowacje − przesłanki wyłaniania się nowego paradygmatu polityki społecznej, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, WSP TWP, Warszawa 2015.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1995.

Published
2019-11-04
Section
Articles