Biblical-Philosophical Inspirations for Social Work

  • Jarosław Jęczeń John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: Charity; Social work; Person; Holy Bible; Philosophy

Abstract

For years, there has been an ongoing discussion on social work in the perspective of it being “in-between the social services and the authorities.” The jubilees referred to in this article, 100 years of social work in the world and 50 years since the official introduction of the “social worker” profession into the list of professions in Poland, provide an opportunity to draw attention to the discussion on biblical and philosophical inspirations for what was historically known as charity or philanthropy and today is called social work.

References

Bartnik Cz.S., Personalizm, Lublin 2000.

Czarnecki P., Definicja pracy socjalnej, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” 2(2010), nr 5, s. 199-218.

Czarnecki P., Definicja pracy socjalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

DuBois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. 1, Interart, Warszawa 1996.

Duda M., Etyczny wymiar pracy socjalnej, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku, t. 1, red. M. Duda, L. Szot, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 11-26.

Jęczeń J., Człowiek jest osobą. Personalistyczna koncepcja człowieka Karola Wojtyły w pracy socjalnej, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, t. 2, red. M. Duda, L. Szot, A. Świerczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 25-37.

Jęczeń J., Komunikuję się, więc JESTEM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Jęczeń J., Praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Historia, paradygmat, innowacje, „Roczniki Teologiczne” 61(2014), z. 1: Praca socjalna, s. 5-25.

Kalinowski M., Kształcenie więźniów w Polsce na kierunku praca socjalna, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, t. 2, red. M. Duda, L. Szot, A. Świerczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 167-184.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.

Krąpiec M.A., Ja-człowiek, RW KUL, Lublin 1991.

Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2002.

Martin L.T., Bede and preaching, w: The Cambridge Companion to Bede, red. S. DeGregorio, University Press, Cambridge 2010, s. 156-169.

Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1996.

Pereyra M., From homo sapiens to homo videns, „College and University Dialogue” 3(1999), nr 11.

Piwowarski W., Socjologia religii, RW KUL, Lublin 1996.

Pokrywka M., Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

Radlińska H., Istota i zakres służby społecznej, „Opiekun Społeczny” 1947, nr 4.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, RW KUL, Lublin 2000.

Scola A., Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005.

Skorowski H., Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996.

Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.

Szot L., Praca socjalna w polskim systemie pomocy społecznej, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, t. 2, red. M. Duda, L. Szot, A. Świerczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 39-54.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 2006.

Witczyk H., Miłosierdzie Pana. Od wieków i na wieki, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2015.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin 1994.

Published
2019-11-04
Section
Articles