The Process of a Family Adapting to a Child’s Disability

  • Witold Janocha The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of Family Studies and Social Work
Keywords: disability; family; adapt

Abstract

A preliminary analysis of the conducted research indicates that the psychosocial situation of a family who has a member with a disability is very difficult and complex. Answers to important and interesting questions asked during the course of empirical research where given by parents and people with disabilities. They presented the image of a family seeking to understand their situation and trying to cope with all kinds of problems. These include such things as finances or professional activity, striving to adapt to the new situation and being strongly committed to looking after a disabled person. Unfortunately, as the research results indicate, caretaking activity is the domain of one person in the family, meaning the mother.

References

Chodkowska, Maria. “Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych. Ciągłość i możliwość zmian.” In Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania [Cultural determinants of attitudes towards a disability and disabled people. Continual issues and possible changes, in: A disabled person. Problems with self-fulfillment and social functioning], edited by Maria Chodkowska, 159–184. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1994.

Głogosz, Dorota, Bożena Kołaczek. “Sytuacja wewnątrzrodzinna i warunki rozwojowe dzieci.” In Rodzina wielodzietna w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość [The family’s internal situation and children’s developmental conditions, in: Large families in Poland. The present and future], edited by Bożena Balcerzek-Paradowska, 72–87. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997.

Janocha, Witold. Religijność osób niepełnosprawnych i ich rodzin [Religiosity among disabled people]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Janocha, Witold. Poczucie sensu życia osób z niepełnosprawnością [The feeling of sense in the lives of people with disabilities]. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2008.

Janocha, Witold. Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia [A family with a disabled person in the social support system]. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2009.

Kawczyńska-Butrym, Zofia. Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość [Family challenges: health, illness, disability, old age]. Lublin: Wydawnictwo Makmed, 2008.

Kirenko, Janusz. Oblicza niepełnosprawności [The face of a disability]. Lublin: WSS-P, 2006.

Kirenko, Janusz. “Osoba z dysfunkcją narządu ruchu z powodu uszkodzeń rdzenia kręgowego.” In Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans [A person with a motor dysfunction due to a damaged spinal cord, in: A disabled person in the local environment. Equalizing opportunities], edited by Barbara Szczepankowska, Jerzy Mikulski, 86–93. Warszawa: Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1999.

Kirenko, Janusz. “Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania.” In Rodzina źródłem życia i szkołą miłości [Social support for families with disabled children and its determinants, in: The family is the source of life and the school of love], edited by Dorota Kornas-Biela, 385–392. Lublin: TN KUL, 2000.

Mactavish, Jennifer B. “Family Caregivers of Individuals with Intellectual Disability: Perspectives on Life Quality and the Role of Vacation.” Journal of Leisure Research Review 39 (2007): 127–155.

Ostrowska, Antonina. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych (Raport z badań) [Disabled in society. The attitudes of Polish society towards people with disabilities (Research Report)]. Warszawa: IFiS, 1994.

Parchomiuk, Monika. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych [Parents of children with cerebral palsy towards difficult situations]. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007.

Pisula, Ewa, Jarosław Rola. “Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju” [Parents of children with impaired development coping with stress]. Roczniki Pedagogiki Specjalnej no 5 (1994): 161–172.

Sidor, Bożena. “Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umysłową.” In Rodzina: źródło życia i szkoła miłości [Difficulties experienced by the families of a child with a mental disability, in: Family: the source of life and school of love], edited by Dorota Kornas-Biela, 393–404. Lublin: TN KUL, 2000.

Tomaszewski, Tadeusz. “Człowiek i otoczenie.” In Psychologia [Man and the Environment, in: Psychology], edited by Tadeusz Tomaszewski, 13–36. Warszawa: PWN, 1975.

Twardowski, Andrzej. “Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych.” In Irena Obuchowska. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie [The situation of families with disabled children, in: Irena Obuchowska, A disabled child in the family], 18–52. Warszawa WSiP, 1999.

Published
2019-10-30