Family Assistance. Key Skills and Competences

  • Agnieszka Zaborowska The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of Family Studies and Social Work
Keywords: family; social policy; family assistant

Abstract

The family is the fundamental environment for every human being’s development. A functional family is the basic component of the common good. Presently, there are often situations when a family cannot cope with fulfilling important tasks, so it becomes inefficient, inconsiderate, and problematic. Part of the responsibility for the proper functioning of such a family is taken over by institutions and professionals supporting the family, and the family assistance profession recently joined this group.

Family assistance is a “young” profession, introduced in 2012, and by the end of 2014, it was an optional solution. As of January 1, 2015, the obligation to employ family assistants was imposed on every community. The profession of a family assistant is still developing. More and more assistants are being recruited from year to year, which points to their high demand. However, the organizational context of the profession still needs to be clarified. Issues such as the competence of family assistants, their workshops, methods, tools, and qualifications are particularly important when considering the difficulty of working with a dysfunctional family.

The main purpose of the article is to indicate the preferred competences and skills needed to perform the profession of a family assistant, and thus the prerequisites for improving the service quality of family assistants. The presented position results from the analysis of research carried out among family assistants in 2016–2017. Research shows, however, that there are new challenges and needs for meeting competences.

References

Babbie, Earl. Podstawy badań społecznych [Basics of Social Research]. Translated by Witold Betkiewicz (et al.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Dąbrowska, Beata. “Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA) nową jakością w pracy socjalnej.” In Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach [The Solution-Focused Approach (SFA) and the New Quality of Social Work, in: Social Work Focused on Solutions], edited by Lucjan Miś, 95–117. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.

Barbaro De, Bogdan (ed.). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny [An Introduction to the Systemic Understanding of the Family]. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

Dunajska, Anna, Daria Dunajska, Beata Klein. Asystentura w pomocy społecznej [Assistance in Social Work]. Warszawa: VerlagDashofer, 2011.

Gagacka, Maria. “Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy.” In Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej [Beneficiaries of the Active Labor Market Policy, in: The Activation Policy in Poland. Reintegration Services in the Social Economy Sector], edited by Mirosław Grewiński, Marek Rymsza. (Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011).

Gorbaniuk, Julia. “Asystent rodziny” [The Family Assistant]. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 4(59) (2012).

http://www.mops.krakow.pl/sites/default/files/content/news/7088517/nowy_system_wsparcia_rodzin _z_dziecmi.pdf (12.08.17).

http://www.frs.pl/equal.html (09.08.17).

Janowska, Joanna. Poradnik asystenta rodziny [Guide for the Family Assistant, Regional Center for Social Policy in Krakow]. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 2013.

Józefczyk, Jarosław. “Szanse i zagrożenia dla asystentury—refleksje praktyka.” In Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce [Opportunities and Threats for Assistantship. Reflections of a Practitioner, in: Family Assistance. An Innovative Method of Social Work in Poland], edited by Małgorzata Szpunar. Gdynia: Wydawnictwo Historyczne Tabularium, 2010.

Juszczyk, Stanisław. Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne [Quantitative Studies in Social Studies. A Methodological Outline]. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2005.

Kawula, Stanisław. “Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka.” In Pedagogika społeczna. Dokonania—aktualności—perspektywy [Factors and the Network of Social Support in People’s Lives, in: Social Pedagogy. Achievements, Current News, Perspectives], edited by Stanisław Kawula. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

Kotlarska-Michalska, Anna. “Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny.” In Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia [Social Work in a Family, with a Family and for the Family in the Perspective of the Professional Roles of a Social Worker and Family Assistant, in: Family Assistant. A New Profession and New Service in the Family Support System. From Care to Support], edited by Arkadiusz Żukiewicz. Kraków: Impuls, 2011.

Krasiejko, Izabela. Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej [Methodology for the Family Assistant. An Approach Focused on Solutions in Social Work]. Katowice: Wydawnictwo Śląskie, 2010.

Krasiejko, Izabela, Anna Imielińska. “Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie.” In Asystentura rodziny [Effectiveness of Family Assistance Based on the Research Carried Out at MOPS in Czestochowa, in: Family Assistance], edited by Małgorzata Szpunar. Gdynia: Wydawnictwo Historyczne Tabularium, 2011.

Krasiejko, Izabela. Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną [Methodology of the Family Assistant. Different Models of Social and Therapeutic Work with the Family]. Katowice: Wydawnictwo Naukowe, 2012.

Lasota, Marek. “Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.” In Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia [Family Assistant at the Municipal Family Assistance Center in Poznań, in: Family Assistant. A New Profession and New Service in the Family Support System. From Care and Help to Support], edited by Arkadiusz Żukiewicz. Kraków: Impuls, 2011.

Malinowski, J. “Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego.” In Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia [Roles, Functions and Tasks of the Family Assistant, in: Family Assistant. A New Profession and New Service in the Family Support System. From Care and Help to Support], edited by Arkadiusz Żukiewicz. Kraków: Impuls, 2011.

Mirewska, Elżbieta. “Sylwetka asystenta rodzinnego w perspektywie założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.” In Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej [The Description of a Family Assistant in the Perspective of Establishing the Act on Supporting the Family and the System of Child Custody, in: Substitute Parenthood in the Theoretical and Practical Perspective], edited by Arkadiusz Żukiewicz. Toruń: Akapit, 2011.

Nowak, Stefan. Metodologia badań społecznych [Social Research Methodology], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Sołoma, Luba. Metody i techniki badań socjologicznych [Methods and Techniques of Sociological Research]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaste˛pczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., poz. 135) [Act on Supporting the Family and the Foster Care System of June 9, 2011 (Journal of Laws 2011, item 135)].

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaste˛pczej (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 135) [Act of June 9, 2011 on Supporting the Family and the System of Foster Care (Journal of Laws 2011, No. 149, item 135)].

Wróblewska, J. “Asystent rodziny jako forma pomocy i wsparcia podstawowej komórki społecznej.” In Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata [Family Assistance as a Form of Help and Support for the Basic Social Unit, in: The Young Generation against the Threat of the Modern World], edited by Ewa Gładysz. Warszawa: Studio Poligraficzne Edytorka, 2014.

Published
2019-10-30