A Multicultural Family. Positive Aspects and Difficulties

  • Renata Monika Sigva Jagiellonian University, Institute of Pedagogy
Keywords: opportunities; threats; intercultural family; interculturality

Abstract

The phenomenon of being intercultural or multicultural is a demographic reality resulting from globalization, talent flow, forced migration, and family reunification. Multiculturalism is slowly occurring even in countries that have not historically been receiving a large number of immigrants, such as Poland. The author describes our multicultural families in the aspect of positive sides and disadvantages.

References

Bajkowski, Tomasz. “System rodzinny w przestrzeni międzykulturowej” [The Family System in the Intercultural Space]. Pogranicze. Studia Społeczne 30 (2017): 167–180.

Barbaro De, Bogdan. “Struktura rodziny.” In Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny [Family Structure, in: Introduction to a Systemic Understanding of the Family], edited by Bogdan de Barbaro, 46–47. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

Beck, Ulrich, Elisabeth Beck-Gernsheim. Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej [Love at a Distance. Models of Life in the Global Era]. Warszawa: PWN, 2013.

Burszta, Wojciech. “Wielokulturowość. Pytania pierwsze.” In U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego [First Questions, in: At the Threshold of Multiculturalism. New Faces of Polish Society], edited by Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997.

Castells, Manuel. Społeczeństwo sieci [The Network Society]. Warszawa: PWN, 2007.

Cudak, Henryk, Helena Marzec. “Modele świadomościowe życia rodzinnego deklarowane przez partnerów międzynarodowych małżeństw mieszanych.” In Współczesna rodzina polska, jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie [Models of Family Life Awareness Declared by Partners of International Mixed Marriages, in: The Contemporary Polish Family, its Axiological Dimension and Functioning,], edited by Henryk Cudak, Helena Marzec, 229–238. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2001.

Fudala, Irena. “Rodzina wielokulturowa—jaka przyszłość dla Europy i świata?” [The Multicultural Family: What’s the Future for Europe and the World?]. Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego no 6 (2014): 65–92.

Golka, Marian. “Oblicza wielokulturowości.” In U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego [Faces of Multiculturalism, in: At the Threshold of Multiculturalism], edited by Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński, 55–67. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997.

Górak-Sosnowska, Katarzyna. “Edukacja międzykulturowa a postawy wobec „Innych” [Intercultural Education and Attitudes Towards “Others”]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego. Studia i Prace no 4 (2011–2012): 51–66.

Grzybowski, Przemysław P. Edukacja europejska—od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego [European Education. From Multiculturalism to Interculturalism. Concepts of Multicultural and Intercultural Education in the European Context, with Particular Reference to the French and Polish Environments]. Kraków: Impuls, 2009.

Grzybowski, Przemysław P. Edukacja międzykulturowa—konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy [An Intercultural Education—Contexts. From One’s identity to the International Language]. Kraków: Impuls, 2011.

Grzymała-Moszczyńska, Halina. “Dwie kultury, jedna miłość? Zjawisko związków międzykulturowych.” In Cóż wiemy o miłości? [Two Cultures, One Love? The Phenomenon of Intercultural Relationships, in: What Do We Know about Love?], edited by Michał Żebrowski. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2011.

Grzymała-Moszczyńska, Halina. Uchodźcy [Refugees]. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2000.

Hull, P.V. Bilingualism: Two Languages, Two Personalities? Resources in Education, Educational Resources Clearing House on Education. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1987.

Jodłowska-Herudzińska, Małgorzata. “Kwestie doboru mażeńskiego w międzykulturowych małżeństwach mieszanych, życie rodzinne—uwarunkowania makro i mikrostrukturalne [Issues of Marriage Selection in Intercultural Mixed Marriages, Family Life—Macroeconomic and Microstructural Conditions]. Roczniki Socjologii Rodziny 14 (2002): 173–189.

Kocik, Lucjan. Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata [Family in the Face of Values and Life Patterns of the Post-Modern World]. Kraków: Wydawnictwo AFM, 2006.

Korporowicz, Leszek. “Od konfliktu do spotkania kultur, czyli tożsamość jako reguła autotransformacji.” In Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje [From Conflict to Meeting Cultures, or Identity as a Rule of Autotransformation, in: Intercultural Communication. A Closer Look and Impressions], edited by Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka, 31–40. Warszawa: Instytut Kultury, 1995.

Korporowicz, Leszek. “Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji.” In U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego [Multiculturalism and Interculturalism: from Reaction to Interaction, in: At the Threshold of Multiculturalism. New Faces of Polish Society], edited by Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński, 44–65. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997.

Kotlarska-Michalska, Anna. “Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego” [Marriage as a Union, Community, Institution, Subsystem and Type of Social Relation]. Roczniki Socjologii Rodziny no 10 (1998): 49–66.

Łobocki, Mieczysław. Teoria wychowania w zarysie [Theory of Upbringing]. Kraków: Impuls, 2008.

Matsumoto, David, Linda Juang. Psychologia międzykulturowa [Intercultural Psychology]. Gdańsk: Trans Humana, 2007.

Melosik, Zbyszko. “Edukacja, młodzież i kultura współczesna” [Education, Youth and Contemporary Culture]. Chowanna no 20 (2003): 26–30.

Nikitorowicz, Jerzy. “Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości?” [Choosing Strategies in Intercultural Education in the Context of Contemporary Problems with Multiculturalism?]. Pogranicze. Studia Społeczne 25 (2015): 25–40.

Nikitorowicz, Jerzy. Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej [The Family and Intercultural Education Challenges]. Białystok: Trans Humana, 1997.

Nikitorowicz, Jerzy. “Wielokulturowość—Pogranicze—Człowiek pogranicza. Ku paradygmatowi współistnienia, zachowania i kreowania pokoju” [Multiculturalism, the Borderland, and the Borderland Man. Towards the Paradigm of Coexistence, Preservation and Creating Peace]. Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego no 6 (2014): 171–191.

Nikitorowicz, Jerzy. “Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo” [Types of Personal Identity in a Culturally Diversified Society]. Chowanna no 20 (2003): 50–66.

Nikitorowicz, Jerzy. “Wartość międzykulturowości.” In Edukacja ku wartościom [The Value of Interculturalness, in: Educating Towards Values], edited by Alicja Szerląg, 83–96. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004.

Nikitorowicz, Jerzy. “Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa.” In Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej [A Multi-Faceted and Constantly Created Identity in a Multicultural Society and Intercultural Education, in: Traditional Cultures and the Global Culture. Contexts of Intercultural Education], edited by Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki, Dorota Misiejuk, vol. 1, 15–35. Białystok: Trans Humana, 2001.

Nowak, Beata. Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne [The Family in Crisis. A Study on Resocialization]. Warszawa: PWN, 2012.

Pająk, Ewa. “Edukacja międzykulturowa w szkole na przykładzie programu Coverdell World Wise Schools (CWWS)—wyzwania wielokulturowości w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.” In Edukacja ku wartościom [Intercultural Education at Schools Based on the Coverdell World Wise Schools Program (CWWS). Challenges of Multiculturalism in the United States and the European Union, in: Educating Towards Values], edited by Alicja Szerląg, 171–181. Kraków: Impuls, 2004.

Paleczny, Tadeusz. Interpersonalne stosunki międzykulturowe [Interpersonal Intercultural Relations]. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007.

Pielkowa, Józefa A., “Wychowanie w rodzinie i jego wartość” [Upbringing in a Family and Family Values]. Pedagogika Rodziny no 1(4) (2009).

Principes directeurs de l unesco pour l éducation interculturelle, UNESCO. Paris, 2006.

Rajkiewicz, Antoni. “Polskie małżeństwa binacjonalne. Migracje zagraniczne a polityka rodzinna” [Binational Polish Marriages. Foreign Migrations and Family Politics]. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2006.

Sadowski, Andrzej. “Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie” [Cultural Diversity and Civil Society]. Sprawy Narodowościowe no 14–15 (1999): 31–39.

Sadowski, Andrzej. “Sterowanie wielokulturowością. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki przemian (na przykładzie województwa białostockiego).” In Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym [Controlling Multiculturalism. Past Experience and Directions of Change (Based on the Example of the Białystok Voivodship), in: Intercultural Education in the Institutional Dimension], edited by Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki, 30–39. Białystok: Trans Humana, 1999.

Słownik języka polskiego [Polish Language Dictionary]. Warszawa: PWN, 2007.

Szahaj, Andrzej. Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki [Relativism, Fundamentalism and Other Sketches from the Philosophy of Culture and Politics]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2008.

Szerląg, Alicja. “Fenomenologia obcego i jej reperkusje dla edukacji międzykulturowej.” In Wielokulturowość—międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień [Phenomenology of a Foreigner and its Repercussions on Intercultural Education. In: Multi-Cultural References to Intercultural Educational Areas], edited by Alicja Szerląg. Kraków: Impuls, 2005.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania [Contemporary Theories and Educational Trends]. Kraków: Impuls, 2001.

Tokarska, Urszula. “Kultura pedagogiczna rodziców” [Parental Pedagogical Culture], Wychowawca no 1 (2003): 5–6.

Wiszejko-Wierzbicka, Dorota. Kompetencje społeczne—rozpoznanie i rozwój [Social Competencies, Identification and Development]. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, 2012.

Published
2019-10-30