Theological and Religious Research Studies at John Paul II Catholic University of Lublin

  • Ireneusz S. Ledwoń The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: the theology of religion; the concept of religion; the revelatory genesis of religion; the pluralism of religion; Christianity vs. non-Christian religions

Abstract

The article presents the history of theological and religious research conducted by the Institute of Fundamental Theology, Faculty of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin. In particular, it highlights the contribution of the Institute’s employees to contemporary theological and religious research questions as well as presents their publication output. Their main research achievements include: the innovative association of the concept of religion and its theologically understood truthfulness with its genesis (the theory of the revelatory origin of religion); the original concept of theology of religion as an interdiscipline; the possibility to justify the plurality of religion de iure while maintaining the unique status of Christianity among the world religions; the close relationship between the theology of religion and fundamental theology in justifying this uniqueness, especially in discussions with representatives of the pluralist-relativistic theology of religion.

References

Bartnik, Czesław S. Chrystus jako sens historii [Christ Gives History Meaning]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1987.

Bartnik, Czesław S. Eseje o historii zbawienia [Essays on Salvation History]. Lublin: Standruk, 2002.

Bartnik, Czesław S. Istota chrześcijaństwa [The Essence of Christianity]. Lublin: Standruk, 2004.

Bronk, Andrzej. Nauka wobec religii [Science towards Religion]. Lublin: TN KUL, 1996.

Bronk, Andrzej. Podstawy nauk o religii [Basics of Religious Studies]. Lublin: TN KUL, 2003.

Bulanda, Edward. “Bóg i człowiek w duchowości różnych religii” [“God and Man in the Spirituality of Various Religions”]. Ateneum Kapłańskie 398 (1975): 384–396.

Bulanda, Edward. “Misyjny dialog Kościoła dzisiejszego z religiami niechrześcijańskimi.” In Kościół w świetle Soboru [“Missionary Dialogue of Today’s Church with non-Christian Religions.” In The Church in the Light of the Council], edited by Henryk Bogacki, Stefan Moysa, 409–466. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1968.

Bulanda, Edward. “Religie niechrześcijańskie w świetle teologii współczesnej” [“Non-Christian Religions in the Light of Contemporary Theology”]. Homo Dei 41 (1972): 20–27.

Bulanda, Edward. “Wielość religii i właściwa płaszczyzna ich porównywania” [“The Multiplicity of Religions and their Proper Comparison”]. Ateneum Kapłańskie 306 (1960): 45–59.

Bulanda, Edward. “Żywotne siły religii świata” [“The Vital Powers of World Religions”]. Ateneum Kapłańskie 364 (1969): 260–275.

Góźdź, Krzysztof. “Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa.” In Wokół deklaracji “Dominus Iesus” [“The Uniqueness and Universality of the Salvific Mystery of Jesus Christ.” In: Concerning the Declaration “Dominus Iesus”], edited by Marian Rusecki, 85–97. Lublin: TN KUL, 2001.

Góźdź, Krzysztof. “Uniwersalizm zbawczy Jezusa Chrystusa” [“The Salvific Universalism of Jesus Christ”]. Sympozjum 1 (2001): 117–130.

Góźdź, Krzysztof. Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna [Theology of Salvation History according to Oscar Cullmann]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1996.

Kałuża, Krystian. “Bóg bez granic. Perry’ego Schmidta-Leukela koncepcja teologii religii” [“God without Boundaries. Perry Schmidt-Leukel’s Concept of Theology of Religion”]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 4 (2012): 85–120.

Kałuża, Krystian. “Das multireligiöse Gebet als Wegweiser für den Dialog der Religionen.” Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 5 (2013): 117–138.

Kałuża, Krystian. “Jeden Pośrednik i wiele pośrednictw. Teologia religii wobec zbawczych roszczeń religii pozachrześcijańskich” [“One Mediator and many Mediations. Theology of Religion towards the Salvific Claims of non-Christian Religions”]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 3 (2011): 117–149.

Kałuża, Krystian. “Odkupieni w Jezusie Chrystusie? Soteriologia chrześcijańska wobec wyzwań islamu” [“Redeemed in Jesus Christ? Christian Soteriology against the Challenges of Islam”]. Nurt SVD 138, no 2 (2015): 29–55.

Kałuża, Krystian. “Teologia komparatywna. Geneza, opcje, szanse i problemy” [“Comparative Theology. Genesis, Options, Opportunities and Problems”]. Roczniki Teologiczne 61, no 9 (2014): 43–92.

Kałuża, Krystian. “Teologia trynitarna jako podstawa chrześcijańskiej teologii religii?” In Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia [“Trinitarian theology as the Basis of Christian Theology of Religion?” In: Theology of Religion. The Christian Point of View], edited by Grzegorz Dziewulski, 277–312. Łódź–Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Kałuża, Krystian. Ein Mittler und viele Vermittlungen. Die Bedeutung des Religionsbegriffs für die christliche Theologie der Religionen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

Kamiński, Stanisław. “Metodologiczna osobliwość poznania teologicznego” [“The Methodological Peculiarity of Theological Cognition”]. Roczniki Filozoficzne 25, no 2 (1977): 81–96.

Kaucha, Krzysztof. “I nie ma w żadnym innym zbawienia [...]. Współczesne interpretacje jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w kontekście wielości religii.” In Wokół deklaracji “Dominus Iesus” [“And there is no Salvation in Another [...]. Contemporary Interpretations of the Unity and Universality of the Salvation of Jesus Christ in the Context of the Multiplicity of Religions”. In: Concerning the Declaration “Dominus Iesus”], edited by Marian Rusecki, 143–167. Lublin: TN KUL, 2001.

Kaucha, Krzysztof. “Pluralistyczno-relatywistyczna teologia religii J. Hicka i P.F. Knittera” [“The Pluralistic-Relativistic Theology of Religion by J. Hick and P.F. Knitter”]. In Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst—komentarze—studia [Christianity and Religions. Documents of the International Theological Commission], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Kazimierz Pek, 123–135. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Kaucha, Krzysztof. “Zasada extra Ecclesiam salus nulla w świetle dokumentu Chrześcijaństwo a religie” [“The Principle of Extra Ecclesiam Salus Nulla in the Light of the Document Christianity and Religions”]. In Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst—komentarze—studia [Christianity and Religions. Documents of the International Theological Commission], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Kazimierz Pek, 147–155. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Kopeć, Edward. “Co to jest religia?” [“What Is Religion?”]. Zeszyty Naukowe KUL 2 (1958): 73–85.

Kopeć, Edward. “Kościół a religie niechrześcijańskie” [“The Church and Non-Christian Religions”]. Zeszyty Naukowe KUL 9, no 4 (1966): 31–38.

Kopeć, Edward. “Poglądy apologetów chrześcijańskich na poznanie Boga” [“The views of Christian Apologists on Knowing God”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 4 (1957): 97–122.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna [Fundamental Theology]. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1976.

Kościół Azji a religie [The Asian Church and Religions], edited by Ireneusz S. Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Ledwoń, Ireneusz S. “… i nie ma w żadnym innym zbawienia” Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej [“… and there Is no Salvation in Another.” The Exceptional Nature of Christianity in Post-Conciliar Theology]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Ledwoń, Ireneusz S. “Badania teologicznoreligijne w Polsce” [“Theological and Religious Research in Poland”]. In Badania religiologiczne w Polsce [Religiology Research in Poland], edited by Zdzisław Kupisiński, 123–135. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Ledwoń, Ireneusz S. “Chrześcijaństwo jako religia absolutna według G.W.F. Hegla” [“Christianity an Absolute Religion according to G.W.F. Hegel”]. Roczniki Teologiczne 53, no 9 (2006): 37–57.

Ledwoń, Ireneusz S. “Extra Ecclesiam salus nulla?” Studia Salvatoriana Polonica 3 (2009): 57–74.

Ledwoń, Ireneusz S. “Geneza religii pozachrześcijańskich w ujęciu Soboru Watykańskiego II” [“The Genesis of non-Christian Religions according to the Second Vatican Council”]. Roczniki Teologiczne 47, no 9 (2000): 71–91.

Ledwoń, Ireneusz S. “Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, w świetle deklaracji Dominus Iesus” [“Jesus Christ, the only Savior of the World in the Light of the Declaration Dominus Iesus”]. In Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta [Poetry and Existence. A Jubilee Book in Honor of Professor Józef F. Fert], edited by Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, 687–702. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Ledwoń, Ireneusz S. “Jezus—Bóg, jakiego nie ma w żadnej religii” [“Jesus: God Who Is not Present in Any Other Religion”]. In O bogactwach Kościoła [On the Church’s Richness], edited by Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 147–176. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2014.

Ledwoń, Ireneusz S. “Kościół a religie pozachrześcijańskie” [“The Church and non-Christian Religions”]. In Kościół w czasach Jana Pawła II [The Church in the Times of John Paul II], edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 173–193. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Gaudium, 2005.

Ledwoń, Ireneusz S. “Kościół a zbawienie w religiach” [“Church and Salvation in Religions”]. In Wokół deklaracji “Dominus Iesus” [Concerning the Declaration “Dominus Iesus”], edited by Marian Rusecki, 127–142. Lublin: TN KUL, 2001.

Ledwoń, Ireneusz S. “Ks. Romuald Łukaszyk jako prekursor polskiej teologii religii” [“Rev. Romuald Łukaszyk as a Forerunner of Polish Theology of Religion”]. In Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin [Cultural and Religious Pluralism of the Modern World. A Commemorative Book Dedicated to Rev. Professor Henryk Zimon SVD on his 70th Birthday], edited by Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 183–197. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. “Metodologiczny status teologii religii” [“The Methodological Status of Theology of Religion”]. In Metodologia teologii [Methodology of Theology]. Studia Nauk Teologicznych PAN 2 (2007): 145–164.

Ledwoń, Ireneusz S. “Modlitwa międzyreligijna w perspektywie dialogu doświadczenia religijnego” [“Interreligious Prayer in the Perspective of Dialogue on Religious Experiences”]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 59 (2012): 143–161.

Ledwoń, Ireneusz S. “Pełnia i ostateczność objawienia w Jezusie Chrystusie” [“The Full and Final Revelation in Jesus Christ”]. In Wokół deklaracji “Dominus Iesus” [Concerning the Declaration “Dominus Iesus”], edited by Marian Rusecki, 57–71. Lublin: TN KUL, 2001.

Ledwoń, Ireneusz S. “Pluralistyczna teologia religii” [“The Pluralistic Theology of Religion”]. In Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia [Theology of Religion. The Christian Point of View], edited by Grzegorz Dziewulski, 35–54. Łódź–Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Ledwoń, Ireneusz S. “Pluralizm religii de iure?” [“Pluralism of religion de iure”]. In Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność? [Christianity among religions. Pluralism or Superiority], edited by Witosław J. Sztyk, 112–125. Katowice: Studio Noa, 2009.

Ledwoń, Ireneusz S. “Soteryczne znaczenie religii pozachrześcijańskich w chrześcijańskiej tradycji teologicznej i nauczaniu Kościoła” [“The Soteric Meaning of non-Christian Religions in the Christian Theological Tradition and the Teaching of the Church”]. In Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność? [Christianity in the midst of Religion. Pluralism or Superiority?], edited by Witosław J. Sztyk, 9–26. Katowice: Studio Noa, 2009.

Ledwoń, Ireneusz S. “Teologiczny walor religii niechrześcijańskich według Josepha Ratzingera” [“The Theological Value of non-Christian Religions according to Joseph Ratzinger”]. In Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera [Fundamental Theology in the Works of Joseph Ratzinger], edited by Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 255–268. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Ledwoń, Ireneusz S. “Teologiczny walor religii pozachrześcijańskich w nauczaniu papieża Jana Pawła II” [“The Theological Value of non-Christian Religions in the Teaching of Pope John Paul II”]. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 22 (2002): 159–183.

Ledwoń, Ireneusz S. “Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w kontekście pluralizm religii” [“The Unique Character of Christianity in the Context of the Pluralism of Religions”]. Studia Leopoliensia 4 (2011): 231–247.

Ledwoń, Ireneusz S. “Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa” [“The Unique Character of Christianity”]. In Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii [Universalism of Christianity and Pluralism of Religion], edited by Stanisław Budzik, Zdzisław Kijas, 72–106. Tarnów: Biblos, 2000.

Ledwoń, Ireneusz S. “Zbawienie w religiach świata” [“Salvation in the Religions of the World”]. In Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia [The Credibility of the Christian Message of Salvation], edited by Przemysław Artemiuk, 114–141. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2015.

Ledwoń, Ireneusz S. “Znaczenie religii pozachrześcijańskich w historii zbawienia” [“The Importance of non-Christian Religions in the History of Salvation”]. In In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika [A Book for Father Czesław S. Bartnik’s 80th Anniversary], edited by Krzysztof Góźdź, vol. 2, 591–600. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Lekan, Janusz. Jezus Chrystus Pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej [Jesus Christ. Mediator of Salvation in Spanish Post-Conciliar Theology]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Łukaszyk, Romuald. “Absolutny charakter chrześcijaństwa” [“The Absolute Character of Christianity.”] In Encyklopedia Katolicka, vol. 1, 37–39. Lublin: TN KUL, 1973.

Łukaszyk, Romuald. “Chrześcijaństwo. V. Stosunek do religii pozachrześcijańskich” [“Christianity. V. Relations with non-Christian Religions”]. In Encyklopedia Katolicka, vol. 3, 416–418. Lublin: TN KUL, 1979.

Łukaszyk, Romuald. “Historia zbawienia przed przyjściem Chrystusa” [“Salvation History before the Coming of Christ”]. Zeszyty Naukowe KUL 11, no 2 (1968): 86–89.

Łukaszyk, Romuald. “Objawienie kosmiczne jako pierwszy etap objawienia się Boga” [“Cosmic Revelation as the First Stage of God’s Revelation”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24, no 4 (1977): 141–153.

Łukaszyk, Romuald. “Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918–1968” [“Fifty Years of Fundamental Theology at the Catholic University of Lublin 1918-1968”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15, no 2 (1968): 5–53.

Łukaszyk, Romuald. “Problem przynależności do Kościoła Chrystusowego w ujęciu Konstytucji Lumen gentium Soboru Watykańskiego II” [“The Issue of Belonging to the Church of Christ in Terms of the Constitution Lumen gentium of the Second Vatican Council”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 14, no 2 (1967): 61–81.

Łukaszyk, Romuald. “Religie niechrześcijańskie w ocenie teologii współczesnej” [“Non-Christian Religions in the Evaluation of Contemporary Theology.”] Ateneum Kapłańskie 364 (1969): 247–259.

Nagy, Stanisław. “Dialog religii” [“Religious Dialogue”]. Ateneum Kapłańskie 364 (1969): 276–287.

Nagy, Stanisław. “Kościół a sprawa zbawienia” [“The Church and the Matter of Salvation.”] Znak 468 (1994): 42–46.

Nagy, Stanisław. “Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich” [“Introduction to the Declaration on the Relationship of the Church to Non-Christian Religions”]. In Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje [Vatican Council II. Constitutions, decrees, declarations], 327–333. Poznań: Pallottinum, 1968.

Nauczycielski Urząd Kościoła a religie [The Teaching Office of the Church and Religions], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Piotr Królikowski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Nowy Testament a religie [The New Testament and Religions], edited by Ireneusz S. Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Radomski, Bolesław. Droga ku wszechstronnej metodzie badań nad fenomenem aktu wiary [The Road to the Comprehensive Method of Research on the Phenomenon of the Act of Faith]. Lublin, 1954 (mps).

Radomski, Bolesław. Religiologia, nowa nauka teologiczna [Religiology, the New Theological Science]. Lublin, 1950 (mps).

Rusecki, Marian. “Chrześcijańska interpretacja genezy religii” [“The Christian Interpretation of the Genesis of Religion”]. Ateneum Kapłańskie 468 (1987): 234–252.

Rusecki, Marian. “Chrześcijaństwo a religie. Analiza krytyczna” [“Christianity and Religions. A Critical Analysis”]. In Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst—komentarze—studia [Christianity and Religions. Documents of the International Theological Commission. Text—Comments—Studies], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Kazimierz Pek, 69–80. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Rusecki, Marian. “Chrześcijaństwo pełnią zbawienia” [“Christianity Is Complete Salvation”] In Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej [To philosophize in the Context of Theology. The Problem of True Religion], edited by Piotr Moskal, 51–93. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.

Rusecki, Marian. “Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich.” In Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20–21 kwietnia 1998 roku [“Elements of Salvation in non-Christian Religions.” In: Redemption and Inter-Religious Dialogue], edited by Wojciech Kluj, 21–61. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Teologiczny, 1999.

Rusecki, Marian. “Geneza religii” [“The Genesis of Religion”] In Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej [Religion in the Modern World. Outline of Religiological Issues], edited by Henryk Zimoń, 71–88. Lublin: TN KUL, 2000.

Rusecki, Marian. “Naturalistyczne i ewolucjonistyczne teorie genezy religii” [“Naturalistic and Evolutionary Theories on the Genesis of Religion”]. Ateneum Kapłańskie 468 (1987): 214–233.

Rusecki, Marian. “Prawdziwość religii w świetle teologii” [“The Truth of Religion in the Light of Theology”]. In Leksykon Teologii Fundamentalnej [Lexicon of Fundamental Theology], edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 963–964. Lublin– Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. Istota i geneza religii [The Essence and Genesis of Religion]. Warszawa: Verbinum, 1989; Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 19972.

Rusecki, Marian. Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich [The Issue of Miracles in non-Christian Religions]. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. Traktat o religii [Treatise on Religion]. Warszawa: Verbinum, 2007.

Schlette, Heinz Robert. Die Religionen als Thema der Theologie. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 1963. Stary Testament a religie [The Old Testament and Religions], edited by Ireneusz S. Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Wawrzaszek, Bogdan. Teologia komparatywna w ujęciu wybranych przedstawicieli teologii anglosaskiej i jej krytyka w świetle teologii katolickiej [Comparative Theology from the Perspective of Selected Representatives of Anglo-Saxon Theology and its Criticism in the Light of Catholic Theology]. Lublin, 2015 (mps).

Wczesne chrześcijaństwo a religie [Early Christianity and Religions], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Mariusz Szram. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Zdybicka, Zofia. Człowiek i religia [Man and religion]. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984^3.

Published
2019-10-30