The Theology of Primacy in the Ecclessiological and Ecumenical Thoughts of Cardinal Stanisław Nagy

  • Marek Żmudziński University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Keywords: Church; St. Peter; primacy; succession; Bishop of Rome; John Paul II; ecclesiology; ecumenism

Abstract

The article presents the achievements of Cardinal Stanisław Nagy in the field of ecclesiology, including the ecumenical context. The main problem is the primacy of the Bishop of Rome as executing the supreme office in the Catholic Church. The article presents the apologetic argumentation concerning the Church’s credibility, called via primatus. It describes the ministry of primacy as the function given to St. Peter the Apostle and his successors, conferred upon him by Jesus Christ, with the purpose of ensuring the unity and permanence of the Church. The article also addresses the problem of the ecumenical quest, where the pope is the most difficult obstacle in the process of unifying Christianity. The last part of the article presents the praxeological aspect of the ministry of primacy in John Paul II’s pontificate.

References

Bartnik, Czesław Stanisław. Kościół Jezusa Chrystusa [The Church of Jesus Christ]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1982.

Bartnik, Czesław Stanisław. “Prymat papieski w świetle eklezjologii prakseologicznej” [“Papal Primacy in the Light of Praxeological Ecclesiology”]. Communio 11, nr 6 (1991): 81–92.

Bujak, Janusz. “Prymat Biskupa Rzymu w świetle dokumentów dialogu katolicko-prawosławnego” [“The Primacy of the Bishop of Rome in the Light of the Documents on Catholic-Orthodox Dialogue”]. SiDE 2 (2001): 21–31.

John XXIII. “Przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II” [“Address at the Opening of the Second Vatican Council”]. AAS 54 (1962): 786–796.

John Paul II. “Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Na rozpoczęcie pontyfikatu” [“Open Wide the Door to Christ. The Pontifical Enauguration Speech”]. In Nauczanie papieskie I [Papal Teaching I], edited by Florian Kniotek, 13–17. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1987.

John Paul II. The Encyclical Ut unum sint. Vatican, 1995.

Nagy, Stanisław. “Prymat we współczesnym dialogu ekumenicznym” [“Primacy in Modern Ecumenical Dialogue”]. In Chrześcijanin w Kościele [A Christian in the Church], edited by Józef Majka, 145–172. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1971.

Nagy, Stanisław. Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej [Christ in the Church. Outline of Fundamental Ecclesiology]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1985.

Nagy, Stanisław. Kościół na drogach jedności [The Church on the Paths of Unity]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1985.

Nagy, Stanisław. “Piotr naszych czasów. Piętnaście lat pontyfikatu Jana Pawła II” [“Peter in Our Times. Fifteen Years of the Pontificate of John Paul II”]. Ethos 6, nr 2/3 (1993): 47–52.

Nagy, Stanisław. “Piętnaście lat Jana Pawła II. Próba syntezy” [“Fifteen Years of John Paul II. An Attempt to Synthesize”]. In Sympozjum naukowe z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II [Academic Symposium on the Occasion of the 15th Anniversary of the Pontificate of John Paul II]. Kraków, October 11–12, 1993, edited by Jan D. Szczurek, Roman Zawadzki, 225–245. Kraków: Znak, 1994.

Nagy, Stanisław. Papież z Krakowa. Szkice do pontyfikatu Jana Pawła II [The Pope from Krakow. Sketches about the Pontificate of John Paul II]. Częstochowa: Niedziela, 1997.

Nagy, Stanisław. “Modele jedności Kościoła” [“Models of Church Unity”]. Sympozjum 6, nr 4/1 (2000): 95–103.

Nagy, Stanisław. Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Studium o widzialnym Kościele [You are Peter, the Rock, and on this Rock I will Build my Church. Studies on the Visible Church]. Częstochowa: Niedziela, 2009.

Paul VI. Encyklika Ecclesiam suam [Encyclical Ecclesiam suam]. AAS 56 (1964): 609–659.

Ratzinger, Joseph. “Prymat Piotra a jedność Kościoła” [“The Primacy of Peter and Church Unity”]. Communio 11, nr 6 (1991): 3–17.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej [The Credibility of Christianity. From the Theory of Fundamental Theology]. Lublin: TN KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Recenzja dorobku naukowego i prakseologiczno-eklezjalnego Kardynała prof. dra hab. Stanisława Nagyego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu” [“A Review of the Academic, Praxeological and Ecclesial Achievements of Cardinal Prof. Dr. Hab. Stanisław Nagy and Awarding him the Title of Doctor Honoris Causa by the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw”]. In Kardynał Profesor Stanisław Nagy SCJ Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu [Cardinal Professor Stanisław Nagy SCJ, Doctor Honoris Causa from the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw], edited by Andrzej Nowicki, Grzegorz Sokołowski, 23–34. Wrocław: PAT, 2009.

Rusecki, Marian. Traktat o Kościele [Treatise on the Church]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Seweryniak, Henryk. Święty Kościół powszedni [Holy Universal Church]. Kraków: Więź, 1996.

Seweryniak, Henryk. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna [Testimony and Meaning. Fundamental Theology]. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001.

Seweryniak, Henryk. “Recenzja dorobku naukowego Kardynała prof. dra hab. Stanisława Nagyego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu” [“A Review of the Academic, Praxeological and Ecclesial Achievements of Cardinal Prof. Dr. Hab. Stanisław Nagy and Awarding him the Title of Doctor Honoris Causa by the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw”]. In Kardynał Profesor Stanisław Nagy SCJ Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu [Cardinal Professor Stanisław Nagy SCJ, Doctor Honoris Causa from the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw ], edited by Andrzej Nowicki, Grzegorz Sokołowski, 35–58. Wrocław: Wydawnictwo PAT, 2009.

Second Vatican Council. Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium, 1965.

Published
2019-10-30