Consequences of Contemporary Changes for Theology and Church

  • Marek Jagodziński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: transmodernism; secularization; hermeneutics; Protestantization; Pentecostalization; decentralization

Abstract

The culture of transmodernity is accompanied by a number of changes concerning religion. The secularization theory has ended in failure; the role of spirituality and religion is emphasized. Changes occasionally provoke the thesis that Protestantization and Pentecostalization of Christianity is taking place, leading to fragmentation and decomposition. This is accompanied by a tendency to decentralize the Catholic Church. This poses challenges to theological hermeneutics regarding the reception of Vatican II and the reading of the signs of the times; this also requires the Church to take an appropriate spiritual attitude and define the vision of the future.

References

Beinert, Wolfgang. “Ein Grundsatzkonflikt. Das Konzil und die Piusbrüder” Herder Korrespondenz Spezial 2 (2012): 19–22.

Bogner, Daniel. “Prägender Einfluss.” Herder Korrespondenz 10 (2017): 21–24.

Bokwa, Ignacy, ed. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła [Breviarium fidei. A selection of doctrinal statements of the Church]. Poznań: Św. Wojciech, 2007.

Bokwa, Ignacy. Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności [Theology in the conditions of modernity and postmodernity]. Sandomierz, Poland: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010.

Bucher, Rainer. “Mehr als Stellschrauben.” Herder Korrespondenz 6 (2016): 15ff.

Bucher, Rainer. “Nur ein Pastoralkonzil? Zum Eigenwert des Zweiten Vatikanischen Konzils.” Herder Korrespondenz Spezial 2 (2012): 9–13.

Congregation for the Doctrine of the Faith. “Declaration Dominus Iesus” (2000).

Congregation for the Doctrine of the Faith. “Letter Iuvenescit Ecclesia” (2016).

Demel, Sabine. “Wer interpretiert wen? Der Codex Iuris Canonici als ‘Krönung’ des Konzils.” Herder Korrespondenz Spezial 2 (2012): 13–18.

Dyl, Janusz. Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrzeœcijañstwa [Ecumenical councils in the second millennium of Christianity]. Tarnów, Poland: Biblos, 1997.

Ghisi, Marc Luyckx. “Towards a Transmodern Transformation of our Global Society: European Challenges and Opportunities.” Journal of Futures Studies 15, no. 1 (2010): 39–48.

Góźdź, Krzysztof, Janusz Chyła, and Sławomir Kunka, eds. Teologia wobec nurtu ponowoczesnoœci [Theology versus the current of postmodernity]. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum,” 2012.

Hempelmann, Reinhard. “Evangelikale und Reformation.” Herder Korrespondenz Spezia” (Nach der Galubensspaltung. Der Zukunft des Christentums) 2 (2016): 21–24.

Jagodziński, Marek. “’Zwyczajne’ działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych” [God’s “ordinary” activity in the sacraments in the context of controversial theological and pastoral ideas]. Studia Teologii Dogmatycznej 2 (2017): 49–64.

Jagodziński, Marek. “Czy istnieje kwestia ‘przebaczenia międzypokoleniowego’?” [Is there an issue of ‘transgenerational forgiveness’?] Roczniki Teologiczne 63, no. 2 (2016): 155–169.

Jagodziński, Marek. “Sobór Watykañski II w perspektywie teologiczno-eklezjalnej” [A theological and ecclesial perspective on the Second Vatican Council]. In Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II [Conciliar studies: The history and teaching of Vatican II], edited by Michał Białkowski, 321–347. Toruń, Poland: Oficyna Wydawnicza FINNA, 2013.

Johnson, Todd M., Gina A. Zurlo, Albert W. Hickman, and Peter F. Crossing. “Christianity 2016: Latin America and Projecting Religions to 2050.” International Bulletin of Mission Research 40, no 1 (2016): 22–29.

Kasper, Walter. “Die bleibende Herausforderung durch das II. Vatikanische Konzil. Zur Hermeneutik der Konzilaussagen.” In Walter Kasper, Die Kirche Jesu Christi. Schriften zur Ekklesiologie I, 200–211. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2008.

Kasper, Walter. “Die Kirche als Mysterium—Was glaubt die Kirche von sich selbst.” In Walter Kasper, Die Kirche Jesu Christi. Schriften zur Ekklesiologie I, 261–280. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2008.

Kehl, Medard. “Der Disput der Kardinäle. Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirchen.” Stimmen der Zeit 4 (2003): 219–232.

Kehl, Medard. Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie. Würzburg: Echter, 19943.

Kobyliński, Andrzej. “Hermeneutyka nieciągłości i pentekostalizacja. Współczesne metamorfozy religii chrzeœcijańskiej” [The Hermeneutics of discontinuity and Pentecostalization: Contemporary metamorphoses of the Christian religion]. Teologia i Moralność 11 (2016) no. 2 (20): 246–261.

Lüdicke, Klaus. “Evolution oder Revolution?” Herder Korrespondenz 10 (2015): 509–512.

Misiarczyk, Leszek. “Czy Kościołowi katolickiemu grozi rzeczywiście pentekostalizacja?” [Is the Catholic Church in Poland really in danger of Pentecostalization?], http://www.fronda.pl/a/ks-prof-leszek-misiarczyk-dla-frondapl-czy-kosciolowi-katolickiemu-w-polsce-rzeczywiscie-grozi-pentekostalizacja,55502.html (accessed: 27.11.2016).

Pesch, Otto H. Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte—Verlauf—Ergebnisse—Wirkungsgeschichte. Kevelaer: Matthias-Grünewald, 20113.

Płusa, Sławomir. “Między grzechem a zranieniem. Wokół ‘uzdrowienia międzypokoleniowego’” [Between sin and injury: Concerning “transgenerational healing”]. In Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj [Issues discussed in theology today], edited by Marek Jagodziński, 71–92. Radom, Poland: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, 2017.

Płusa, Sławomir. “Pentekostalizm czy odnowa charyzmatyczna Kościoła?” [Pentecostalism or charismatic renewal of the Church?]. In Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj [Issues discussed in theology today], edited by Marek Jagodziński, 273–294. Radom, Poland: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, 2017.

Pope Benedict XVI. “Apostolic Letter Porta Fidei” (2012). Accessed 20 January 2018. https://w2. vatican.va/content/benedict-xvi/en/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_ porta-fidei.html.

Pope Benedict XVI. “Wydarzenia, które zachowamy w pamiêci i sercu” [The events that we shall keep in our memory and in our hearts]. L’Osservatore Romano (Polish edition.) 27, no. 2 (2006): 15–20.

Pope Francis. “Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium” (2013). Accessed 20 January 2018. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazio ne-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.

Pope Francis. “Exhortation Amoris Laetitia” (2016). Accessed 20 January 2018. http://w2.vatican. va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_201603 19_amoris-laetitia.html.

Pope John Paul II. “Apostolic Constitution Sacri Canones” (1990).

Pope John Paul II. “Address of His Holiness John Paul II to the Council of the International Catholic Charismatic Renewal Office,” no. 1. Accessed 20 January 2018, https://w2.vatican.va/ content/john-paul-ii/en/speeches/1992/march/documents/hf_jp-ii_spe_19920314_charismatic-re newal.html.

Ratzinger, Joseph. Raport o stanie wiary—z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori [The Ratzinger Report: An Exclusive Interview on the State of the Church]. Interview by Vittorio Messori. Translated by Zyta Orszyn, Jan Chrapek, et al. Cracow: Michalineum, 1986.

Ratzinger, Joseph. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci—z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald [Salt of the Earth: The Church at the End of the Millennium: An Interview with Peter Seewald]. Translated by G. Sowiński. Cracow: Znak, 1997.

Rotte, Ralph. “Noch ein weiter Weg. Neue Transparenz und Reformanstrengungen bei den Vatikanfinanzen.” Herder Korrespondenz 2 (2014): 65–70.

Ruh, Ulrich. “Der Papst und die Christenheit.” Herder Korrespondenz 11 (2013): 541–543.

S.O. “Bischofssynode: Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht.” Herder Korrespondenz 3 (2014): 115–117.

Schelkshorn, Hans. “Das Zweite Vatikanische Konzil als kirchlicher Diskurs über die Moderne. Ein Philosophischer Beitrag zur Frage nach der Hermeneutik des Konzils.” In Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, edited by Jan-Heiner Tück, 54–84. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2012.

Schüller, Thomas. “Freiheit für das Volk — Strenge für den Klerus.” Herder Korrespondenz 8 (2016): 22–25.

Sievernich, Michael. “Das theologische Prinzip von Papst Franziskus / Pater Jorge Mario Bergoglio SJ.” Theologisch-praktische Quartalschrift 1 (2015): 20–29.

Sievernich, Michael. “Die Bibliothek des Papstes.” Herder Korrespondenz 5 (2016): 30–33.

Skierkowski, Marek. Powo³anie i warsztat teologa. Wprowadzenie do teologii [The theologian’s vocation and method: An introduction to theology]. Tarnów, Poland: Biblos, 2012.

Striet, Magnus. “Wunderbar, man streitet sich.” Herder Korrespondenz 2 (2017): 13–15.

Tamdgidi, Mohammad H., George Ciccariello-Maher, and Ramón Grosfoguel, eds. Conversations with Enrique Dussel on Anti-Cartesian Decoloniality and Pluriversal Transmodernity. Human Architecture Series: Journal of the Sociology of Self-Knowledge 11, no. 1 (2013), Belmont: Ahead Publishing House, 2013.

Theobald, Christoph. “Die Kirchenkonstitution Lumen gentium. Programmatische Vision—Kompromisstext—Ansatz für einen Paradigmenwechsel.” In Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, edited by Jan-Heiner Tück, 201–220. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2012.

Tück, Jan-Heiner. “Die Verbindlichkeit des Konzils. Die Hermeneutik der Reform als Interpretationschlüssel.” In Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, edited by Jan- Heiner Tück, 85–104. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2012.

Tück, Jan-Heiner. “Erinnerung auf die Zukunft. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil.” In Erinnerung auf die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, edited by Jan-Heiner Tück, 11–30. Freiburg– Basel–Wien: Herder, 2012.

U.R. “Ergänzung,” Herder Korrespondenz 9 (2014): 437ff.

Weigel, George. Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma Kościoła w XXI wieku [Evangelical Catholicism: Deep Reform in the 21st-Century Church]. Translated by Grażyna Gomola and Aleksander Gomola. Cracow: Wydawnictwo M, 2014.

Wojtkun, Jarosław. “Sytuacja osób rozwiedzionych, żyjących w związkcha cywilnych, wobec sakramentów. Przegląd komentarzy na temat ósmego rozdziału Amoris laetitia” [The situation of divorced people living in civil marriages, with regard to the sacraments. A review of commentaries on the eighth chapter of Amoris Laetitia]. In Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj [Issues discussed in theology today], edited by Marek Jagodziński, 31–52. Radom, Poland: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, 2017.

Wollbold, Andreas. “Ermutigung zur Seelsorge.” Herder Korrespondenz 6 (2016): 13ff.

INTERNET SOURCES

“Enrique Dussel.” Wikipedia. Accessed 20 January 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/Enrique_Dussel.

Congregation for the Doctrine of the Faith. “Letter Iuvenescit Ecclesia to the Bishops of the Catholic Church Regarding the Relationship Between Hierarchical and Charismatic Gifts in the Life and the Mission of the Church.” Accessed 1 November 2016. http://www.vatican.va /roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_en.html.

Misiarczyk, Leszek. “Czy Kościołowi katolickiemu w Polsce rzeczywiście grozi pentekostalizacja?” [Is the Catholic Church in Poland really in danger of Pentecostalization?]. Accessed 2 January 2017. http://www.fronda.pl/a/ks-prof-leszek-misiarczyk-dla-frondapl-czy-kosciolowi-katolickiemu-w-polsce-rzeczywiscie-grozi-pentekostalizacja,55502.html.

Published
2019-10-30