Dialogue of Religions and Dialogue of Cultures

  • Krystian Kałuża Opole University

Abstract

The article deals with the relationship between the dialogue of cultures and the dialogue of religions. The analysis of the concept of religion and culture shows that their contents are closely related to each other. There is no religion without culture nor culture without religion. Therefore, demand emerging sometimes to replace interreligious dialogue with intercultural dialogue is unfounded. A dialogue of cultures without a dialogue of religions is impossible. In order for a dialogue to take place, appropriate conditions must be met. One of them is the pursuit of truth. However, the truth is inclusive, not exclusive. Therefore, in religion there is no room for violence in the name of truth. For Christians, truth has a personal character. It is Jesus Christ, the “polyphonic” Saviour (Clement of Alexandria).

References

Allen Jr., John L., Interreligious dialogue impossible, pope says, but intercultural dialogue good, https://www.ncronline.org/news/interreligious-dialogue-impossible-pope-says-intercultural-dialogue-good (24.02.2019).

Assmann, Jan, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am M. 2004(5).

Balthasar, Hans Urs von, Prawda jest symfoniczna, tłum. I. Bokwa, W drodze, Poznań 1998.

Cuda, Jerzy, Wiarygodna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002.

Dawkins, Richard, Religion's Misguided Missiles, „The Guardian”, sobota, 15 września 2001.

Feil, Ernst, Religio. Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986.

Hryniewicz, Wacław, Wprowadzenie do wydania polskiego: Odkrywać nieznane oblicze Boga, w: Jacques Dupuis, Chrześcijaństwo a religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. S. Obirek, WAM, Kraków 2003, s. 7-23.

Huntington, Samuel P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2003.

Jan Paweł II i dialog międzyreligijny. Wybór i opracowanie Byron L. Sherwin, Harold Kasimov, tłum. A. Nowak, WAM, Kraków 2001.

Kałuża, Krystian, Ku teologicznemu pojęciu religii, „Analecta Cracoviensia” 49(2017), s. 41-65.

Kubacki, Zbigniew, Kościół, religie i zbawienie, WAM, Kraków 2016.

Küng, Hans, Das Christentum. Wesen und Geschichte, Pieper, München 19942.

Nowak, Marek, Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. Benedykt XVI w Izraelu, „Filozofia Dialogu” 8(2009), s. 137-146.

Papież Franciszek, Dominique Wolton, Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, tłum. M. Chojnacki, WAM, Kraków 2018.

Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Znak, Kraków 2005.

Rahner, Karl, Religion, w: tenże, Kleines Theologisches Wörterbuch, Herder, Freiburg im Br. 1961, s. 312-313.

Ratzinger, Joseph, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Jedność – Herder, Kielece 2004.

Rusecki, Marian, Traktat o religii, Verbinum, Warszawa 2007.

Seckler, Max, Der theologische Begriff der Religion, w: Handbuch der Fundamentaltheologie, t. 1: Traktat Religionred, red. Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, tenże, Francke, Tübingen−Basel 20002, s. 131-148.

Türk, Hans, Roest Crollius, Arij A., Kultur, w: Lexikon Theologie und Kirche, red. Walter Kasper, Herder, Freiburg im Br. 2006(3), t. 6, kol. 514-516.

Waldenfels, Hans, Prawda religijna, w: Leksykon religii, red. tenże, , tłum. R. Kijowski, Verbinum, Warszawa 1997, s. 354-355.

Published
2019-08-27
Section
Articles