Romuald Traugutt an Example of Patriotic Conduct in the Sermon by Bl. Fr. Jerzy Popiełuszko at the Mass Celebrated for the Homeland on January 29, 1984

  • Grzegorz Kamil Szczecina Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: Jerzy Popiełuszko; patriotism; Romuald Traugutt; January Uprising; Homeland; Masses for the Homeland

Abstract

The sermons which Bl. Fr. Jerzy Popiełuszko preached in the course of his famous Masses for the Homeland (1982-1984) were devoted to many subjects. They mainly concerned the timeless values for man and society (truth, freedom, justice, solidarity, bravery, love). The presented topics also addressed current national, historical and patriotic subjects. Anniversaries were a special opportunities to do so. At the Żoliborski Church of St. Stanisław Kostka, where the blessed priest ministered, anniversaries of the January Uprising were being celebrated in a special way. It was commemorated in patriotic services. At the Mass for the homeland on January 29, 1984, the Warsaw preacher pointed to the dictator and leader of the uprising, Romuald Traugutt. His attitude of love for the homeland and personality traits were presented as contemporary ways to uphold patriotism and sacrificing oneself for Poland. The heroic conduct of the leader of the January Uprising served the blessed priest in portraying the road to the freedom for man and the Homeland and achieving the Christian vocation.

References

Bender R., Traugutt Romuald, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2013, kol. 994-996.

Borkiewicz-Celińska A., Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego, w: Akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/64, t. I, cz. II, red. E. Halicz, Warszawa 1960.

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2009.

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego, Kraków 2017.

Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864, red. E. Halicz, S. Kieniewicz, I.S. Miller, Wrocław 1968.

Jankowska T., Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta, Warszawa 2013.

Jaros T., Romuald Traugutt 1826-1864, Pruszków 2014.

Kindziuk M., Ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków 2004.

Kindziuk M., Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2010.

Kindziuk M., Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984, Warszawa 2014.

Kluz W., Dyktator Romuald Traugutt, Kraków 1986.

Lewek A., Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143(2004), z. 3, s. 476-493.

Malacki Z., Świadek trudnych czasów, w: Z. Malacki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kazania 1982-1984, Warszawa 2004, s. 3-8.

Milcarek P., Jerzy Popiełuszko. Kapłan miłości, Warszawa 2014.

Mularska A., Święty wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kraków 2015.

Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, b. sygn., J. Elczyk, Życie i działalność Księdza Teofila Boguckiego (1908-1987) proboszcza parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Warszawie, Warszawa 2011, mps.

Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, b. sygn., Kronika parafialna 1974-1981.

Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, b. sygn., Kronika działalności duszpasterskiej ks. Jerzego Popiełuszki z początku jego kultu po męczeńskiej śmierci 1981-1987.

Polska działalność dyplomatyczna 1863-1864. Zbiór dokumentów, t. II, red. A. Lewak, Warszawa 1963.

Popiełuszko J., Homilia z 29 stycznia 1984 r., w: Kazania 1982-1984 wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, red. G. Bartoszewski i in., Warszawa 2010, s. 164-171.

Popiełuszko J., Homilia z 30 stycznia 1983 r., w: Kazania 1982-1984, s. 68-75.

Popiełuszko J., Wprowadzenie do mszy z 29 stycznia 1984 r., w: Kazania 1982-1984, s. 163.

Ryszka Cz., Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków 2010.

Sochoń J., Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, Kraków 2010.

Sumliński W., Kto go naprawdę zabił?, Warszawa 2005.

Szczecina G.K., Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, Nowy Sącz 2018².

Szczecina G.K., Aspekty historyczne w przepowiadaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 4, s. 157-174.

Szczecina G.K., Religijno-patriotyczne przesłanie wybranych dekoracji plastycznych z żoliborskich „Mszy św. za Ojczyznę” (1982-1984), „Roczniki Teologiczne” 65(2018), z. 4, s. 97-110.

Zieliński Z., Pius IX, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol.753-756.

Published
2019-08-27
Section
Articles