Ordos and Directories of the Diocese of Chełm of The Latin Rite

Keywords: ordo; directory; the Diocese of Chełm of the Latin rite

Abstract

Łacińska diecezja chełmska powstała w 1375 r. W dobie rozbiorów, na przełomie XVIII i XIX stulecia podjęto próbę przekształcenia jej w diecezję chełmsko-lubelską. W 1805 r. została zlikwidowana, a na jej miejsce utworzono diecezję lubelską. Te skomplikowane dzieje nie sprzyjały zachowaniu dorobku diecezji chełmskiej, zwłaszcza materialnego i kulturalnego. W konsekwencji zachowało się niewiele rubrycel i schematyzmów chełmskich. Tym cenniejsze są ich odnalezione wydania, zachowane w instytucjach archiwalnych i bibliotecznych Lublina, Warszawy i Zamościa.

References

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, sygn. Rep 64 A 1, Protokół aktów kapituły chełmskiej od r. 1633 do r. 1658.

Bieńkowski L., Działalność organizacyjna biskupa Jana Biskupca w diecezji chełmskiej (1417-1452), „Roczniki Humanistyczne” 7(1958), z. 2, s. 187-255.

Chachaj J., Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej, TN KUL, Lublin 2005.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień i in., Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. 327-328

Estreicher K., Bibliografia polska, cz. III, t. 15, Akademia Umiejętności, Kraków 1897.

Estreicher K., Bibliografia polska, cz. III, t. 26, wyd. S. Estreicher, Akademia Umiejętności, Kraków 1915.

Konieczny M., Rubrycela, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17, red. E. Gigilewicz i in., TN KUL, Lublin 2012, kol. 513-514.

Kowalewska M., Akademia Zamojska, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 38-40.

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 19(1969), s. 271-351; 20(1970), s. 253-374.

Kumor B., Przeniesienie stolicy biskupiej z Chełma do Krasnegostawu (1490). Dwa dokumenty Kazimierza Jagiellończyka z lat 1473 i 1490, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 49(1984), s. 369-380.

Kwaśniewski A., Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818), „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta” 4(2013), s. 55-77.

Marczewski J.R., Duszpasterska działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.

Marczewski J.R., Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Marczewski J.R., Rubrycele i schematyzmy diecezji chełmsko-lubelskiej, „Roczniki Teologiczne” 65(2018), z. 4, s. 51-71.

Marczewski J.R., Strycharczuk A., Apoteoza godła heraldycznego biskupa Macieja Grzegorza Garnysza w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach diecezji chełmskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 104(2015), s. 167-187.

Młynarczyk S., Seminarium Diecezjalne Lubelskie, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 37(1963), nr 7-9, s. 190-199; 38(1964), nr 1-7, s. 121-137.

Sawicki J., Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 4: Najdawniejsze statuty synodalne diecezji chełmskiej z XV w., TN KUL, Lublin 1948.

Sawicki J., Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 9: Synody diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego z XVI-XVIII wieku i ich statuty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957.

Szady B., System beneficjalny diecezji chełmskiej w latach 1600-1621, „Roczniki Humanistyczne” 45(1997), z. 2, s. 39-67.

Trajdos T.M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), t. 2, Warszawa 1984 [mps w posiadaniu Autora].

Published
2019-08-27
Section
Articles