Assisted Living Facilities for People with Disabilities in the Process of Deistitutionalisation

Keywords: people with disabilities; assisted living facilities; deinstitutionalisation; social services

Abstract

The aim of this article is to present the role of the assisted living facilities in the process of deinstitutionalisation. The analysis referred to international and national documents as well as examples of good practices in creating and running assisted living facilities for people with disabilities. In the end, the author presented a recommendations and a conclusions concerning assisted living facilities.

References

7ème Printemps de l'Intergénération. Intergénération, Habitat et Initiatives Solidaires 27 bonnes pratiques − 4 outils, Générations et Cultures, l'Union des Centres sociaux et socioculturels des Hauts de France, l'Union des CCAS du Nord, Arras 2018.
Aktualizacja Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, http://konwencja.org/ download/aktualizacja-spolecznego-raportu-alternatywnego-pdf/#
Anasz M., Mrugalska K., Wojtyńska J., Ferenc M., Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo PFON, Warszawa 2014.
Dąbek M., „Za życiem” pod lupą: komu mieszkania chronione? http://www.niepelnosprawni. pl/ledge/x/576278
Dudzińska A., Sobczak A., Potrzeby i oczekiwania osób z różnymi niepełnosprawnościami dotyczące przyszłej sytuacji mieszkaniowej, w: Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, red. A. Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Dudzińska A., Zestawienie głównych różnic między projektowanymi rozwiązaniami z rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie art. 53 (nr 212 z wykazu prac Rady Ministrów) a obecnymi przepisami, http://cbnn.pl/wp-content/uploads/2017/ 06/Zestawienie-różnic-art.-53-w-związku-z-Za-życiem.pdf
From institutions to community living, Part I: Commitments and structures, European Union Agency for Fundamental Rights, Luksemburg 2017.
Grzankowski B., Bezpieczne mieszkanie w podkrakowskich Konarach, czyli jak pomóc niepełnosprawnym zyskać niezależność, http://www.radiokrakow.pl/ wiadomosci/kra kow/be zpieczne-mieszkanie-w-podkrakowskich-konarach-czyli-jak-pomoc-niepelnosprawnym-zysk ac-niezaleznosc
Habitat et handicap. Recommandations pour promouvoir un habitat dans une société inclusive, 2014, Association des Paralysés de France, Pour La Solidarité-PLS, Université Paris Est Créteil, Paris.
Kmieć-Luciuk A., Mieszkania wspomagane w polityce mieszkaniowej i społecznej Stargardu. Program „Potrzebny dom”, Stargard 2018, http://www.tbs.stargard.pl/pliki/aa-dopu/1_miesz kania_wspomagane-_w-polityce-mieszkaniowej-i-spolecznej-stargardu_aga ta_kmiec_luciu k.pdf
Krzyszkowski J., Łukomska-Dulaj A., Miśkowiec A., Rogalska E., Sochacka M., Utworzenie i funkcjonowanie modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2017.
Marciniak-Madejska N., Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 1(2014).
Marciniak-Madejska N., Stenka R., Weiner K., Rozwiązywanie problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w oparciu o usługi świadczone w lokalnej społeczności, ROPS Poznań 2015.
Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym. Dobre praktyki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.
Necel R., Zaręba M., Usługi społeczne – między teorią a praktyką działań pomocowych, „Praca Socjalna” 1(2017).
Paszkowicz M.A. (red.), Ćwierć wieku systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce − wybrane aspekty, w: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, t. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017.
Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, https://www.rpo.gov.pl/sites/ default/files/Sprawozdanie%20KPON% 2020 15.pdf
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, Dz. U. 2018 r., poz. 822.
Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Warszawa 2015, http://konwencja.org/ download/spoleczny-raport-alternatyw ny-doc/#
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2017 rok, kwiecień, Płock 2018.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, Dz.U. 2017 r., poz. 1292.
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministerstwo Finansów i Rozwoju, Warszawa 2014.
Published
2019-07-27
Section
Articles