Sense of Loneliness and Preference for Values of the Unemployed People Identified with Various Levels of Self-Esteem

Keywords: unemployment; loneliness; values; self-esteem

Abstract

A sample of 339 unemployed subjects, including 236 women (69,62%) and 113 men (33,33%) was examined. The vast majority of the participants, namely 283 (83,48%), were not entitled to unemployment benefit, the remaining 56 persons (16,52%) had the right to be supported in diverse ways. The age of the subjects ranged between 19 and 60, but the mean age was 33,67. Most participants of the study used to live in rural settings and their education levels were either high or quite low (sometimes they just graduated from secondary, vocational school). The data were collected by means of a diagnostic survey/method that comprised a set of the following research tools: Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA) by E. DiTommaso, B. Spinner; Portrait Values Questionnaire (PVQ-R2) by S. Schwartz; Self-Esteem Scale (SES) by M. Rosenberg; an additional questionnaire constructed by the author. A specific structure of the associations between certain selected variables encompassing: sense of loneliness (dependent variable), preference for values (independent variable), self-esteem (moderator variable) was unveiled. An emphasis was laid on those variables that may have been influential in the empirical realm. A stepwise multiple regression analysis allowed to find out about fairly precise features of the disclosed relationships that seemed to aspire to the autonomous conclusion.

References

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., Influence of unemployment benefit on duration of registered unemployment spells. Equilibrium. „Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2015, nr 10(3), s. 167-183.

Bieszk-Stolorz B., Wybrane modele przeciętnego efektu oddziaływania w analizie procesu wychodzenia z bezrobocia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 427, s. 40-48.

Butterworth P., Leach L.S., Pirkis J., Kelaher M., Poor mental health influences risk and duration of unemployment: a prospective study, „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology” 47(2012), nr 6, s. 1013-1021.

Cieciuch J., Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Liberi Libri, Stare Kościeliska 2013.

Clark A., Georgellis Y., Sanfey P., Scarring: the psychological impact of past unemployment, „Department of Economics Discussion Paper” (University of Kent), 1999, nr 9903, s. 1-27.

Derbis R., Samoocena i depresja u osób bezrobotnych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2004, Seria Psychologia, z. XII, s. 53-58.

DiTommaso E., Spinner B., The development and initial validation of The Social and Emotional Loneliness for Adults (SELSA), „Personality, Individual Differences” 14(1993), nr 1, s. 127-134.

Domańska L., Samoocena jako wyznacznik aktywności osób długotrwale bezrobotnych, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2001, nr 7, s. 193-206.

Drela K., Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu, część II, „Zeszyty Naukowe. Firma i Rynek” 2015, nr 1 (48), s. 75-86.

Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, w: Przeciw samotności, red. J. Twardowska-Rajewska, Poznań 2005.

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.

Gębura R., Bezrobocie jako problem polityki społecznej, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A”, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne 2015, nr 5(1), s. 53-68.

Goldsmith A.H., Veum J.R., Darity W. Jr., Unemployment, joblessness, psychological well-being and self-esteem: Theory and evidence, „The Journal of Socio-Economics” 26(1997), nr 2, s. 133-158.

Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie: kontekst pedagogiczny, Trans Humana, Białystok 2004.

Kalbarczyk A., Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.

Kasprzak E., Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006.

Kawula S., Samotność, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.

Kirenko J., Duda M., Bezrobocie, jakość życia, uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin (w druku).

Kirenko J., Sarzyńska E., Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Kirenko J., Boczkowska M., Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Kirenko J., Wiatrowska A., Otyłość, przystosowanie i uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Kirenko J., Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, WSUPiZ, Ryki 2002.

Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

Klonowicz T., Stres bezrobocia. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2001.

Knabe A., Rtzel S., Scarring or Scaring? The Psychological Impact of Past Unemployment and Future Unemployment Risk, „CESifo Working Paper” 2008, nr 2457, s. 1-13.

Kozłowski W., Samotność i osamotnienie, „Nowa Szkoła” 1996, nr 5, s. 14-20.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Łojko M., Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia, „Polityka Społeczna” 2017, nr 2, s. 19-24.

Łuka M., Osoba ludzka a bezrobocie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

Manek A.M., Wartościowanie własnej sytuacji życiowej przez bezrobotnych, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 1998.

Marzec-Holka K. (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

Miś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011.

Ślebarska K., Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontatywne, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010.

Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1984.

Walczak R., Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.

Wojtyła J., Prawo zatrudnienia wobec zjawisk bezrobocia w Polsce. Zarys problematyki, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 257, s. 177-182.

Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009.

Wrótniak J., Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Żółtaszek A., Analiza społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezrobocia w Polsce, „Polityka Społeczna” 2016, nr 1, s. 27-34.

Published
2019-07-27
Section
Articles