Axiological Foundations of Local Social Policy

  • Maria Gagacka Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: local social policy; local government; decentralization; subsidiarity; social participation

Abstract

The aim of the article is to show the fundamental principles governing social policy and their impact on professed values, motivations and patterns of community activities of community members. On the basis of empirical research, the author indicates the axiological roots, motivations and patterns of action of the surveyed inhabitants, seeing in their anomyous character the weaknesses of the local social policy.

References

Auleytner J., Spory wokół socjalnych funkcji państwa, w: Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2007.
Bandarzewski K., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 czerwca 2001 r., II SA/Kr 911/01, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 6.
Brodie E., Cowling E., Nissen N., Ellis Paine A., Jochum V., Warburton V., Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, London 2009.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607 ze zm. 72 EKSL.
Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej, Lublin 2005.
Gagacka M., Pluralizm w systemie usług społecznych – wyzwania i zagrożenia, „Roczniki Teologiczne” 61(2014), z. 1, s. 81-102.
Gagacka M., Aksjologiczny i inwestycyjny wymiar odpowiedzialności za człowieka w polityce aktywizacji i ekonomii społecznej, w: Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”. 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II, red. J. Mazur, Kraków 2016.
Gagacka M., Rola wsparcia społecznego w kreowaniu spójności w lokalnej polityce społecznej, w: Lokalne sieci wsparcia, red. M. Gagacka, K. Głąbicka, Wyd. Politechniki Radomskiej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Radom 2008.
Gagacka M., Wsparcie społeczne. Wartość czy instrument w lokalnej polityce społecznej, w: Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, PTPS, WSP TWP, Warszawa 2008.
Głąbicka K., Socjalny wymiar Europy, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
Golinowska S., Polskie państwo opiekuńcze. Narodziny i zmierzch?, w: Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2013.
Grabusińska Z., Gierlacki J., Polityka społeczna a pomoc społeczna, cechy wspólne i różnice – doświadczenia z praktyki, Warszawa 2014.
Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2009.
Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, PTPS, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2007.
Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2009.
Hausner J. (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna, Kraków 1999.
Husak Z., Zasada decentralizacji władzy publicznej, w: Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Watykan 1991.
Kowalczyk S, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 2005.
Kurzynowski A., Polityka społeczna, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
Langton S., What is Citizen Participation?, w: Citizen Participation in America Essays on the State of the Art, S. Langton (ed.), Lexington Books, Lexington 1978 (cyt. za: T. Kaźmierczak, Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
Michalak T., Wilkin J., Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych – ujęcie ekonomiczne, w: W stronę aktywnej polityki społecznej, red. T. Kazimierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa 2003.
Olejniczak-Szałowska E., Zasada pomocniczości (subsydiarności), w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.
Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno, Watykan 1931.
Przywojska J., Polityka społeczna miasta, w: EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Szarfenberg R., Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2009.
Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2010.
Turnowiecki W., Polityka społeczna, Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2008.
Published
2019-07-27
Section
Articles