Determinants and the Structure of the Necessities of Life of Seniors

  • Renata Spyrka-Chlipała Jesuit University Ignatianum in Krakow
Keywords: senior; needs; basic needs; psychological needs

Abstract

In this article we will be shown the conditions and structure of the necessities of life of seniors. The definition needs to be selected and their classifications. Will be described types, the nature and etiology of a variety of needs in this developmental period. Will be paid also attention to the important role of the family and the various groups and communities in meeting the vital needs of seniors and improve their quality of life.

References

Bielecki J., Potrzeby, w: J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, s. 110-121.
Bień B., Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, w: B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, s.84-95.
Hrapkiewicz H., Potrzeby osób w wieku starszym i próba ich realizacji, w: A. Fabiś (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 2005, s. 103-112.
JanPaweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Watykan 1995.
Kaczor S., Potrzeby ludzi wcześniej urodzonych i możliwości ich zaspokajania, w: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania–Radości–Dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, s. 39-46.
Kalamarz R., Uczestnictwo ludzi starszych w kulturze, w: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania–Radości–Dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, s. 285-293.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: PWN 1974.
Olczyk A., Miejsce i rola ludzi starych w społeczeństwie, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1, s. 31-39.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP 2000.
Strzelec M., Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II, w: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania–Radości–Dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, s. 175-185.
Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006.
Trafiłek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice: Śląsk 2002.
Worach-Kardas H., Starzenie się ludności jako determinanta wzrostu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w: M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, s. 352-368.
Zdziebło K., Problemy zdrowotne i społeczne starzejącego się społeczeństwa a wyzwania współczesnej gerontologii, w: B. Zboina, G. Nowak-Starz (red.), Starość. Obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii, Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2009, s. 40-52.
Published
2019-07-26
Section
Articles