Active Social Policy towards Large Families

  • Jerzy Koperek Institute of Family Studies, Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin
  • Adam Koperek University of Social Sciences in Lodz
Keywords: large families; social policy; social assistance; social work; human capital

Abstract

The article takes issues regarding active social policy towards families with many children. This will present the fundamental aspects of social assistance and social work in favor of large families. Large families is a term that is defined differently in the literature. This depends on the object of interest of the scientific sub-discipline, the theoretical criteria or research approach. Differentiated understanding of these concepts is on the ground of social policy, demography, sociology, psychology and pedagogy. The common element of these shots is treating large family as the basic unit of society, having the right to appropriate social, legal, economic protection. The problem of the active social policy towards large families is presented in the context of the following issues: 1. Social policy towards large families understood as a matter of state investment in human capital; 2 Social assistance and social work towards large families; 3. Assistance strategy for a large family.

References

Izdebska H., Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem, Wrocław–Warszawa 1967.
Izdebska H., Rodzina i jej funkcja wychowawcza, w: W. Pomykała (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 698.
Kaźmierczak T., Polityka pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce, w: J. Kwaśniewski (red.), Praca socjalna. Pomoc społeczna, Katowice: Wydawnictwo Śląsk 1998.
Koperek A., Zaangażowanie społeczne obywateli, Łódź: Adam Koperek 2008.
Koperek A., Człowiek – Państwo – Świat. Edukacja społeczna obywateli, Łódź–Gachenbach: Adam Koperek & Kazimierz Piotrowski 2008.
Koperek A., Ochrona prawa do pracy i godnego życia podstawą bezpieczeństwa społecznego rodziny, w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 365-386. Centrum Badań nad Rodziną, t. 7.
Koperek A., Socjalizacja jako proces wychowania do uczestnictwa w życiu społecznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Seria SWSPiZ w Łodzi, 11(2010), z. 4, s. 139-154.
Koperek A., Wychowanie do pojednania. Formatio Catholica, Łódź–Gachenbach: Adam Koperek & Kazimierz Piotrowski 2010.
Koperek A., Koperek J., Poszanowanie praw człowieka we współczesnym społeczeństwie demokratycznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 8 (2007), z. 3, s. 131-148.
Koperek A., Koperek J., Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, „Saeculum Christianum. Pismo Historyczno-Społeczne” 15 (2008), z. 2, s.127-142.
Koperek A., Koperek J., Polityka społeczna państwa a prawo do naturalnego planowania rodziny, w: W. Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba (red.), Naturalne planowanie rodziny wujęciu wybranych dyscyplin naukowych, Lublin: INoR KUL–Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2008, s. 369-380. Centrum Badań nad Rodziną, t. 2.
Koperek A., Koperek J., Współpraca państwa i Kościoła na rzecz ochrony praw rodziny. Aspekty społeczno-etyczne, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 1 (56) (2009), s. 57-67.
Koperek A., Koperek J., Prawa człowieka zabezpieczeniem godności osoby ludzkiej we współczesnej demokracji, w: M. Thorz (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polityka – Etyka – Prawo, Częstochowa: Wydawnictwo „Educator” 2009, s. 237-246.
Koperek A., Koperek J., Prawa człowieka zabezpieczeniem godności osoby ludzkiej we współczesnej demokracji w: М.Зимомря, І.Кондратишин, І.Зимомря (ред.), Перекладознавчі Студії: Поетика Тексту, „Міжвідомчий науковий збірник”, Випуск 2, Дрогобич: Посвіт 2009, s. 98-106.
Koperek A., Koperek J., Poszanowanie praw rodziny warunkiem ładu społecznego w demokratycznym państwie prawnym – casus III RP, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 2 (57) (2010), s. 49-62.
Koperek A., Koperek J., Warsztat pracownika socjalnego w Polsce. Aspekty społeczne, w: M. Z. Stepulak, J. Gorbaniuk (red.), Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie, Lublin–Eichstätt–Ingolstadt: Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II–Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2010, s. 59-69. Centrum Badań nad Rodziną, t.8.
Koperek A., Koperek J., Prawo rodziny jako Kościoła domowego do udziału w życiu społecznym, w: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 583-591. Centrum Badań nad Rodziną, t. 9.
Koperek A., Koperek J., Prawa rodziny w społeczeństwie demokratycznym (w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Kodeksu Rodzinnego iOpiekuńczego), w: J. Gorbaniuk, H. Krysztal, M. Chuchra (red.), Rodzina polska i ukraińska wobec wyzwań współczesności, Lublin–Lwów: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk o Rodzinie–Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie. Instytut Rodziny i Życia Małżeńskiego 2010, s. 29-39. Centrum Badań nad Rodziną, t. 10.
Koperek A., Koperek J., Ochrona prawa do życia w demokratycznym państwie prawnym. Dylematy społeczno-etyczne, w: M. Z. Stepulak (red.), Małżeństwo i rodzina wobec aborcji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 81-95. Centrum Badań nad Rodziną, t. 6.
Koperek A., Koperek J., Polskie ustawodawstwo państwowe wobec ochrony praw rodziny, w: M. Thorz (red.), W kierunku sprawnego państwa: publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, cz. 1, 2, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Częstochowa: Wydawnictwo „Educator” 2010, s. 27-38.
Koperek A., Koperek J., Praworządność w demokratycznym państwie prawnym, w: M. Thorz (red.), W kierunku sprawnego państwa: Publiczno--prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, cz. 1, 2, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Częstochowa: Wydawnictwo „Educator” 2010, s. 45-50.
Koperek A., Koperek J., Kształtowanie polityki prorodzinnej państwa w świetle katolickiej nauki społecznej, w: M. Thorz (red.), W kierunku sprawnego państwa: publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, cz. 1, 2, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Częstochowa: Wydawnictwo „Educator” 2010, s. 179-187.
Koperek A., Koperek J., Relacje Państwo–Kościół w kontekście ochrony praw rodziny: podstawy aksjologiczno-społeczne, w: M. Thorz (red.), W kierunku sprawnego państwa: publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, cz. 1, 2, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Częstochowa: Wydawnictwo „Educator” 2010, s. 189-196.
Koperek A., Koperek J., Ochrona prawa do życia w demokratycznym państwie polskim, w: J. Jęczeń, M. Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 97-108. Centrum Badań nad Rodziną, t. 5.
Koperek A., Koperek J., Ustawodawstwo państwowe wobec ochrony praw rodziny – casus III RP, w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 51-68. Centrum Badań nad Rodziną, t. 7.
Koperek J., Warsztat pracownika socjalnego w Polsce. Aspekty prawne, w: M.Z. Stepulak, J. Gorbaniuk (red.), Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie, Lublin–Eichstätt–Ingolstadt: Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II–Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2010, s. 23-38. Centrum Badań nad Rodziną, t. 8.
Koperek J., Państwo – naród – rodzina wobec przemian społeczno-kulturowych w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: J. Jęczeń, M. Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s.85-96. Centrum Badań nad Rodziną, t. 5.
Koperek J., Rodzina europejska – wprowadzenie, w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 11-20. Centrum Badań nad Rodziną, t. 7.
Koperek J., Zaangażowanie rodziny europejskiej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście polskich realiów, w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 23-50. Centrum Badań nad Rodziną, t. 7.
Kurzyna-Chmiel D., Organizacja pomocy społecznej przez administrację samorządową (z wyłączeniem ochrony zdrowia i edukacji), „Auxilium Sociale. Wsparcie społeczne” 2005, nr 2, s. 262.
Leśniak E., Dobrzyńska-Masterhazy A., Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja, w: W. Badura-Madej (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice: Wydawnictwo Śląsk 1999, s. 83-101.
Lisowska E., Rodziny wielodzietne zagrożone ubóstwem, „Polityka Społeczna” 1991, nr 10, s. 32.
Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991, s. 49.
Martysz C., Nitecki S., Szpor G., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001.
Płeczkan K., Rodzina polska u progu XXI wieku, „Problemy Rodziny” 1998, nr 4.
Podolski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańsk 1997, s.122.
Raczkowska J., Kiedy rodzina zawiedzie, Warszawa 1983.
Raczkowska J., Kiedy w rodzinie dzieje się źle, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 6, s. 2-5 (dodatek: „Przygotowanie do życia w rodzinie”).
Stelmaszuk Z. W., Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska, w: M. Racław-Markowska (red.), Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, Warszawa 2005, s. 94-97.
Stojecka-Zuber R., Zadania placówek wsparcia dziennego w kompensowaniu braków opiekuńczo-wychowawczych rodzin dysfunkcyjnych, w: B.Matyjas, R. Stojecka-Zuber (red.), Opieka, wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, Kielce 2007, s. 122.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2013 dla Gminy Końskowola, Końskowola 2007.
Wódz K., Praca socjalna w miejscu zamieszkania, Katowice 1998.
Published
2019-07-26
Section
Articles