Plurality in the Social Service System - Challenges and Threats

  • Maria Gagacka Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: welfare state; pluralism; social services; efficiency; socialization

Abstract

The crisis of the welfare state led both theoreticians and practitioners to search for new solutions in the field of social services. Although the role of social services in the social security system and social work is beyond doubt and in terms of social crisis – even growing pool of benefits to both their standard and availability are very controversial. Pluralism in social policy, which is an instrument for the socialization and increased efficiency, also tends to reflect on the new challenges and threats to the social services system as a consequence of systemic changes.

References

Balcerowicz L., Ekonomia i etyka państwa socjalnego, Warszawa 2006.
Ehrlich S., Oblicza pluralizmu, Warszawa: PWN 1985.
Elementarz III sektora, Warszawa: Stowarzyszenie Klon-Jawor 2005.
Evers A., Shift in the Welfare Mix – Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social Policy, w: A. Evers, H. Wintersberger (Eds.), Shifts in Welfare Mix. Their Impact on Work. Social Services and Welfare Policies, Viena 1988.
Frysztacki K., Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej w Sanach Zjednoczonych, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2005.
Golinowska S., Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 2005, nr 11-12, s. 1-9.
Golinowska S., Tymowska K., Kierunki reformy gospodarczej w sferze usług społecznych, w: A. Łukaszewicz (red.), Usługi społeczne, Warszawa: PWE 1984, s. 21-92.
Goodin R. E., Reasons for Welfare, w: J. D. Moon (Ed.), Boulder: Responsibility, Rights and Welfare, Westview Press 1988, pp. 55-74.
Grewiński M., Podmioty „trzeciego systemu” – nowy partner sektora publicznego w polityce pomocy i integracji społecznej – ekspertyza przygotowana na zlecenie MCPS, Warszawa 2009.
Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism, „Polityka Społeczna” 2006, nr 5-6, s. 8-16.
Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 2009.
Grewiński M., Karwacki A., Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, Warszawa: Wyd. MCPS 2010.
Grewiński M., Karwacki A. (red.), Strategie w polityce społecznej, Warszawa: Wyd. MCPS 2009.
Hartmann A., Usługi społeczne: specyfika, zadania i kierunki rozwoju z perspektywy teorii socjologicznych, w: A. Evers, R. Heinze, T. Olk (red.), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka 2013, s. 91-111.
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.
Herrmann P., Dostępność usług socjalnych – kwestia oceny usług z perspektywy jakości społecznej, w: A. Brandstaetter, P.Herrmann, C.O'Connell (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie 2010, s. 134-153.
Herrmann P., Usługi socjalne jako instrument integracji – z perspektywy Unii Europejskiej, w: A. Brandstaetter,P. Herrmann, C.O`Connell (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu, Warszawa: WSP TWP 2010, s. 85-95.
Karwacki A., Rymsza M., Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, w: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa: Wyd. WSP–TWP 2011, s. 29-54.
Kłoskowska A., Mokrzycki E., Ossowski, w: Encyklopedia socjologii, t. III, Warszawa: Oficyna Naukowa 2000, s. 43-47.
Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2, s. 10-35.
Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
Netting F. E., Przyszłość makropracy socjalnej, w: J. G. Daley (red.), Postępy w pracy socjalnej, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP 2010, s. 75-85.
Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa: PWN 1962.
Piątek K., Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012.
Piątek K. (red.), Państwo socjalne w Europie, Toruń: Wyd. UMK 2005.
Starosta P., Poza metropolią – wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1995.
Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2008.
Szarfenberg R., Polityka społeczna i usługi społeczne, w: M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa: Wyd. Wyższej szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie 2010, s. 43-73.
Szarfenberg R., Standaryzacja usług społecznych, http://www.wrzos.org.pl/ projekt1.18 (dostęp: 20.02.1014).
Zamorska A., Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wrocław: Wyd. UW 2010.
Published
2019-07-26
Section
Articles