The Right to Christian Education in the Conditions of Digital Culture

Keywords: right to Christian education, Directory of Catechesis, digital culture, humanization of language

Abstract

English translation. The original article can be found here

Contemporary man encounters digitality on a daily basis, which affects his life at specific stages of development. This applies above all to the period of childhood and youth, when one is naturally subjected to educational processes. The Directory of Catechesis points out that this influence is so significant that it allows us to speak of a new culture, changing language, shaping mentality and introducing a new hierarchy of values. An important feature of the new culture is its global reach, because digitality by its nature crosses the borders of countries and continents, and geographical distances lose their importance for it. The ecclesiastical legislator, while respecting the right of every person to attain full personal development, declares in can. 217 CCL/1983 the right of all the faithful to receive an integral Christian education. It is a continuous process that should be adapted not only to age, but also to the mentality of the faithful, which is significantly influenced by the new digital culture. The article answers the question of how to guarantee the right to Christian education in the conditions of digital culture. What duties ensue from this right of the faithful for the Pastors of the Church who carry out for them the mission of proclaiming the Gospel in the conditions of digital culture, with particular emphasis on the postulate of humanization of language.

References

Chmielewski, Marek. “Święci pragną świętości.” Tarnowskie Studia Teologiczne 29 (2010), 2: 3–11.

“Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983).” AAS 75 (1983), pars II: 1–317.

Codina, Mónica. “Iglesia, política y opinión pública comunicación institucional y comprensión de una realidad.” Doxa Comunicación (2006), 4: 173–187.

Dyduch, Jan, Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski i Mirosław Sitarz. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II: Lud Boży, t. II, 1. Poznań: Pallottinum 2005.

Consilium Instrumentis Communicationis Socialis Praepositum. „Instructio pastoralis Communio et progressio ad Decretum Concilii Vaticani II de instrumentis communicationis socialis rite applicandum de mandato eiusdem Cancilii exarata (23.05.1971).” AAS 63 (1971): 593–656.

Fisichella, Rino. “Wstęp.” In Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dyrektorium o katechizacji (23.03.2020), 7–13. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2020.

Franciszek. Konstytucja Apostolska “Praedicate evangelium” (19.03.2022). https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/19/0189/00404.html. Accessed 10 May, 2022.

Franciszek. Adhortacja apostolska “Gaudete et exsultate” o powołaniu do świętości w świecie współczesnym (19.03.2018). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018.

Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska “Christus vivit” (25.03.2019). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2019.

Grocholewski, Zenon. “Specyfika prawa Kościoła katolickiego. Referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 7 maja 2004.” Poznańskie Studia Teologiczne 17 (2004): 19–33.

Hervada, Javier. “Księga II. Lud Boży. Część I–II.” In Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 199–222. Kraków: Wolters Kluwer, 2011.

Jan Paweł II. “Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Misja Kościoła w erze komputerów (24.01.1990).” In Jan Paweł II – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Konkordancja, ed. Dariusz Sonak, Izabela Piątek-Belina, Damian Belina, Agnieszka Szajda, Michał Wyrostkiewicz, 139–141. Lublin–Olsztyn, 2015.

Jastrzębska Golonka, Danuta. “Wartościowanie leksemu fajnie w odczuciu współczesnego użytkownika języka.” Poznańskie Spotkania Językoznawcze (2007), 31: 151–164.

Klemens Aleksandryjski. “Protrepticus.” In Patrologia cursus completus. Series graeca, t. 8, ed. Jacques Paul Migne, 49–246. Parisiis: Garnier 1857–1891.

Lorda, Juan Luis. “Antropología de la formación cristiana. La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales.” In XI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, ed. Lucas F. Mateo-Seco i inni, 927–941. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1990.

Meddi, Luciano. “Considerazioni sulla proposta catechistica del nuovo Direttorio. Punti consolidati, intuizioni da verificare e nuove prospettive.” Salesianum 82 (2020), 4: 842–871.

Niewęgłowski, Jan. “Zarys wychowania chrześcijańskiego.” Seminare. Poszukiwania naukowe 26 (2009): 265–277.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dyrektorium o katechizacji (23.03.2020). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2020.

Pellitero Iglesias, Ramiro. “La aportación de la perspectiva Cristiana en el actual momento educativo.” Roczniki Teologiczne 67 (2020), 11: 29–44.

Sławiński, Henryk. “Trwała wartość słowa pisanego w multimedialnym świecie i upowszechnianie Dobrej Nowiny.” In Dobra Nowina w środkach społecznego przekazu, ed. Henryk Sławiński, 21–46. Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów, 2020.

Sobór Watykański II. “Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim «Gravissimum educationis» (28.10.1965).” AAS 58 (1966), 728–739.

Sultana, Carl-Mario. “A Pastoral Reading of the Directory for Catechesis.” Roczniki Teologiczne 68 (2021), 11: 43–56.

Tomasz z Akwinu. Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis, t. 4, ed. Marie Fabien Moos. Parisiis: Lethielleux, 1947.

Tyszka, Andrzej. Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Warchala, Jacek. Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.

Published
2023-06-02