Argument from Scripture in Fundamental Theology and Determinants of its Motivational Value

Keywords: fundamental theology, argument from Scriptures, biblical Judaism, fulfillment of Scripture, relecture of the sacred text

Abstract

One of the essential arguments in fundamental theology invoked to authenticate the divine dignity of Jesus of Nazareth is the argument from Scripture. This argument demonstrates that in the historical person of Jesus of Nazareth the messianic prophecies and saving promises of the Old Testament were fulfilled. This line of thought was already present in the auto-apology of Jesus of Nazareth and in the evangelizing activity of the Apostolic Church.

The aim of this article is to point out the historical and theological determinants of the motivational value of this argument, which have not been sufficiently shown so far. To achieve this goal, the historical overview of the argument was first presented. Next, three important determinants of its motivational value were shown. Invoking this argument to authenticate the messianic claims of Jesus of Nazareth, one must first bear in mind the fact of the multiformity of Judaism at the time in which He lived. No less important is the correct understanding of the fulfillment of the Old Testament prophecies in Jesus of Nazareth. Related to this is the third issue – the practice of relecture of the sacred text in the Jewish tradition. The outlined determinants, properly taken into account in the lecture of fundamental theology, can contribute to a more effective motivation to the Christian faith by means of a biblical argument.

References

Adamczyk, Dariusz. „Relektura psalmów cytowanych w Ewangeliach synoptycznych”. Studia Gnesnensia 23(2009): 5-53.

Bartnicki, Sławomir. Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego według kardynała Avery Dullesa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Bartynowski, Stanisław. Apologetyka podręczna. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów, 1923.

Borto, Paweł. „«Pismo mówi, że on ma powstać z martwych» (J 20,9). Znaczenie odwołania się do Pisma w najwcześniejszych formach wyznania wiary w zmartwychwstanie. Analiza teologicznofundamentalna”. Roczniki Teologiczne 66(2019), 9: 19-34.

Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Warszawa: Fronda, 2007.

Chrostowski, Waldemar. „Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej «Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej»: XIII Sympozjum Teologiczne «Kościół a Żydzi i Judaizm», Warszawa, 22 V 2002”. Collectanea Theologica (2003), 2: 5-12.

Chrostowski, Waldemar. „Kościół a Izrael”. Collectanea Theologica (2003), 1: 73-94.

Chrostowski, Waldemar. „Nowy Testament a judaizm – możliwości i wyzwania”. Collectanea Theologica (1994), 2: 11-23.

Chrostowski, Waldemar. „Targumiczne reguły i techniki przekładu Pisma Świętego”. Przegląd Powszechny (1990), 2: 249-262.

Chrostowski, Waldemar. „Żydzi i religia żydowska w «Przekroczyć próg nadziei» Jana Pawła II”. Collectanea Theologica (1996), 2: 79-89.

Dohmen, Christoph, Günter Stemberger. Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.

Dunn, James. „Ekspansja chrześcijaństwa od Jerozolimy do Rzymu (lata 30-70)”. W Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. Hershel Shanks, 149-210. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2013.

Feldman, Louis. „Judaizm palestyński i diaspory w I wieku”. W Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. Hershel Shanks, 25-87. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2013.

Franciszek, „List apostolski Scripturae sacrae affectus w XVI stulecie śmierci św. Hieronima”, The Holy See. Dostęp 14.03.2021. http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters /documents/papa-francesco-lettera-ap_20200930_scripturae-sacrae-affectus.html.

Hergesel, Tomasz. „Gdy Izrael z Egiptu wychodził… Wydarzenia, interpretacje”. Colloquium Salutis 12(1980): 193-229.

Hładowski, Władysław. Zarys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarygodnością Objawienia. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1980.

Jasiński, Andrzej. „Stary i Nowy Testament w tradycji chrześcijańskiej”. Częstochowskie Studia Teologiczne 30(2002): 35-49.

Jędrzejewski, Sylwester. „Judaizm diaspory w okresie drugiej świątyni”. Seminare 27(2010): 9-27.

Kamykowski, Łukasz. „Jezus w świetle swej nauki i czynów. U źródeł wiary Kościoła”. W Objawienie i Chrystus (Teologia fundamentalna, t. 3), red. Tadeusz Dzidek, Łukasz Kamykowski, Adam Kubiś, 86-158. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1999.

Kopeć, Edward. Apologetyka. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1974.

Kubiś, Adam. „«Miłości pragnę, nie krwawej ofiary». Relektura Oz 6,6 w Ewangelii według św. Mateusza”. Collectanea Theologica (2016), 4: 103-124.

Ledwoń, Ireneusz. „Skrypturystyczny argument”. W Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki i in., 1102-1104. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Lohfink, Gerhard. Przeciw banalizacji Jezusa. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2015.

Łomnicki, Edward. „Argument skrypturystyczny w ujęciu pisarzy starochrześcijańskich”. Tarnowskie Studia Teologiczne 10(1987): 198-227.

McDowell, Josh. Przewodnik apologetyczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2002.

Misiarczyk, Leszek. „«Dialog» Justyna a rekonstrukcja niektórych aspektów judaizmu II wieku”. Studia Płockie 26(1998): 53-65.

Myśków, Józef. Zagadnienia apologetyczne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986.

Napiórkowski, Andrzej. Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2016.

Papieska Komisja Biblijna. Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Poznań: Pallottinum, 1994.

Papieska Komisja Biblijna. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Kielce: Wydawnictwo Verbum, 2002.

Piekarz, Danuta, „Relektura Starego Testamentu w świetle Chrystusa”. W Z badań nad Biblią, z. 7, red. Tadeusz Jelonek, 21-30. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2003.

Poniży, Bogdan. Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1991.

Rafiński, Grzegorz. „Odniesienia do Starego Testamentu w Listach św. Pawła”. Studia Gdańskie 42(2018): 17-38.

Rosa, Stanisław. Teologia fundamentalna. Cz. I. Chrystologia. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 1998.

Rubinkiewicz, Ryszard. „Główne linie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej «Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej»”. Collectanea Theologica (2003), 1: 9-18.

Rusecki, Marian. „Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa”. Sympozjum (2001), 1: 19-35.

Rusecki, Marian. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010.

Seweryniak, Henryk. „Mesjanizm grup społecznych Izraela w epoce Jezusa”. Studia Płockie 25(1997): 15-32.

Seweryniak, Henryk. Tajemnica Jezusa. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2001.

Sieniatycki, Maciej. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Kraków: Nakładem Autora, 1932.

Sikora, Adam. „Relektura cytatów z Księgi Psalmów w Ewangelii według św. Jana”. Poznańskie Studia Teologiczne 24(2010): 121-138.

Strękowski, Stanisław. „Wezwanie do nawrócenia u apologetów chrześcijańskich II-III w.”. Lux Veritatis 1(1999): 184-195.

Sztuk, Dariusz. „Pawłowa relektura Rdz 1,1 w hymnie chrystologicznym Kol 1,15-20”. Studia Bydgoskie 7(2013): 55-66.

Tanzer, Sarah. „Judaizmy w I w. po Chr.”. W Słownik wiedzy biblijnej, red. Bruce Metzger, Michael Coogan, 275-279. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 1996.

Tomczak, Ryszard. „Argument skrypturystyczny i taumaturgiczny w uzasadnieniu boskiego posłannictwa Jezusa z Nazaretu”. Collectanea Theologica (1996), 3: 43-60.

Tronina, Antoni. „Judaizm a chrześcijaństwo w I wieku. Koegzystencja czy konfrontacja?”. Collectanea Theologica (2003), 1: 117-137.

Waldenfels, Hans. O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1993.

Witczyk, Henryk. „Pamiątka Jezusa – holistyczny model teologii biblijnej Nowego Testamentu”. Roczniki Biblijne (2009), 1(56): 201-227.

Żydzi i chrześcijanie. Benedykt XVI w dialogu z rabinem Arie Folgerem. Kraków: Wydawnictwo AA, 2021.

Published
2022-11-16
Section
Articles