Faith as a Legal Good that Requires Protection

Keywords: legal good, faith, Benedict XVI

Abstract

The concept of legal good indicates a value that should be protected by criminal law. Pope Benedict XVI recognized faith as such good, pointing to the positive effects of its canonical protection. A more effective fight against pedophilia is one of these effects. However, a question arises about the status of faith as a legal good in secular criminal law. Could it also be recognized there, as in ecclesiastical law, as such good and, consequently, protected by sanctions? What would the effects of such protection be? The article is an attempt to answer these questions based on the analysis of Benedict XVI’s text “The Church and scandal of sexual abuse” and the very concept of the legal good, as well as the contemporary context of the problem. These analyzes prove that recognizing faith as a legal good would be something positive both for individuals and for society as a whole. However, in the current situation, this is hardly possible.

References

Benedykt XVI. „Encyklika Deus caritas est” (25 grudnia 2005). Stolica Święta. Dostęp 21 lutego 2022 r. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html.

Benedykt XVI. „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”. Konferencja Episkopatu Polski. Dostęp 21 lutego 2022 r. https://episkopat.pl/benedykt-xvi-kosciol-a-skandal-wykorzystywania-seksualnego-pelny-tekst-polski/.

Birnbaum, Johann Franz Michael. „Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung”. Archiv des Criminalrechts 15 (1834): 149 n.

Bojarski, Marek, Jacek Giezek i Zofia Sienkiewicz. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczegółowa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.

Buchała, Kazimierz, i Andrzej Zoll. Polskie prawo karne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997.

Cieślak, Marian. Polskie prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1995.

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (4 listopada 1950 r.). Ministerstwo Rodziny i Spraw Społecznych. Dostęp 21 lutego 2022 r. https://www.gov.pl/web/rodzina/europejska-konwencja-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci.

Filipczak, Mateusz. „Nauka o dobru prawnym i jej rola w badaniu konstytucyjności prawa karnego”. Studia Prawno-Ekonomiczne 102 (2017): 23–36.

Gruszecka, Dagmara „Pojęcie dobra prawnego w prawie karnym”. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie 2008: 135–155.

Jędrejek, Grzegorz, i Tadeusz Szymański. „Prawna ochrona uczuć religijnych w Polsce. Próba oceny dotychczasowych rozwiązań, czyli o rozdźwięku pomiędzy literą prawa a jego aplikacją”. Studia z Prawa Wyznaniowego 5 (2002): 171–202.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (2 kwietnia 1997 r.). ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. Sejm RP. Dostęp 21 lutego 2022 r. https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.

Kozłowska-Kalisz, Patrycja. „Funkcje prawa karnego”. W Prawo karne materialne. Część ogólna, red. Marek Mozgawa, 25–28. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2006.

Marek, Andrzej. Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck, 2003.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (16 grudnia 1966 r). ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. Sejm RP. Dostęp 21 lutego 2022 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10 grudnia 1948 r.). UNESCO. Dostęp 21 lutego 2022 r. https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.

Prengel, Marek „Dobro prawne – centralne pojęcie dla prawa karnego”. Jurysta 5(2002): 5–7.

Ratzinger, Joseph. „Wiara jako nawrócenie – metanoia”. W: Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach, red. Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka, 66–78. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Ratzinger, Joseph. „Wiara jako poznanie i praktyka – podstawowa opcja chrześcijańskiego Credo”. W Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach, red. Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka, 42–51. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Tarapata, Szymon. Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Warylewski, Jarosław. Prawo karne. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007.

Wolter, Władysław. Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna. Kraków: Leon Frommer, 1933.

Wróbel, Włodzimierz, i Andrzej Zoll. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011.

Zawłocki, Robert. „Przestępstwo i jego struktura. Pojęcie przestępstwa”. W System Prawa Karnego. T. 3: Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. Ryszard Dębski, 36–134. Warszawa: C.H. Beck. Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013.

Zoll, Andrzej. „Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego w świetle Konstytucji”. W Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa, red. Jarosław Majewski, 9–21. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, 2007.

Published
2022-03-15
Section
Articles