Actualization’s Word in Preaching

Keywords: homily, sermon, word of God, actualization, Sacred Scripture

Abstract

Without actualization, preaching loses its purpose, becoming unattractive, and the very word of God is perceived by the listeners as devoid of its saving power, now lifeless. The study confirms these theses. The article organizes and synthetically presents the most important issues related to actualization: the theological foundations of actualization, the main principles of its implementation; biblical models of actualization as models for modern preaching; the updating process. Finally, a descriptive definition of actualization was formulated.

References

Bardzki, Krzysztof. „Patrystyczna egzegeza alegoryczna”. Vox Patrum 23(2003): 49–64.

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Verbum Domini. Poznań: Pallottinum, 2010.

Benedykt XVI. List apostolski w formie „motu proprio” ogłaszający rok wiary Porta fidei. Po¬znań: Pallottinum, 2011.

Biscontin, Chino. „Biblia a homilia”. L’Osservatore Romano (pol.) 32(2011): 45–49.

Bouyer, Louis. Wprowadzenie do życia duchowego. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.

Czajkowski, Michał. „Interpretacja Biblii w Kościele”. Studia Theologica Varsaviensia 33(1995): 183–188.

„Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totus”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 288–301. Poznań: Pallottinum, 2002.

„Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis”. W: Sobór Watykański II. Kon¬stytucje. Dekrety. Deklaracje, 478–508. Poznań: Pallottinum, 2002.

Dyk, Stanisław, Klementowicz, Michał, Wyrostkiewicz, Michał. Słowo aktualne. Przepowiadanie a kwestie społeczne. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Pa¬radyża, 2019.

Franciszek. Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii ga¬u¬dium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Franciszek. Encyklika o wierze Lumen fidei. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013.

Guardini, Romano. „La prédication mystagogique”. La Maison-Dieu 158(1984): 137–147.

Hajduk, Ryszard. „Mea res agitur. Egzystencjalny aspekt przepowiadania homilijnego”. W: Ho¬milia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. Michał Dąbrówka, Michał Klementowicz, 51–61. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2017.

Haręzga, Stanisław. „Droga Słowa Bożego od zrozumienia do inkulturacji”. W: Interpretacja Bi¬blii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. Ryszard Rubinkiewicz, 196–217. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOCATIO, 1999.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych. „Przepowiadanie misterium wiary: homilia nie¬dzielna”. W: Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, oprac. Henryk Sławiński, 29–88. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2015.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium homiletyczne. Poznań: Pallottinum, 2015.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzym¬skiego. Poznań: Pallottinum, 2004.

„Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. De¬krety. Deklaracje, 104–166, Poznań: Pallottinum, 2002.

„Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum”. W: Sobór Watykański II. Konsty¬tucje. Dekrety. Deklaracje, 350–363. Poznań: Pallottinum, 2002.

„Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, s. 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.

„Konstytucja o Liturgii świętej Sacrosanctum Concilium”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 48–78. Poznań: Pallottinum, 2002.

Kudasiewicz, Józef. „Proforystyka pastoralna, Pismo Święte jako księga ludu Bożego”. W: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. Jan Szlaga, 221–275. Poznań: Pallottinum, 1986.

Levoratti, Armando J. „Interpretacja Pisma Świętego”. W: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. William R. Farmer, 50–72. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2001.

Magnani, Paolo. „L’omelia, attualizzazione della Parola”. Liturgia 44(2009): 79–99.

Matuszczyk, Bożena. „Retoryka Kościoła dziś – «siedem grzechów głównych» współczesnego kaznodziejstwa”. W: Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych. Materiały konferencyjne, Bydgoszcz, 3–5 kwietnia 1997 r., red. Elżbieta Laskowska, 123–133. Byd¬goszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1999.

Papieska Komisja Biblijna. „Interpretacja Biblii w Kościele”. W: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. Ryszard Ru¬bin¬kiewicz, 24–100. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOCATIO, 1999.

Pindel, Roman. „Biblijne wzorce dla współczesnej aktualizacji na przykładzie Dz 4,1–31”. Polo¬nia Sacra 60(2020): 149–165.

Pindel, Roman. Aktualizacja według Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Bi¬blii w Kościele”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra¬kowie, 2002.

Sartore, Domenico. „Attualizazione della Parola”. W: Dizionario di Omiletica, a cura di Manlio Sodi, Acchille Maria Triacca, 156–160. Torino–Bergamo: Editrice Elle Di Ci – Editrice Velar, 1998.

Simonetti, Manlio. Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycz¬nej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000.

Siwek, Gerard. „Ewangelizacyjna funkcja homilii”. Homo Dei 62(1993): 84–97.

Wallner, Alfred. Werkbuch Predigt. Im Dialog mit der Gemeinde. Graz–Wien–Köln: Verlag Sty¬ria, 1989.

Witczyk, Henryk. „Dlaczego i jak soborowa Konstytucja Dei Verbum przybliżyła Biblię Kościo¬łowi?”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 59(2006): 179–191.

Published
2022-01-31
Section
Articles