Celebrating the Eucharist as a Space for Fulfilling the Call for New Evangelization

Keywords: celebration of the Eucharist, homily, new evangelization

Abstract

The content of the article answers the question of how celebrating the Eucharist can become a space for fulfilling the call to new evangelization. In answering this question, the possibilities of implementing such elements in the new evangelization, such as new enthusiasm, new means of expression, and kerygmatic and missionary methods were presented for celebrating the Eucharist. It has been shown that a new fervor can take the form of a celebration with renewed faith and the naturalness of experiencing God’s presence. This new way of expressing fervor should be integrated into the adaptive possibilities of the liturgical celebration without violating the holiness and mystery of the Eucharist. The motive for applying the kerygmatic method is Christ’s Passove r event, which is made present in the Eucharist and is the kerygma’s content source in the strict sense. The missionary method, on the other hand, can be manifested, for example, in the Mass homily opening up to the problems and desires of de-Christianized people.

References

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła „Sacramentum Caritatis”, Wydawnictwo M, Kraków 2007.

Brzuszek B., Kerygmat. W teologii dogmatycznej, „Encyklopedia katolicka”, t. 8, red. A. Szostek i in., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, kol. 1363-1364.

Chromy R., Eucharystia daje życie. Tematyka, założenia i cele programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, w: Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt teologiczno-pastoralny, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, Instytut Gość Media, Katowice 2019, s. 11-20.

Corbon J., Liturgia – źródło wody życia, „W drodze”, Poznań 2005.

De Lubac H., Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, „W drodze”, Poznań 2011.

Dotolo C., L’annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla „Evangelii Gaudium”, Cittadella editrice, Assisi 2015.

Dyk S., Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie, Wydawnictwo „Przystanek Jezus”, Gubin 2015.

Fagerberg D.W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018.

Fisichella R., La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall`indiferenza, Mondadori, Milano 2011.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie „Evangelii Gaudium”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2013.

Franciszek, Encyklika o wierze „Lumen fidei”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Grillo A., Eucaristia, celebrazione dei sacramenti e percorsi di primo Annuncio. Da una „pratica senza fede” ad una fede che si nutre della pratica rituale, „Orientamenti pastorali” 51 (2003), s. 11-94.

Hajduk R.., Współczesne typy przepowiadania słowa Bożego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2019.

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris missio”, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 1996, s. 379-460.

Jan Paweł II, List apostolski na rok Eucharystii „Mane nobiscum Domine”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004.

Jan Paweł II, List apostolski w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000 „Tertio millennio adveniente”, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1997, s. 167-205.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.

Klementowicz M., Intertekstowość w homilii, „Roczniki Teologiczne” 66 (2019), z. 12, s. 53-64.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Pallottinum, Poznań 1998.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, Rzym 2020, ekai.pl/dokumenty/instrukcja-nawrocenie-duszpasterskie-wspolnoty-parafialnej-w-sluzbie-misji-ewangelizacyjnej-kosciola/.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Pallottinum, Poznań 2004.

Kudasiewicz J., Zuberbier A., Kerygmat, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, t. 1, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1998, s. 246-248.

Kwiecień T., Wprowadzenie, w: J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, „W drodze”, Poznań 2005, s. 5-9.

Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 2, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1995.

Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Migut B., Eucharystia jako ofiara i zasady uczestnictwa w niej, „Dobry Pasterz” 45 (2020), s. 35-54.

Rahner K., Pisma wybrane, t. 2, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Rahner K., Wort und Eucharistie, w: K. Rahner, Schriften zur Theologie, t. IV, Benziger, Einsiedeln 1964, s. 313-355.

Ravasi G., Dire Dio in modo bello. Evangelizazzazione, arte ed estetica, w: Vino nuovo in otri nuovi? Sfide pastorali e giuridiche della nuova evangelizazzione, a cura di M. Draulich, J. Pudumai Doss, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, s. 341-358.

Righi D., La liturgia di coinvolgimento del sensibile nello Spirito e il suo ruolo nell’evangelizazzazione, w: Teologia dell’evangelizzazione. Fondamenti e modelli a confronto, a cura di M. Tagliaferri, EDB, Bologna 2014, s. 79-87.

Sadłoń W., Jak wierzą Polacy?, w: Wierzę w Syna Bożego. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2012, s. 269-275.

Sodi M., La „nova evangelizatio” comincia anche dall’educazione alla liturgia?, w: Vino nuovo in otri nuovi? Sfide pastorali e giuridiche della nuova evangelizazzione, a cura di M. Draulich, J. Pudumai Doss, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, s. 317-340.

Torcivia C., Il kerygma cristiano e i legami affetivi, Il Pozzo di Giacobe, Trapani 2009.

Torcivia C., Una lettura teologico-pastorale dei Lineamenta per il sinodo sulla nuova evangelizazzione, w: Vino nuovo in otri nuovi? Sfide pastorali e giuridiche della nuova evangelizazzione, a cura di M. Draulich, J. Pudumai Doss, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, s. 61-81.

Vincie C., Mystagogical Preaching, w: A Handbook for Catholic Preaching, gen. ed. E. Foley, Liturgical Press, Collegeville, MN 2016, s. 134-145.

Published
2021-01-29
Section
Articles