Proclamation of the Word of God to Men

  • Jan Twardy Major Seminary in Przemyśl, Poland
Keywords: homiletics, sermon, typology of sermon, separate sermons for men, men, marriage

Abstract

In 19th and 20th century sermons to men were generally mentioned within the theory of missions and parish retreat. The problem was widerly presented by Rev. Szczepan Sobalkowski and Rev. Ferdynand Machay. Those homilets pointed the need of showing men’s duties, stressing their positive and negative attributes – showing at the same time the methods the priests may use preaching to this group of listeners. The author of the article emphasizevs that man devoted to Chistian life should pray and strive for perfection. Then he presents man’s devotion to life in marriage and family – stressing the love significance and concern for life. Next, there are indications concerning elderly and alone men. In the end, such circumstances of proclamation of  the word of God as missions and retreat, Sundays and festivities, pastoral days of different professions, pilgrimages have been presented. It is advisable to develop reflection over man’s part in family, nation and in the Church.

References

Augustyn, „De doctrina christiana”. O nauce chrześcijańskiej. Tekst łacińsko-polski, tłum. J. Sulowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, s. 258-259.

Biel S., Mężczyźni. Medytacje biblijne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Biłko J., Kazania przedmisyjne, Drukarnia św. Józefa, Kielce [b.r.w.].

Bisztyga K., Misje i misjonarze, Wydawnictwo ks. Jezuitów, Kraków 1922.

Bisztyga K., Nauki stanowe, „Przegląd Homiletyczny” 12 (1934), s. 47-48.

Bisztyga K., Rozkład nauk misyjnych lub rekolekcyjnych, „Przegląd Homiletyczny” 12 (1934), s. 226-227.

Borutka T., Mężczyzna, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Wydawnictwo Polwen, Radom 2003, s. 283-290.

Czuj J., Wymowa kościelna, Wyd. PAX, Warszawa 1955.

Grabowski J., Męska duchowość w praktyce, „Niedziela” 2020, nr 11/15, s. 3.

Haduch H., Zasady wymowy ogólnej i kościelnej, Wydawnictwo ks. Jezuitów, Kraków 1927.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny w świecie współczesnym, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1998.

Jan Paweł II, Ahortacja apostolska „Redemptoris custos” o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Kościoła (15.08.1989), Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1989.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03 1995), Wydawnictwo „M”, Kraków 1995.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1999.

Kosiński W., O kazaniach stanowych, „Przegląd Homiletyczny” 9 (1931), s. 81-86.

Kowalik K. P., Patron mężczyzn, „Niedziela” 2020, nr 11/15, s. 10-11.

Krukowski J., Teologia pasterska katolicka, Drukarnia A. Lévaya, Przemyśl 1869.

Krukowski J., Teologia pasterska katolicka, Nakł. Księgarni Gebethnera, Kraków 1880.

Machay F., O kazaniach i rekolekcjach dla mężczyzn, „Ateneum Kapłańskie” 59/1(1959), s. 68-74.

Marchewka S., Metoda nauk stanowych, „Przegląd Homiletyczny” 2(1924), s. 279-283.

Mucha J., Nauki stanowe, „Homo Dei” 1 (1948), s. 114.

Nowoczesna misja parafialna, Wydawnictwo oo. Redemptorystów, Wrocław 1948.

Panuś K., Zarys historii Kaznodziejstwa, cz. II: Kaznodziejstwo w Polsce, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001.

Piekara M., Duchowość po męsku, „Niedziela” 2020, nr 11/15, s. 12-13.

Pilch Z., Wykład zasad kościelnej wymowy, Pallottinum, Poznań 1958.

Pirożyński M., Nowoczesna misja parafialna, Wydawnictwo oo. Redemptorystów, Wrocław 1948.

Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005, red. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Wydawnictwo „M”, Kraków 2005.

Siwek G., Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1999.

Siwek G., Przepowiadać skuteczniej, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1992.

Sobalkowski Sz, Nauczanie wychowawcze, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego” Kielce 1935, s. 375-436.

Stelmasik A., Mężczyźni w Kościele, „Niedziela” 2020, nr 11/15, s. 14-15.

Szpanerski J., O zasadach wymowy, Wydawnictwo ks. Jezuitów, Kraków 1870.

Świderski L., Rekolekcje i misje parafialne, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego”, Kielce 1935, s. 460-490.

Tarnowski J., Kaznodzieja jako wychowawca, w: Sługa słowa, red. W. Przyczyna, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1998, s. 153-164.

Teologia pasterska z różnych autorów, t. 1, Drukarnia Piotra Fillera, Lwów 1844.

Wiara, modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej, red. B. Woźnica, Katowice, Rzym 1976.

Wilczek J., Pastoralna o homiletyce, t. 1, Drukarnia Karola Budwaisera, Kraków 1864.

Ważyński A., Homiletyka, Drukarnia „Czas” F. Kluczyckiego, Kraków 1891.

Wuwer A., Szlachta D., „Caritas et iustitia in re sociali”. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966-2016). Edycja źródeł z komentarzem, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

Published
2021-01-29
Section
Articles