Preaching in a Multicultural Society on the Example of the Ministry of a Cruise Ship Chaplain

Keywords: Apostleship of the Sea People, chaplain, preaching

Abstract

The article is the result of research in the field of pastoral theology. It deals with the preaching ministry of a cruise chaplain. This ministry is an example of service in a multicultural environment in which the chaplain is subordinate to lay people: the ship’s captain and program director. His preaching is one of many cultural offers that are delivered to the participants of the trip. It is also a service performed for ship crew members representing many nations and having diverse social status.

References

Apostleship of the Sea of the United States of America, Cruise Ship Priest Manual, [b.w.], Dania–Florida 2016.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Rzym 30.09.2010, Pallottinum, Poznań 2010.

Cruise Lines International Association, 2019 Cruise Trends & Industry Outlook, [b.w. m.w.], 2019.

Dyk S., Ewangelizacyjny charakter przepowiadania słowa Bożego, „Przegląd Homiletyczny” 5-6 (2001/2002), s. 25-32.

Dyk S., Kaznodziejstwo – misja, który wypływa z kapłańskiej tożsamości, „Studia Pastoralne” 6 (2010), s. 75-86.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 24.11.2013, Wydawnictwo M, Kraków 2013.

Franciszek, List apostolski motu proprio Humanam progressionem, Rzym 17.08.2016, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html (dostęp: 01.04.2020).

Gadowski S., Duszpasterstwu Ludzi Morza w Polsce. Studium teologicznopastoralne, [mps] Lublin 2012.

Górka L., Prozelityzm, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, kol. 550-551.

Greshake G., Być kapłanem dzisiaj, W drodze, Kraków 2010.

Holland America Line, Guest Staff Program. Priest General Information, [b.w.m.r.w.].

Jan Paweł II, Konstytucja Pastor Bonus, Rzym, 28.06.1988, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.html (dostęp: 01.04.2020).

Jan Paweł II, List apostolski motu proprio o Duszpasterstwie Ludzi Morza Stella maris, Rzym 31.01.1997, http://aos-pl.org/?q=node/58 (dostęp: 01.04.2020).

Kwiatkowski D., Prezbiter szafarzem sakramentów i głosicielem słowa Bożego w wybranych posoborowych dokumentach Kościoła, „Liturgia Sacra” 20 (2014), nr 2, s. 349-363.

Müller Ph., Predigt ist Zeugnis. Grundlegung der Homiletik, Herder, Freiburg im Breisgau-Basel-Wien 2007.

Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, Rzym 25.03.1993.

Paweł VI, List motu proprio Apostolicae Caritatis, Rzym, 19.03.1970, http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motuproprio_19700319_apostolicae-caritatis.html (dostęp: 01.04.2020).

Pericé A.M. [Alfred Matas], Dios también viaja en Crucero, Editorial Edimurtra, Barcelona 2011.

Pindel R., Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktu z Bogiem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010.

Pius XI, Apostleship of the Sea for Catholic Seafarers. Approved and Blessed by his Holiness Pius XI, w: Duc in altum, The Apostleship of the Sea, [b.w.], Glasgow 1926, s. 1-4.

Pracz E., Duszpasterstwo ludzi morza w świetle współczesnego nauczania Kościoła, [mps] Kraków 2010.

Pracz E., Morskie Duszpasterstwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 13, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, kol. 309-310.

Pracz E., John Paul II’s contribution to development of the Apostleship of the Sea, „Polonia Sacra” 18 (2014) 3 (36), s. 95-107

Przygoda W., Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVI, „Verbum Vitae” 27 (2015), s. 251-274.

Sitko M., Struktura i Kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, „Kościół i Prawo” 1 (2012), nr 14, s. 105-117.

Siwek G., Kaznodzieja jako świadek, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1997, s. 81-108.

Sławiński H., Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. Recepcja współczesnego nauczania Kościoła w „Dyrektorium homiletycznym”, Ancilla Verbi, t. 7, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2018.

Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Wydawnictwo M, Kraków 2008.

Sławiński H., Prawo do wolności religijnej i jego naruszanie we współczesnej Europie, „Studia Włocławskie” 17 (2015), s. 295-310.

Sobol E., Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1995.

Szewczyk L., Preaching the word of God in a secularised community, „Theologos. Theological Revue” 19 (2017), nr 2, s. 88-99.

The Florida-Caribbean Cruise Association, 2018 Cruise Industry Overview, Pembroke Pines, Florida 2018.

Twardy J., Skuteczność głoszenia słowa Bożego, „Anamnesis” 10 (2004), nr 2, s. 100-108.

Wilemska E., Kapelan. Nazwa, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, kol. 650-651.

Published
2020-12-30
Section
Articles