21st Century Catechist—a Religion Teacher, or an Evangelizer?

Keywords: evangelization, catechization, catechist, teacher, evangelizer

Abstract

The author, basing on church documents and theological elaborations, presents challenges for the 21st-century catechist in the context of a changing world and its new (second) evangelization. Modern-day Christians—people who have received the sacrament of Baptism—have departed far from Christ. Hence the need for re-evangelization and re-catechization of nominally believing societies. The purpose of evangelizing catechesis understood in this way is to bring this world back to Christ, to establish relationships with him and to deepen mutual relations: God–human. The material analyzes the shortcomings and errors of the modern catechist. Pastoral suggestions and indications were also given and perspectives for new evangelizers were shown. The church faces a great mission. It is not only the expansion of the Lord's disciples, but also the recovery of the lost who have withdrawn and no longer walk with him (compare John 6:66). The evangelizer, in reality that is constantly secularizing and secularizing, can contrast God’s living Word and his own living testimony. Currently, he has many tools at his disposal to reach the recipients—former disciples who were discouraged by the Church because of its difficult speech (John 6:60), or scandals and abuses of the clergy. The church is determined to constantly reaffirm the irreplaceable role of teachers in its mission. It is also a task for catechists themselves who, identifying with the Teacher of Nazareth, should be aware of the mission entrusted to them by the Church.

References

Bellinger G.J., Bibliographie des Catechismus Romanus. Ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos 1566-1978, Verlag Valentin Koerner, Baden-Baden 1983.

Cordes P. J., Nowa ewangelizacja w rozumieniu Jana Pawła II, „L’Osservatore Romano” 4 (2012), s. 57-60.

Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. W. Kania, Wydawnictwo M, Kraków 2000. Seria: Biblioteka Ojców Kościoła 14.

Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html (dostęp: 02.04.2020).

Głowa W., Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 1999.

Górny G., Holenderski prometeizm, „Przewodnik Katolicki” 2003, nr 27, s. 32-33.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, Rzym 1979, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/catechesi.html (dostęp: 02.04.2020).

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_mater_1.html [dostęp: 01.04.2020].

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed opactwem oo. Cystersów w Mogile, Kraków-Nowa Huta, 9 czerwca 1979 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. 9, Wydawnictwo „M”, Kraków 2008.

Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html (dostęp: 01.04.2020).

Janusz T. A., Media pasją św. Maksymiliana, „Niedziela” 2001, nr 46, s. 22.

Katechizm Kościoła katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.

Kompletna bibliografia przekładów dzieł Orygenesa na język polski z lat 1901-2003, oprac. W. Stawiszyński, w: H. Crouzel, Orygenes, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Homini, Kraków 2004, s. 341-378.

Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. 1, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.

Murawski R., Katecheza, w: Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1982, s. 198-200.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Osławska A., Kaznodziejstwo chrześcijańskie na horyzoncie XXI wieku, w: W nurcie odnowy przepowiadania homilijnego, red. nauk. I. Kosmana, L. Pintal, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2011, s. 283-293.

Paweł VI, Adhortacja Apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi, Rzym 1975, tłum polskie aprobowane przez KEP: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 1975. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html (dostęp: 02.04.2020).

Pazera W., Koncepcja homilii w dziele nowej ewangelizacji, [b.w.], Częstochowa 2002.

Pio X, Catechismo della Dottrina Christiana, Fratelli Lanzani Tipografi, Milano 1908.

Reicke B., Clemens, w: Lexikon der Alten Welt, Bd. I: A-G, red. K. Bartels, L. Huber, Patmos Verlag GmbH & Co. KG, Tübingen–Zürich 2001, kol. 645.

Ryś G., Moc wiary, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.

Sikora A., Chrzest jako źródło apostolstwa świeckich, „Teologia i Moralność” 10 (2015), nr 1, s. 81-91.

Sławiński H., Rola homilii w liturgii Kościoła, „Studia Włocławskie” 4(2001), s. 289-303.

Sobór Watykński II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2012.

Sobór Watykński II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2012.

Starowieyski M., Bibliografia uzupełniająca, w: J.N.D. Kelly, Złote Usta. Jan Chryzostom, przeł. K. Krakowczyk, Wydawnictwo: Homini, Bydgoszcz 2001, s. 322-327 [Bibliografia wydań Jana Chryzostoma i polskojęzycznych opracowań].

Stawiszyński W., Bibliografia patrystyczna 1901-2004, Wydawnictwo Homini, Kraków 2005.

Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. 2, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2008, [nr 879].

Wykaz publikacji Księdza Profesora Romana Murawskiego SDB, „Seminare” 2001, nr 17, s. 23-31.

Życiński J., Wizja nowej ewangelizacji przesłaniu II Specjalnego Synodu Biskupów Europy a obecne problemy duszpasterskie Kościoła w Polsce, w: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego KEP, Program duszpasterski na rok 2000/2001, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2000.

Published
2020-12-30
Section
Articles