Legal Significance of the Interchurch Agreement

Author Biography

Krzysztof Nitkiewicz

Bp Krzysztof Nitkiewicz – biskup sandomierski, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, oraz przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną Konferencji Episkopatu Polski.

References

Evdokimov Paul: Prawosławie, przeł. Jerzy Klinger, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1964, s. 207-209.

Gamberini Paolo, La Dichiarazione congiunta tra cattolici e luterani sulla giustificazione, „Civiltà cattolica” 151 (2000), t. II, s. 558.

Ghirlanda Gianfranco: Il diritto nella Chiesa mistero e comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Cinisello Balsamo–Roma: Gregorian & Biblical Press 1990.

Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1995.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus, Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1988.

Jan Paweł II, Modlitwa Anioł Pański, 31.10.1999, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/angelus/1999/documents/hf_jp-ii_ang_31101999.html (dostęp 30.01.2020).

Kasper Walter: Introductory Report of the President, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ecum-commit-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20031111_prolusio-plenary_en.html (dostęp: 30.01.2020).

Kasper Walter: La Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, un motivo di speranza, „L’Osservatore Romano” z 20.01.2000, s. 6.

Meyer Harding, Ecumenical Consensus: Qur Quest for and the Emerging Structures of Consensus, „Gregorianum” 77 (1996), s. 213-225.

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium Ekumeniczne z 25 III 1993 r., 179-182, AAS, 85(1993), s. 1102-1103.

Paweł VI, Udienza generale, 14 lipca 1965, http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1965/documents/hf_p-vi_aud_19650714.html (dostęp 30.01.2020).

Saroglia Donatella: Il diritto canonico e i dialoghi interconfessionali, „Quaderni di diritto ecclesiale” 29 (2016), s. 284-303.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 1987.

Uniatyzm, dawna metoda poszukiwania jedności, a dzisiejsze poszukiwania pełnej komunii, 23 czerwca 1993, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_19930624_lebanon_en.html (dostęp 30.01.2020).

Urru Angelo Giuseppe: La funzione di insegnare della Chiesa. Un breve commento al libro III del Codice di Diritto Canonico, Roma: Vivere In 1989, s. 33-36.

Visioli Matteo: Il dialogo ecumenico nella prospettiva giuridica canonica, „Quaderni di diritto ecclesiale” 29 (2016), s. 264-285.

Žužek Ivan: Sacralità e dimensione umana dei „canones”, w: Congregazione per le Chiese Orientali, Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, red. Silvano Agrestini i Danilo Ceccarelli Morolli, Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana 2004, s. 53-116.

Published
2020-07-30
Section
Materials